Ci khoi cuối cng trong tứ khoi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Rự (ru4testing@test.ok), January 24, 2005

Answers

Response to Cái khoái cuối cùng trong tứ khoái

THOI` DAI VAN MINH DI IA~ KIEU^~ TRONG RUNG*` CUA~ LOAI` KHI~

DIT' DO~...

HA HA HA.... NGHEO` QUA' PHAI~ IA~ NGOAI` DUONG`...!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 25, 2005.


Response to Cái khoái cuối cùng trong tứ khoái

Ối giời ơi các bác lại hiểu nhầm ý em rồi...Em đang đi thăm ao cá Bác Hồ thôi ...Phấn đấu xếp hàng chờ mãi cả năm mới được một xuất vé đấy ưu tiên đấy...

-- (VodanhDC@chetchaCS.com), January 25, 2005.

Response to CÃi khoÃi cuối cÃng trong tứ khoÃi

Ối giời i...Cc bc lại hiểu nhầm em zồi...Em ang i tham quan ao c Bc Hồ thi...Phấn ấu xếp hng chờ ợi cả nm mới ợc một xuất v u tin ấy...

-- (VodanhDC@chetchaCS.com), January 25, 2005.

Response to Cái khoái cuối cùng trong tứ khoái

BAC' VO-DANH A,

CHAU' NGHE NGUOI` TA NOI' NGOAI` BAC' HO DI IA~ XONG LA` HO

VOT' CUC*' LEN^ HO AN DO' CO' DUNG' NHU* VAY^ KHONG BAC' HA~...?

-- Cao' Ho` gian manh ban' nuoc va` hai dan (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 25, 2005.


Response to CÃi khoÃi cuối cÃng trong tứ khoÃi

Qun ội Nhn Rng ngồi canh Giặc Tu Ph vừa tng gia sản xuất .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 26, 2005.


Response to Cái khoái cuối cùng trong tứ khoái

Chau Bac dang tham quan Lang bac HO :}}

-- Chau Bac (CaoHo@LangBaDinh.vn), January 30, 2005.

Moderation questions? read the FAQ