Cộng Sản Việt Nam Âm Mưu Biến Đảng Thành Đạo [ Toàn Bộ ]

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin các anh các bác bấm vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài CS Chí trá dùng to6n giáo để hoạt động t́nh báo và sách động quần chúng

Cộng Sản Việt Nam Âm Mưu Biến Đảng Thành Đạo [ Toàn Bộ ]

-- CS định lấy vải thưa che mắt Phật (Hồng Hà @ Yên Phụ.Net), January 23, 2005


Moderation questions? read the FAQ