o Di Việtnam qua cc thời đại.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

o Di Vi?tnam qua cc th?i d?i.

Huong Ki?u Loan

1.

Ti?ng ht c?a Duy Trc tha thi?t:

N?ng Si Gn em di m ch?t mt
B?i v em m?c o l?a H ng
Anh v?n yu m?u a ?y v cng
Anh v?n yu m?u a ?y v cng.

B?n nh?c A l?a H ng c?a nh?c si Ng Th?y Min ph? t? tho Nguyn Sa, tho v nh?c d khi?n ngu?i nghe khng kh?i bng khung, quy?n luy?n m?t hnh ?nh quy?n ru v duyn dng c?a giai nhn trong chi?c a l?a H ng, m?t d?a danh n?i ti?ng v? ngnh d?t l?a. Ch?c ch?n chi?c a m Nguyn Sa m t? dy ph?i l chi?c a di, ch? khng th? l o cnh hay a b ba du?c. V?n bi?t y ph?c c?a ph? n? Vi?t Nam c ba b?n lo?i a. A b ba m ngu?i mi?n Nam thu?ng m?c ? trong nh hay di ch?, gi?ng nhu ci a cnh c?a ph? n? mi?n B?c v mi?n Trung v?y. Th? nhung, t?t c? ba mi?n, khi ngu?i ph? n? di d? l?, dnh dm, ti?c tng th h?u nhu cc b, cc c d?u m?c a di c?.

Chi?c a di Vi?t Nam d du?c ca t?ng qua bao nhiu tri?u d?i v qu? dng nhu v?y, v chi?c o di khi du?c m?c trn mnh ngu?i thi?u n?, d duyn dng xinh d?p ra sao, nn m?i dnh d?ng du?c cc thi, ho?,van nhn t?n bao nhi?u son, m?c, ph?n, gi?y, v?i, d? luu l?i hnh ?nh giai nhn v?i chi?c o di tha thu?t d. Cc thi nhn th ng?n ngo khi ng?m m?t t a bay bay trong chi?u thu sang,

o nng vng, anh v? yu hoa cc,
o nng xanh, anh m?n l sn tru?ng.
S? thu tnh khng d? nghia yu thuong,
Anh thay m?c cho v?a m?u a tm.

( Nguyn Sa)

Vng, m?u a nng d khi?n nh?ng anh sinh vin ngo ng?n m?i ch?u bn c?ng tru?ng ngng d?i m?t t a thn quen .

Nh?ng t a tr?ng nhu nh?ng cnh bu?m c?a n? cc sinh dang tu?i xun th d khi?n bao con tim cc nam sinh rung d?ng.

Sn tru?ng b?y gi tr?
a n?ng m hy hy
Gi v tnh th?i nh?
T o tr?ng tung bay
( Tr?n van Luong)

V cn nhi?u n?a, nhu:

Sign by gi? tr?i mua hay n?ng?
T a em bay theo gi?t n?ng vng.
Con du?ng ta di ging sng k? ni?m,
N?i nh? trong em n?i nh? d?u dng.
( Tr?n Ngoc)

ngoi c?a l?p

L o ngu?i tr?ng c? gi?c ng? m
L bi tho cn hoi trong c?p
Gi?a gi? choi mang d?n l?i mang v?.
( ? trung Qun)

Em v? m?c cnh hoa roi
o em tm su?t m?t tr?i b?ng lang.
( Bnh Nguyn Trang)

o di thu?ng may b?ng nh?ng hng l?a m?ng, m?u s?c nh? nhng. Chi?u di c?a a cch g?u qu?n kho?ng 30 phn, c khi t hon. o di c c?, gi?ng nhu c? a tu, c? o cao ch?ng hai, ba centimet. Thn trn c?a a di may st v?i thn hnh ngu?i ph? n?, kn t? c? d?n cnh tay, nhung v?n ph truong du?c nhung nt m? mi?u c?a thn th?, v v?n l kn do doan trang. T? vng eo tr? xu?ng thn a g?m hai v?t a, v?t tru?c v v?t sau. Bn trong, ngu?i ph? n? m?c qu?n di, may thun theo hai ?ng chn, nh?ng c gi c di chn di, m?c qu?n b?ng to, hay l?a ng, khi bu?c di, dng uy?n chuy?n, v hai t a du?c t? do bay bay theo gi th?i, d khi?n m?t k gi? ngu?i M?, b?n c?a anh ti, l?n d?u d?n Vi?t nam vo th?p nin 60 khi nhn cc n? sinh trung h?c lc tan tru?ng, d ph?i ku ln l d?p qu v d v nh?ng t a tr?ng d khng khc g m?t dn bu?m bay lu?n trn con du?ng Cu?ng ? ng?p l vng.

2.

Chi?c o di d du?c bi?n d?ng ra sao t? nh?ng nam xa xua?

Kho?ng th?i di?m c?a nam 1910 t?i 1950, chi?c a di du?c may hoi r?ng r?ng, khng b st thn hnh, v ngu?i ph? n? ph?i m?c chi?c a cnh ng?n tay bn trong, thng thu?ng l a phin hng cotton, m?ng, s?i to v?i r?t thanh, v nh?, g?i l a phin nn. Chi?c a ng?n d c ti nh? bn hai v?t a. Hng a di thu?ng l lu?, v?i, cn g?m v to dnh cho nh?ng ngu?i giu c. Ngu?i ngho th may a di b?ng v?i.

 

 

V? m?u s?c c?a a di, th vo th?i di?m d, ph? n? cn nhi?u nht nht e d. Khng dm lm cch m?ng trong v?n d? y ph?c, nn h? thu?ng m?c nh?ng m?u nh?t, nh? nhng, m khng dm m?c nh?ng m?u s?c s?, trng chi l?i v s? cho l khng d?ng d?n. Ci n?n n?p, s? b?o th? c?a l?p ngu?i c? xua d khi?n ngu?i ph? n? thu? d ph?i ng?i ng?n trong s? ch?n m?u s?c c?a o. Ch? nh?ng ? d?u hay do ht m?i dm dng m?u s?c s? cho y ph?c. Cn cc ti?u thu, cc b m?nh ph? da s? l m?c nh?ng m?u h?ng nh?t, m?u lng tm, m?u m? g. Nh?ng m?u r?c r? ch? du?c h? m?c trong d?p l? l?n nhu dm cu?i, dm ru?c h?i. H?u nhu ngu?i ta khng th?y ngu?i ph? n? bnh thu?ng ? l?p tu?i 30 l?i m?c m?u d? khi di ph?.

M?u tr?ng, den, xm, v nu l dnh cho nh?ng ph? n? tu?i ngoi 40. Vo th?p nin d kh m ki?m du?c m?t c gi duong th, tu?i xun m?ng l?i ch?n m?u xm bu?n d? m?c. M?u tr?ng, qu?n tr?ng l thu?ng dnh cho h?c sinh trung h?c, Ngoi ra, m?u tr?ng, m?u den, cung thu?ng dng cho nh?ng tru?ng h?p tang ch?.

C? o di thu?ng may gi?ng nhu c? a T?u. Ph? n? ? vo tu?i trung nin th c? a may h? m?t khc nh? pha tru?c kho?ng b?ng n?a gang tay d? ph truong nh?ng dy h?t vng 24k du?c dnh nhu dy chuy?n, g?m cc h?t vng nh? b?ng 1/3 h?t d?u xanh, k?t l?i thnh m?t chu?i di v qu?n nhi?u vng quanh c?, nhung h? ch? khoe ph?n n? trang d ? ch? c? phi tru?c. Ph?n cn l?i du?c deo d?u bn trong a. H? khng deo nguyn xu chu?i ra ngoi c? a.

3.

Khuy a cung dng m?t vai tr quan tr?ng v bi?n d?ng d?n theo m?t c?a o. Khuy o cung du?c d?i thay theo m?t c?a o. Khuy a thu?ng du?c lm b?ng nh?ng h?t thu? tinh trong, trn nhu hn bi v to hon h?t ng, d? m?u theo a. Nhung thu?ng l m?u h? phch, hay m?u xanh ng?c, nhu m?u q?a nho, ho?c h?t khuy du?c trng th?y gi?ng nhu nh?ng vin ng?c trai m?u ph?n h?ng, m?u ng.

Khuy a du?c dnh vo a b?ng chn khuy. Chn khuy a du?c t?t b?ng hng v?i cng m?u, hay chnh v?i c?a a, du?c may l?n nh? nhu thn cy tam to, d l nh?ng chi?c chn khuy d?p. Ngu?i th? may x?p hai chn khuy nhu hai chi?c tam nh? n?m song song nhau. Kho v may gi?i l sao hai chn khuy a may l?n cho th?t mu?t, d?u v nh?, mui kim dnh khuy vo thn a ph?i d?u nhu t?p, chi?c khuy du?c l?ng vo chn khuy, b? khuy du?c chia lm hai ph?n, ph?n m?t l ph?n c h?t khuy a, ph?n kia l ph?n h?t khuy a du?c l?ng vo, chn c?a khuy a d?u gi?ng nhau t? d?ng d?n kch thu?c. Ngoi ra khuy cung du?c lm b?ng v?i t?t l?i. khuy thu?ng l b?ng v?i cng mu v?i v?i may o, n?u l o hoa, th s? ph?i ch?n m?t mu no nhi?u nh?t c?a o d? lm khuy.

4.

Th? r?i c m?t cu?c cch m?ng l?n v? y ph?c cu? th?p nin 30, do nh v? ki?u m?u y ph?c th?i trang : Ct Tu?ng, du?c m?nh danh l Le Mur, Ngu?i sng ch? nh?ng d?i m?i cho o di, d lm m?t cu?c cch m?ng l?n v? y ph?c ph? n? ngy d. Ong Ct Tu?ng d c?i bi?n nh?ng chi?c a di, gy si n?i trong x h?i th?i b?y gi? v b? gi?i b?o th? ch?ng d?i k?ch l??t, cho l ki?u o m?i lm hu ph? n?. Di nhin nh?ng ki?u a di do ng sng ch? ra d du?c m?t s? ph? n? theo m?i yu thch. Nh?ng chi?c a d c ci d?p ring c?a chng. Chi?c a Le Mur c?i bi?n l tay a khng rp theo l?i thu?ng tru?c d, t?c l tay a rp ? kho?ng gi?a cnh tay, t? vai xu?ng khu?u. L?i c?i bi?n c?a nh may Ct Tu?ng th tay a du?c rp t? vai nhu a so mi hay o ng?n. Vai a hoi b?ng, H a du?c thay d?i, c? a du?c c?t r?ng xu?ng, khng cn c? nhu ki?u o Tu n?a, m c? a l hnh tri tim, hay c? trn, r?i k?t ren quanh c?, tu? theo m?u o v m?u s?c.

Ng?c a thu hay g?n ren. Khuy a cung du?c thay d?i, ngu?i ta dng nh?ng lo?i khuy trn v d?t, hnh nh?ng bng hoa v...v... nhu khuy dng cho cc lo?i a ng?n.

Nh?ng ki?u a Le Mur ny d b? nh?ng ngu?i b?o th? cho l l? lang, d? h?m, v ln ti?ng cng kch d? d?i trn ba ch, m?c d cc ki?u a du?c nh?ng ph? n? c?p ti?n hu?ng ?ng nhi?u. Vo giai do?n 1930, x h?i VN cung c nh?ng thnh ph?n ch?y theo Ty, h?c di theo ngo?? bang nh?ng ci r?m, hnh d?ng l? lang, tro tr?n c?a m?t l?p ngu?i tru?ng gi? h?c lm sang, d khi?n nh van Nguy?n Tr?ng Ph?ng cho ra d?i cu?n truy?n S? ? d? ch?m bi?m nh?ng thi hu t?t x?u c?a m?t t?ng l?p no d trong x h?i duong th?i.

Nhung r?i phong tro c?p ti?n c?a a di d cung khng t?n t?i, ngu?i ta l?i tr? v? v?i l?i o c? xua, nghi l chi?c a di don thu?n gi?n d? h?p v?i c tnh c?a ph? n? Vi?t Nam hon. o v?n may hoi r?ng r?ng.

 

Mi cho d?n th?i di?m 1960, ngu?i ta mi b?t d?u m?c a di may b st l?y thn hnh d? ph truong nt ki?u di?m c?a thn th?, t a may v?a ph?i, khng qu l?n, cung khng qu nh?. Sau d m?t a l?i du?c c?i bi?n d?n d?n, c? vi nam l?i thay d?i m?t t, khi th c? a du?c may th?p, kho?ng 1 centimet ru?i,d?n 3 centimet l t?i da, chi?u di c?a a cung du?c may ng?n hon, khi th mode l?i d?i, l chi?u di c?a v?t a di ch? cch g?u qu?n kho?ng m?t gang tay, v c? a l?i du?c may cao hon, t? 5 t?i 7 centimet. M?t o may ng?n di th d? cho ph? n? s?a l?i, ch? vi?c c?t v?t a cho ng?n b?t, l c o m?c h?p v?i th?i trang, nhung khi m?t a d?i thnh di hon, th ngu?i ph? n? b?t bu?c ph?i t?n ti?n may a m?i. Chi?c a di l?i kn ch? nhn m?c n, b?i v m?p qu, hay ?m qu, d?u du?c n ph?n b?i r rng, khng gip ch? nhn che nh?ng khuy?t di?m c?a thn hnh, nhu khi ngu?i ph? n? m?c y ph?c c?a Ty Phuong: dress hay blouse, hay longdress, v nh?t l ki?u a d?i l? c?a ?i Hn th cn che du?c b?ng b?u d?n vi ba thng .( (=: )

Ngoi ra qu?n m?c v?i a di cung du?c thay d?i theo m?t lun. M?u qu?n can b?n l qu?n l?a tr?ng, ho?c den, nhung thu?ng ngu?i ta m?c qu?n tr?ng, ch? m?c qu?n den vo nh?ng k? c kinh nguy?t. Qu?n thu?ng may b?ng hng l?a m?m, may di d?n gt chn, ?ng qu?n r?ng kho?ng m?t gang tay ru?i, lung qu?n du?c l?ng dy thun. Vo nam 1954, ngu?i mi?n Nam c sng ki?n r?t hay,l h? m?c qu?n nt b?m, th qu?n du?c may st vng b?ng, may v?a dng eo, v d? thn hnh c chui l?t du?c, bn hng pha tru?c c?a qu?n du?c x? xu?ng ch?ng m?t gang tay, v c nt b?m, lo?i qu?n ny khi m?c v?i a di s? d?p hon, v v?i khng c?m ln ? b?ng nhu lung qu?n b?ng thun, nn nhn r?t mu?t m,

6.

Th?p nin 60, c r?t nhi?u d?i thay quan tr?ng v? chi?c a di Vi?t Nam. l tay a raglan. Ngu?i ta sng ch? ra a tay raglan, t?c l tay a n?i t? c? xu?ng nch, xo theo h o. Lo?i tay a ny s? khng nhn th?y khc n?i ? lung cnh tay n?a, Chi?c o di coi d?p hon. V cung t? ki?u a raglan ny, l?i sng ch? thm s? van minh khc n?a, t?c l ngu?i m?c c th? cho may hai tay a b?ng hng ren m?t m?u trong cc hoa c?a o, ho?c ti?p m?u v?i m?u v?i a, c khi l hng voan, coi cung r?t d?p. V khuy a cung du?c thay d?i lun, h? dng khuy b?m cho a di. o di ? th?i di?n ny may m st vo thn hnh, eo a du?c th?t ch?t, c ngu?i cn dng dy quanh a phi trong ? vng hai d? eo du?c nh? hon. V?t a may di l th, ch? h? t g?u qu?n. Gi?a th?p nin 60, m?t a m?i thay d?i l a di midi, coi xinh x?n hon, v v?t a khng di n?a, ch? di qu d?u g?i m?t gang tay.

7.

M?t bi?n d?i l?n vo n?a d?u th?p nin 60 l o di c? h? do b Ng nh Nhu sng ch?. A di khng c c?, m c?t h? cht vai, m?t ny cung b? nhi?u ngu?i ch?ng d?i, nhung khi nhn quen m?t l?i th?y d?p, nh?t l cho nh?ng ai c c? cao v tr?ng, v?i b? ng?c d?y d?n. Sau ny c? a l?i c?t su xu?ng, hnh vung, hay hnh trn r?ng d? khoe m?t ph?n da th?t m?n mng ho?c khoe dy n? trang deo c?.

 

Ngoi ki?u o h? c? l?i c m?t l a khng c?, t?c l c? a c?t st chn c?, ch? c du?ng vi?n nh? quanh c? m thi.

 

M?t c? a b Ng nh Nhu ny khng du?c m?c ? tru?ng Trung Vuong. Thu? d ti cn nh?, lc nam d? t?, hay tam, m?y ch? d? nh? hay d? nh?t, a m?c cht eo ch?t qu, d? khoe vng s? hai nh? xu, l b? cc b gim th? g?i ln van phng, ch?nh cho v b?t v? nh thay a. Th?p nin d, c do Ngu?i Php Brigitte Bardot,dang l th?n tu?ng cho nhi?u h?c sinh , sinh vin lc b?y gi?. BB c mi tc di bung loi d?n qu lung r?t l quy?n ru. Tc cung hoi dnh r?i phi tru?c. Nn nhi?u n? sinh b?t chu?c ki?u tc c?a nng. T?i Trung Vuong, n? sinh no tc dnh r?i cao qu, cung b? cc b gim th? tm v van phng, b?t g? tc ch?i l?i. Ngoi ra cung tuy?t d?i c?m m?c a di m ch? m?c su ching ? trong. Cc n? sinh c?a tru?ng d?u ph?i m?c a l m?ng ng?n bn trong a di, ngo?i tr? a di no may b?ng hng teteron d?y, khi?n cc b gim th? hay gim h?c khng nhn th?y su ching th m?i thot.

Cung ? th?p nin ny, a di du?c ch? bi?n thm l ki?u a ba t. v?t a pha tru?c x? t? c? xu?ng thnh hai t phi tru?c, v dng khuy tu dnh t? c? a m?t hng khuy di d?n t?n eo b?ng ? v?t tru?c. Tay a raglan, hng may a thu?ng du?c l?a l hng g?m, m?t a ny cung khng du?c chu?ng cho l?m,

Th?p nin 60, l?i pht minh ra a v?, ngu?i m?c a v? d?u tin, pht minh ra ki?u a v? l HKL, khi d m?i d? ngu, t? mnh v? l?y a. Ai d di ch? t?t vo th?p nin d, ch?c h?n c ngu?i d nhn th?y v cn nh? m?t c b v?i chi?c a di m?u h?ng ph?n, v?t a v? hnh m?t thi?u n? ph tang, che d, m?c kimono di du?i hng cy anh do, hoa anh do roi l? t? t? ng?c xu?ng t?n g?u o. T?m a v? ngy d d li ke bao s? t m c?a m?i ngu?i di ch? t?t khi nhn chi?c o d d?c bi?t nhu th?. Nhung v?i tr c c?a tu?i h?c tr d? ngu, d khng bi?t l c nh?ng th? son c th? v? trn v?i, d? mnh c th? lm giu b?ng s? sng t?o d. A HKL v? b?ng m?u nu?c, gi?t m?t l?n l h?t. ?n hai ba nam sau Saign m?i c a v? do cc nh thuong m?i v ho? si h?p tc. o v? th?nh hnh t? thu? d, nhung du c ai bi?t r?ng, ngu?i d?u tin nghi ra v? trn v?i a, v ngu?i d?u tin m?c chi?c a v? thu? d l m?t c b m?i 13 tu?i d?u, nay dang ng?i vi?t bi ny v nh? l?i m?t thu? h?c tr xa xua!

Cung ? th?p nin ny, ph? n? lang x m?t m?c o di v?i qu?n ty may ?ng th?ng, chn r?i d?i qua m?t qu?n xo, may b?ng nh?ng hng m?m, v qu?n may du?c x?p v?i th?t xo d? c?t cho ?ng th?t r?ng, r?t t?n v?i. Mu?n di?n d?p v c ti?n th may qu?n b?ng hng mouseline m?ng, c lt, coi r?t tha thu?t v duyn dng, hng may qu?n cung ch? l m?u den, hay m?u tr?ng.

8.

Sau 75, th chi?c a di b? cch m?ng cho l lo?i y ph?c h? ho, lm gi?m thi?u m?c sinh ho?t c?a ph? n?, nn chi?c a di h?u nhu b? bi?n m?t ? thnh th?. Khng hi?u c ph?i chi?c o di xinh x?n b? ru?ng r?y m?t cch oan u?ng dng thuong v do th?i di?m ngho kh c?a d?t nu?c lc b?y gi?? V m?i gia dnh m?t nam ch? du?c chnh ph? cho mua vi mt v?i, th l?y du ra may a di? Ngay may qu?n m?c thu?ng cn khng d? chi?u di cho nh?ng ai c chi?u cao t?t n?a, nn qu?n m?c cung ng?n cun c?n.

Nh?ng chi?c a di c?a th?i vng son tru?c 75 nay du?c c?t l?y hai v?t a d? may a ng?n. V th?m thuong hon n?a cho nhi?u chi?c a di xinh d?p c?a m?t th?i xa xua d, nay n?m t?i bu?n bn l? ph?, ch? nhn n ph?i ng?m ngi bn n di d? d?i l?y cht com g?o cho gia dnh s?ng qua b?a, ho?c gom gp, ch?t bp d? c ti?n tham nui ch?ng trong tr?i c?i t?o.

Th?nh tho?ng ti nh?n du?c thu gia dnh v b?n b thn cn k?t l?i bn qu nh, thu chuy?n qua du?ng bn Php r?i m?i d?n M?, ng?y trang m?i cch, t? hnh th?c d?n n?i dung d? d?n du?c tay mnh. Nhn hnh ?nh nh?ng ngu?i b?n h?c xinh d?p ngy xua c?a m?t th?i hoa g?m, m?t th?i ng ? duyn dng trong nh?ng chi?c a di duyn dng. Nay thtuy v?n cn du?c d?y h?c, nhung nt m?t khng d?u n?i nt bu?n r?u u m d?n th?m ha?. Thn ph?n c gio ngho nn trong chi?c a ng?n b?c m?u, v chi?c qu?n den cu k? ,dng d?p d thay d?i, nt v?t v? h?n trn khun m?t, trng b?n khng khc g m?y ngu?i bun bn hng rong ngoi ch? tru?c 75. Nhn hnh ?nh b?n m xt xa lng!

9.

Th? r?i qua th?p nin 80, chi?c a di du?c rn rn v? l?i v?i dn thnh th? Sagn, nhung ? th?i di?m ny chi?c a di m?t di nt tha thu?t duyn dng truy?n th?ng. Khng bi?t c ph?i v di?u ki?n kh khan ngho nn c?a d?t nu?c d ?nh hu?ng d?n chi?u di, ng?n, c?a v?t a du?c may khng? B?i v ? giai do?n ny, c th? ni l giai do?n x?u nh?t v? m?t c?a a di. T o ng?n cun c?n, h?u nhu ch? di hon d?u g?i t cht m thi, v?t o l?i may nh?, kch a cung qu cao, nhn ngu?i m?c a, th?y nhu o b? h?t ln. Giai d?an ny chi?c nn l cung b? thay d?i kch thu?c n?a, Chi?c nn l thu?ng l v?t lm tang thm nt duyn dng r?t nhi?u cho thi?u n? khi h? m?c a di. Nhung sau 75, vng nn ,du?ng knh d b? thu nh? di nhi?u, khi?n chi?c nn m?t di nt d?c th c?a n. Nhn ci nn kh gi?ng m?t lo?i mu, hay gi?ng gi?ng ki?u nn c?a ngu?i Trung Hoa, nghi th?t dng ti?c!

 

 

10.

Bu?c va th?p nin 90, m?t a di l?i du?c thay d?i l?n n?a, L?n ny th kh hon. Khi m Vi?t Nam c b? m?t sung tc hon th?i di?m c?a th?p nin 80, v do s? ti tr? c?a Vi?t ki?u d? d la v? gip thn nhn, ngu?i dn thnh th? ? Sign d c b? m?t sng s?a hon, nn m?t a di cung du?c thay d?i lun. T a du?c may di hon, c? a cao hon, hng may a m?u s?c cung d?p hon, o thu, a v? tr? nn th?nh hnh ... v ngu?i ta cn sng ch? ra ki?u m?c qu?n mu, thu?ng l cng m?u v?i hng a, ho?c ch?n m?t m?u trong a di hoa d. Nhn nh?ng o ny, v? d?p x?u tu? theo quan ni?m m?i ngu?i. Ring c nhn ti, th ti v?n th?y a di m?c v?i qu?n den hay tr?ng l d?p nh?t.

11.

Th?p nin 2000 th ph?i ni chi?c a di Vi?t Nam d du?c bu?c vo giai do?n ton m? nh?t t? xua d?n nay. By gi? ngu?i dn ? Sign d di?n l?m r?i v cu?c s?ng d sung tc hon xua r?t nhi?u nh? nh?ng ngo?i t? c?a cc nu?c d?u tu vo n?n thuong m?i ? Vi?t Nam, nn hng ho trn d?y, do d?y to l?a g?m vc cn nhi?u hon th?i di?m tru?c 75 n?a.

Ngoi ra hi?n nay t?i Vi?t Nam c nhi?u ngh? si v? ki?u m?u th?i trang v? y ph?c. H? d r?t thnh cng v thi?t k? du?c nhi?u ki?u a di d?c do v qu d?p. Nh?ng ngu?i v? ki?u m?u o di ny d bi?t mang s?c thi c? xua vo ph?n thi?t k? o di, d? v?n gi? du?c nh?ng nt d?c th c?a m?t lo?i y ph?c c l? l d?p nh?t Chu. H? d dng nh?ng lo?i to, lu? in hnh hoa van, v dng nh?ng lo?i lu? m?m d? lm tang nt tha thu?t uy?n chuy?n c?a ngu?i ph? n? Vi?t Nam. S? pha tr?n v? m?u s?c l?i r?t hi ho, v ch tr?ng s? c?t rp hoa d? t?o nn nh?ng du?ng nt d?c do c?a a. o di c?a giai do?n ny d d?t d?n m?c tuy?t d?nh v? c? m? thu?t l?n k? thu?t .

Cc nh thi?t k? v? o di cn ph?i h?p du?c ci d?p c?a Ty phuong mang vo y ph?c Vi?t Nam, nhu nh?ng chi?c a h? m?t bn vai, khoe cnh tay tr?n tr?ng nn n, ho?c nh?ng chi?c a h? c? ph?n ng?c trn v vai, l? hai cnh tay tr?n, ngu?i m?c du?c chong ra ngoi chi?c khan san m?ng, di d? che b?t cnh tay, v v?n quy?n ru. Ho?c a khng dng tay raglan, m l kho ke phi sau lung d? ph?n ng?c a du?c mu?t mv..v Thm vo gi?i ph? n? tr? ? qu nh, hay ngay c? bn h?i ngo?i, h? d?u c chi?u cao hon ph? n? ngy xua, do d?y khi cc thi?u Vi?t Nam m?c chi?c a d, v?i thn hnh dong d?ng cao, chn di , bu?c di uy?n chuy?n trong chi?c qu?n to ng mu?t, th?t khng m?t y ph?c Chu no c th? quy?n ru v g?i c?m hon chi?c a di VN trong th?i k? hung th?nh ny,

Huong Ki?u Loan

=======

Hnh ?nh ti li?u v? o di

( HKL xin chn thnh c?m t? Gs. Phi Phu?ng, TV L B?o Son,Uy?n Di?m v ch? Minh P, d cho x? d?ng nh?ng hnh ?nh c?a gia dnh d? thm ph?n ti li?u cho bi vi?t ny)Hnh ?nh ti li?u v? o di.
( HKL xin chn thnh c?m t? Gs. Phi Phu?ng, TV L B?o Son,Uy?n Di?m v ch? Minh P, d cho x? d?ng nh?ng hnh ?nh c?a gia dnh d? thm ph?n ti li?u cho bi vi?t ny)
 -- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 21, 2005

Answers

Response to Áo Dài Việtnam qua các thời đại.

dit-me, cam on chu ke-si, chu biet anh thich gai nen display cac em mac ao dai rat de thuong.

anh thich nhat la em hinh so 5 voi ao hong, deo kieng co, nhin la muon hon em 1 phat cho thoa man.

-- chi-bua (mingo@netscape.net), January 21, 2005.


Moderation questions? read the FAQ