Bang Giao Việt - Trung Cần Sự Co6ng Bằng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hăy đọc và cảm thấy niềm đau của các gia đ́nh ngư dân có cha anh/em bị bọn thảo khấu Trung Cộng Thảm Sát Ngay trên hải phận thuộc Việt Nam

Tầu - Việt Nam Cần Sự Công Bằng

-- Hăy Cứng Rắn với họa Tầu Phù để bảo vệ Quê Cha đất Tổ và Đồng Bào (
Việt Nhân @ Filson .Net), January 20, 2005

Answers

Đời làm ǵ có chuyện chủ tớ công bằng ?

Bọn CHXHCN đă nhận bọn Chệt Cọng làm chủ rồi từ khi Hồ Chết X́nh ngửa tay nhận súng đạn Tàu giết dân MNVN .

9 ngư dân bị bắn chết cộng thêm chừng 10 người bị bắt tôi đồng ư là gia đ́nh họ đau khổ nhưng cái đau khổ đó chỉ là hạt cát so với trăm ngàn quân cán chính MNVN bị giết trong lao tù cộng sản ,thêm vào không biết bao vợ con họ bị bọn ác quỷ hăm hiếp có người c̣n bị giết để phi tang ,sao ta không thương tiếc họ mà lại thương tiếc bọn mà tôi bảo đảm trước năm 75 hoặc chúng nó hoặc cha ông chúng nó mang súng vào MNVN sát hại chúng ta .

Đây là cái giá phải trả cho bọn trợ giúp bọn ác qủy cộng sản và chưa hết đâu c̣n dài dài chưa kể vùng biên giới bọn chệt đăt ḿn ,bắn sè ,bỏ độc dược giết lần ṃn và việc chệt xua vài triệu quân xâm chiếm là một giả thuyết sẽ xẩy ra trong tương lai rất gần .

V́ tương lai của chính họ và con cái của họ ,họ nên cùng nhau lật đổ bọn sán lăi cộng sản càng sớm càng tốt .

Trong bài diễn văn của TT Hoa Kỳ Bush đă minh xác hàm ư Hoa Kỳ không lật đổ một chế độ độc tài nào nhưng nếu dân chúng nước độc tài đứng lên đ̣i tự do th́ Hoa Kỳ sẽ trợ giúp .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 21, 2005.


Moderation questions? read the FAQ