Những Tên Khủng Bố Trung Quốc Thâm Nhập Boston với Ư Định Ǵ ? Trung Co6.ng đương nhiên tuyên chiến với USA

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Red Chinese Terrorist Suspects and thier Photos

-- (Sáu Bi Da France @ SaiGon.Net), January 20, 2005

Moderation questions? read the FAQ