Chết cha Ch Bựa rồi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tin mới nhất bốn tn Chệt bị FBI truy lng :Zengrong Lin, Wen Quin Zheng, Xiujin Chen, Guozhi Lin về tội xm nhập bom "bẩn" (nghề của Chệt m ,chả lạ) .

Xin đọc :

http://www.signonsandiego.com/news/nation/terror/20050120-1217-terrorsuspects.html

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 20, 2005

Answers

Response to Chết cha Chí Bựa rồi-- Tau n (tau@tsk.tsk), January 20, 2005.

Response to Chết cha Chí Bựa rồi

dit-me, chu thich-du-thu, chuyen mon noi-leo, viec nay anh da ddoc truoc 48 hours, bi gio chu moi nhat ra de dang len forum . chu co tin gi moi hon khong ?

-- chi bua (mingo@netscape.net), January 21, 2005.

Moderation questions? read the FAQ