B cho my ăn chổi ch !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Rự (ru4testing@test.ok), January 20, 2005

Answers

Response to Bà cho mày ăn chổi chà !-- Rự (ru4testing@test.ok), January 20, 2005.

Response to Bà cho mày ăn chổi chà !

HA HA HA HA HA....

DANG' DOI*` THANG` CHO' GIA` HO^` CHI' MINH GIAN MANH...

CON` HINH` NAO` NUA*~ KHONG^...?

CU*' MANG RA TRIEN^~ LAM~ CHO BA` CON COI CHO VUI...

HOAN HO^ ANH RU...!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 22, 2005.


Moderation questions? read the FAQ