Tẩy chay bọn chệt anh em ơi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

L một người trong nước ti rất bất bnh tại sao một mối đe doạ đến sinh mạng của dn chng v đến chủ quyền của quốc gia như vậy m phương tiện truyền thng trung ương khng hề đăng tải. Tại sao CQ lại khng muốn cho dn biết. Chẳng lẽ CQ by giờ lại sợ lng yu nước v tinh thần đon kết của nhn dn VN đến như vậy sao? Trong khi dn chng một lng căm th bọn chệt th cc cuộc gặp gỡ hữu nghị V-T vẫn diễn ra. Hm qua Đi TH bnh dương cn cho chiếu cả một chương trnh ca nhạc do chnh TQ sản xuất. Nếu CQ hn yếu khng lm được th ton thể nhn dn VN trong cũng như ngoi nước đồng loạt tẩy chay TQ. Quyết khng lm ăn với Chệt Khng xi hng Chệt Khng xem phim Chệt Khng Ht Nhạc chệt

-- Danh dự dn VN bị xc phạm (Dn VN@ln tiếng.com), January 20, 2005

Answers

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHNG DM LM P LỰC VỚI TRUNG QUỐC VỀ CUỘC HẢI QUN TRUNG CỘNG THẢM ST NGƯỜI VIỆT. ĐỂ BẢO VỆ NHN DN VIỆT NAM

V TỪ KHỞI NGUỒN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đ L MỘT LŨ TI MỌI TRUNG THNH CUẢ B LŨ GIẶC TU CỘNG.

-- (tosu_cs@yahoo.com), January 20, 2005.


Nhung 0 phai tat ca dan chung deu phan no dau anh!

Nhu toi thay, dan Ha Noi van tinh bo nhu thuong

9 nguoi chet chu 900 nguoi chet, ho van coi nhu khong

Toi bay gio da thay rat bi quan ve tinh hinh dan tri va kha nang dan chu hien thuc cua dat nuoc!

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.com), January 20, 2005.


Thằng CSVN đã mưu mô xảo quyệt đánh gục ý chí kháng chiến của cả toàn dân, bây giờ nó còn sợ gì bất cứ cuộc nổi dậy nào ? Làm gì có và làm sao dám ?!?!

Cái chuyện ăn xài, hưởng thụ tại VN bây giờ hơn lúc nào hết nó còn hiện sinh hơn triết thuyết của Camus và Sartre. Ngoài ra tuổi trẻ VN ngày nay đang được bọn CSVN khôn khéo ru ngủ bằng những câu lạc bộ thanh niên, tổ chức các buổi thi nhạc, sinh hoạt bằng nhạc karaoke tại các loại CLB thanh niên này. Thanh niên VN ngày nay chỉ thích nhạc Trung quốc, Hàn quốc và bắt chước lối sống và ăn chơi kiểu Hàn Quốc. Phải nói văn hoá VN ngày nay phản ánh hoàn toàn văn hóa của Trung quốc và Hàn quốc. Có còn nét gì đặc thù của VN qua văn hóa nữa không ? Rốt cuộc cũng chỉ có vài bài ca tụng cái xác chết khô nằm chờ phai thuốc phoọc môn để mục nát chứ thần thánh cái cục cứt chó khô gì. Ngày nào mà không còn được chích phoọc môn thì cái các lão HCM sẽ đen như cục cứt chó khô ... phơi 3 nắng !!! Không tin thì cứ mở cái TV bên VN lên thì rõ, mấy thằng CSVN chỉ có tài đưa lên ba cái hội nghị và ba cái nghị quyết chó iả. Cả chục cái đại hội và kế hoạch cũng chỉ quanh đi quẩn lại để đưa cả nước tiến nhanh đến chỗ phá sản và băng hoại đạo đức dân tộc.

Thảm cho dân tộc Việt Nam rồi ! Ngày nào mới ngẩng cao đầu sĩ diện đây, dân Lạc Hồng ơi ?!

-- Độc Ẩm Cũng Thú !? (lairaibasoi@yahoo.com), January 20, 2005.


Thằng CSVN đ mưu m xảo quyệt đnh gục ch khng chiến của cả ton dn, by giờ n cn sợ g bất cứ cuộc nổi dậy no ? Lm g c v lm sao dm ?!?! Ci chuyện ăn xi, hưởng thụ tại VN by giờ hơn lc no hết n cn hiện sinh hơn triết thuyết của Camus v Sartre. Ngoi ra tuổi trẻ VN ngy nay đang được bọn CSVN khn kho ru ngủ bằng những cu lạc bộ thanh nin, tổ chức cc buổi thi nhạc, sinh hoạt bằng nhạc karaoke tại cc loại CLB thanh nin ny. Thanh nin VN ngy nay chỉ thch nhạc Trung quốc, Hn quốc v bắt chước lối sống v ăn chơi kiểu Hn Quốc. Phải ni văn ho VN ngy nay phản nh hon ton văn ha của Trung quốc v Hn quốc. C cn nt g đặc th của VN qua văn ha nữa khng ? Rốt cuộc cũng chỉ c vi bi ca tụng ci xc chết kh nằm chờ phai thuốc phoọc mn để mục nt chứ thần thnh ci cục cứt ch kh g. Ngy no m khng cn được chch phoọc mn th ci cc lo HCM sẽ đen như cục cứt ch kh ... phơi 3 nắng !!! Khng tin th cứ mở ci TV bn VN ln th r, mấy thằng CSVN chỉ c ti đưa ln ba ci hội nghị v ba ci nghị quyết ch iả. Cả chục ci đại hội v kế hoạch cũng chỉ quanh đi quẩn lại để đưa cả nước tiến nhanh đến chỗ ph sản v băng hoại đạo đức dn tộc.

Thảm cho dn tộc Việt Nam rồi ! Ngy no mới ngẩng cao đầu sĩ diện đy, dn Lạc Hồng ơi ?!

-- Độc Ẩm Cũng Th !? (lairaibasoi@yahoo.com), January 20, 2005.


Bác gì đó nói người Hà Nội không có phản ứng gì là sai ,là chia rẽ dân tộc đấy.Nhục quá mà không làm gì được khi trong tay không có tấc sắt,vả lại chính quyền nó uy hiếp thế mà không có tổ chức nào có uy tín trong nước gương mẫu đấu tranh thì đấu tranh đơn lẻ có ích gì?

-- nguoihanoi (dmcs@yahoo.com), January 20, 2005.


Bc g đ ni người H Nội khng c phản ứng g l sai ,l chia rẽ dn tộc đấy.Nhục qu m khng lm g được khi trong tay khng c tấc sắt,vả lại chnh quyền n uy hiếp thế m khng c tổ chức no c uy tn trong nước gương mẫu đấu tranh th đấu tranh đơn lẻ c ch g?

-- nguoihanoi (dmcs@yahoo.com), January 20, 2005.

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), January 20, 2005.


Chi bua cung gia dinh theo nghi quyet cua dang bam chac vao quan cua chung da len thuyen ti nan cung dan Sai Genh.

Doc duong gap 4 thang cuop Thai

Cuop: dm, bon ong dang ca'n day. Biet dieu thi dua vo+con gai+me vo+me chong may ra day cho chung ong dung!!!

CB: da, no porblem. Moi ca anh dung tam. Em chi dung tro mat nhin thoi.

CB dua gia dinh ra cho cuop.

Cuop: dm thang kia, bon ong co bao may mang cho' ra dau!!!!

Loi ban cua longdutme: Mien ban.

-- chien si (chiensidietcong@yahoo.com), January 20, 2005.


Moderation questions? read the FAQ