dda?ng ta ho.c dde^´n lo+´´p 3 tru+o+`ng la`ng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bo'p me'o li.ch su* n uoc nha... Mi. da^n la` dda?ng truong lang lop 3 da?ng cho^'ng pha' nguoi quoc gia.. Boi vi dang hoc lop 3 truong lang

da?ng ta mot lu~ ba hoa... Cu~ng vi chua het lop ba truong lang

da?ng tri. khong het cum ga...

Vi da?ng chi? to*'i truong lang lop ba

dang ta ma^'t da.y ngang tang...

ro? ra`ng chua het truong lang lop ba.

Nuoc nha la('m be^.nh si da...

Thi tai vi dang lop ba truong lang

Lam cho dan toc la^`m than...

Cu~ng do cai dang truong lang lop ba

dang ddem dda^'u to^' me. cha...

La do ba?n cha^'t lop ba truong lang. Ba?ng chat cua dang da~ man...

Thi ra la dang truong lang lop ba.

Ma^.u tha^n xu Hue dieu tan...

ddo^` te^? viet cong lop ba truong lang.

Cho^?ng mo^ng dang di hai hang....

Bo*. dit Tau My~ truong lang lop ba.

co*` ddo? voi cai sao vang..

Co.p de^ trung cong lop ba truong lang.

chau ngoan bac deo khan qua`ng....

Cu~ng tu cai dang truong lang lop ba...

da^ng dat cho lu ngoai bang... Ti`m ba? danh lo*.i lop ba truong lang.

Co?ng ra('n ve ca('n ga`nha`...

dang Le Chieu Thong truong lang lop ba.

dang ta mot lu~ be^ tha...

Nguoi da^n chuoi dang lop ba truong lang.

da?ng me cai phim cap ba..

U'i gioi cai dang truong lang lop ba.

dang ta mot dda'm tu' ba`...

Ta.i dang chua het lop ba truong lang.. Buon ba'n tre? tho dan ba`...

Luong ta^m cu?a dang truong lang lop ba.

dda?ng to^`i ho*n dang 3 K... Vi` cha me. dang lop ba truong lang..

Xuat khau lao dong nguoi ta...

Ai to^`i hon dang truong lang lop ba...

Bi kien vu ca ba sa...

Ba'n buon nhu ha.ch lop ba truong lang...

Ba'm di't Viet Kieu phuong xa...

da?ng la ma ddo'i truong lang lop 3..

Nghi. quyet 3 6 dang ra....

E^ A chua het lop ba truong lang...

Di tho*`chu? ngia ta ma

Ngu dda^`n la da?ng tuong lang lop ba...

tho*` ho^` ho*n ki'nh me. cha...

dda?ng la suc vat lop ba truong lang...

dda?ng so*. ton giao tha(ng hoa..

dang vo ton giao truong lang lop ba.

Phap lenh ton giao da?ng ra..

Trinh do cua da?ng lop ba truong lang..

Phap lenh ton giao be? ba`ng..

viet cong dda^`u da^'t truong lang lop ba.

viet cong thu` su* voi cha...

tu.c thay cai dang lop ba truong lang..

Tu.do cua dang ban ra...

Nghe qua la biet truong lang lop ba.

Muon gi phai xin dang ta.

Tu do cai kieu lop ba truong lang...

Da`n ap ton giao ba.o tan...

cai dang sac mau truong lang lop ba...

La`m bao gia dinh chia xa...

da?ng vo^ to^? a^'m lop ba truong lang..

da?ng pha tan hoang nuoc nha..

da?ng vo to quoc truong lang lop ba..

tham nhu~ng va^'n na.n nuoc nha... nguyen nha^n la dang lop ba truong lang..

ma(.t na. cua dang ro*'t ra.

du co^n tham nhung truong lang lop ba...

cho nen dang cu*' ta` ta`.

ban ra phap lenh lop ba truong lang.. phap lenh cai te^'t con ga`...

cap tren cap duoi khong qua khong tha(m...

phap lenh viet cong luu manh...

phap lenh cua dam truong lang lop ba

no'i ga^`n roi lai noi xa.. chinh dang tham nhung lop ba truong lang

luat dang la luat rung gia...

song chung voi khi? truong lang lop ba.

khong he biet noi that tha..

dang vo le nghia lop ba truong lang.

dau doc tuoi tre Viet Nam.

chu truong cua dang truong lang lop ba.

tuoi tre nhuc chi hoang mang..

am muu cua dang lop ba truong lang.

xi ke di diem day dang.. dam o^ la dang truong lang lop ba.

ti vi no chay day dang.. cu~ng vi ngu dot lop ba truong lang. cu*? nha^n tien si hien ngang...

lop 10 chua het truong lang lop ba.. doc to*` viet cong gioi gian...

xuyen tam lien do lop ba truong lang... truong gia? dang hoc lam sang...

ba`n cha^n di'nh da^'t truong lang lop ba..

van hoa Viet Nam tren da...

tuc hau xuong doc lop ba truong lang.

bao gio da^n no^? can qua... dang xanh ma'u mat chay ra truong lang

6 Leo` PALTALK .

cha^n tha`nh caßm o+n anh 6 Leo` ( paltalk ) dda~ goi bai tho* nay` cho Baclieu ......

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 19, 2005

Answers

Response to dda?ng ta ho.c dde^´n lo+´´p 3 tru+o+`ng la`ng

Dang? la` mo^.t lu~ ba^t' luong, Vi` dang? ho.c he^t' truong` lang` lo*p' ba, Mo^.t dam' la`m nhu.c me. cha, Chinh' la` cai' tu.i lo*p' ba truong` lang`, Ba` con hai ho. tra(m lan`g, Ai ai cung~ chu*i? truong` lan`g lo*p' ba !!

Mo^.t ba`i tho* vui va` hay !!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), January 19, 2005.


Response to dda?ng ta ho.c dde^´n lo+´´p 3 tru+o+`ng la`ng

co^ng Tau` ban giet da^n ta

cung tai cai lu lop 3 truong lang

da^n ta ngo*~ bie^?n cua~ mi `nh

ai ngo cai´ lu~ truong lang lop 3

bien kia dda ba´n cho Tau`

không cho dân biêt , truong lang lop 3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

moi qui´ vi tiep tu.c cho bai tho* .

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 19, 2005.


Response to dda?ng ta ho.c dde^´n lo+´´p 3 tru+o+`ng la`ng

Ông ??ng Qu?c B?o, m?t "lăo thành cách m?ng", ?ă ch?t v?n ông ch? t?ch n??c Vi?t Nam Tr?n ??c L??ng, v? các ?i?m sau ?ây: S? h?u 5 khách s?n n?m sao n?m d?c t? B?c t?i Nam. S? h?u 6 ha ??t ? khu du l?ch ??ng Mô, Hà Tây. S? h?u 2000 m2 ??t ? khu du l?ch Tu?n Châu, Qu?ng Ninh. S? h?u hàng tri?u USD ?ang g?i ngân hàng n??c ngoài. S?a nhà h?t 3 t? ??ng.

Sau khi nghe ch?t v?n, ông L??ng ?ă c??i và nói: “??ng ta khuy?n khích ??ng viên làm kinh t?, tôi c?ng mu?n tr??c khi v? h?u, ki?m l?y m?t chút làm v?n cho v? con sau này”.

Ngày 10/1, t?i Hà N?i ?ă di?n ra H?i ngh? tri?n khai công tác n?m 2005 c?a ngành ki?m sát nhân dân (KSND). ??n d? có Ch? t?ch n??c Tr?n ??c L??ng, Vi?n tr??ng Vi?n KSND t?i cao Hà M?nh Trí. Thanh Niên Online - Th? Ba ngày 11/01/2005, 05h42 GMT+7

Phát bi?u t?i h?i ngh?, Ch? t?ch n??c Tr?n ??c L??ng bi?u d??ng ngành KSND n?m qua ?ă có nhi?u c? g?ng, n? l?c ph?n ??u và có nh?ng ti?n b? trên các l?nh v?c công tác, góp ph?n gi? v?ng an ninh chính tr?, tr?t t? an toàn xă h?i, b?o v? l?i ích c?a Nhà n??c và các t? ch?c, công dân. V? ho?t ??ng c?a ngành trong n?m nay, Ch? t?ch nh?n m?nh, ngành KSND nói riêng và các c? quan t? pháp nói chung ph?i th?t s? nâng cao m?t b??c m?i v? ch?t l??ng công tác. Vi?n KSND t?i cao ph?i t?p trung cao h?n và ph?i h?p ch?t ch? v?i TAND t?i cao, B? Công an cùng các c? quan h?u quan có bi?n pháp ??u tranh th?t hi?u qu? ??i v?i lo?i án tham nh?ng, góp ph?n cùng Chính ph? xây d?ng xong lu?t ch?ng tham nh?ng ?? tŕnh Qu?c h?i thông qua. Ngoài ra c?n th?c hi?n vi?c ?i?u tra, truy t? xét x? và thi hành án k?p th?i, ?úng pháp lu?t không b? l?t t?i ph?m, không làm oan ng??i vô t?i...

V.Chi?n

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.com), January 19, 2005.


Response to dda?ng ta ho.c dde^´n lo+´´p 3 tru+o+`ng la`ng

Ket lua^.n :

Ca? nuoc' ho.c tre^n lo*p' ba,

Chi? con` co' dang? lo*p' ba truong` lang` !!

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), January 19, 2005.


Response to dda?ng ta ho.c dde^´n lo+´´p 3 tru+o+`ng la`ng

Các bạn ở hải ngoại, người nào giỏi hacking, hăy hack trang www.cpv.gov.vn, www.nhandan.com.vn, www.sggp.com.vn của đảng csvn và để lại câu: "Đảng cộng sản phải trả lời về việc ngư dân VN bị Tàu cộng bắn chết. Hăy cho người dân việt biết thực chất của Hiệp định biên giới VN-TQ". Các bạn hăy thực hiện để đ̣i công lư cho dân Việt bị TQ bắn giết.

-- nguoi yeu nuoc (yeunuoc@yahoo.com), January 19, 2005.


Response to dda?ng ta ho.c dde^´n lo+´´p 3 tru+o+`ng la`ng

Who cares?

-- Yo are Dump (yoaredump@yahoo.com), February 10, 2005.

Moderation questions? read the FAQ