Biểu tình,bạo động,tẩy chay hàng Trung Quốc.!!!Thật đau buồn cho Ngư dân VN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lại thêm 1 vụ nữa bị tàu nước ngoài tấn công http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/01/364800/

Tôi ko thể nào tin được là chính quyền VN lại phản ứng châm chạm trong khi có đến trên 10 ngư dân thiệt mạng vì TQ.Trước kia các vị nói chính quyền VN hiện nay sợ TQ,tôi ko tin,nhưng bây giờ có lẽ phải nghĩ lại rồi.Ở VN tôi đang làm hết sức mình chuyện này.Trong khi thanh niên chúng tôi đang nảy sinh lòng câm thù bọn TQ,thì chính quyền lại giải quyết thật là châm chạp,như ko có chuyện gì cả,tại sao.Chúng tôi ko sợ bất cứ ai cả,cho dù là một cường quốc đi chăng nửa,chúng tôi THanh niên VN yêu cầu chính phủ phải giải quyết việc này thoả đáng.CHúng ta yêu Hoà bình,nhưng ko phải là kẻ ngu ngốc,Vn đã mất đi nhiều sinh mạng.Vì thế chúng tôi thanh niên VN XHCN ,sẵn sàng hy sinh vì dân tộc,chống mọi kè thù xâm lăng.

-- (kidfriendct@yahoo.com), January 19, 2005

Answers

Response to Biểu tình,bạo động,tẩy chay hàng Trung Quốc.!!!Thật đau buồn cho Ngư dân VN

B­­ức thư của tôi gửi tới Ban kinh doanh vnexpress phản đối việc nhà nước độc quyền tăng giá điện một cách vô lý,trong khi đồng tiền vn giảm sức mua thê thẩm.Hành động trên có thể coi như là bóc lột nhân dân bằng thủ đoạn tinh vi.Các bác bên hải ngoại tích cực lên tiêng cho cộng đồng thế giới thấy VN là một nước không có quyền con người. (Và còn hèn mạt nữa) Kính gửi ban kinh doanh! Việc tăng giá điện sẽ làm cho giá cả mọi thứ leo thang ,trong khi sức mua của đồng tiền thì càng giảm.Giá cả trong nước sản xuất tăng giá sẽ mất cạnh tranh với hàng ngoại và cụ thể là hàng Trung quốc.Người phải lãnh đủ trong việc này không ai khác là tầng lớp lao động nghèo trong xã hội. Tôi phản đối việc này trên mọi website trong nước và hải ngoại .Và coi việc này là việc hại dân.Mong quý biên tập xem và gửi ý kiến của tôi (và sau đó sẽ là của nhiều người trong nước lẫn hải ngoại)tới lãnh đạo các cấp trung ương. Chúng ta đã phải quỳ gối dâng đất ,biển cho Trung Quốc(hành động này được coi là hèn hạ),nay chẳng lẽ còn rằng nốt bát cơm của dân đen để nuôi lợn Trung quốc hay sao.

-- nguoihanoi (dmcs@yahoo.com), January 19, 2005.

Response to Biểu tình,bạo động,tẩy chay hàng Trung Quốc.!!!Thật đau buồn cho Ngư dân VN

Toa`n da^n (trong va` ngoa`i nuoc') de^`u tu*c' gia^.n vi` han`h do^n.g da~ man cua? tu.i ta^`u co^n.g, chi? co' ma^y' thang` "cho' con" tha^n co^n.g o*? nu*o*c' ngoa`i la` im lan.g ??? Ta.i sao va^.y ?? Tu.i ta^`u co^n.g la` cha cua? tu.i ma`y a` ?? Ta.i sao kho^ng chu*i? "di.t me., deo' ba`" nu*a~ di ?? Ma^y' thang` vo^ lie^m si? !!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), January 19, 2005.

Response to Biểu tình,bạo động,tẩy chay hàng Trung Quốc.!!!Thật đau buồn cho Ngư dân VN

Lại thm 1 vụ nữa bị tu nước ngoi tấn cng
http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/01/364800/

Ti ko thể no tin được l chnh quyền VN lại phản ứng chm chạm trong khi c đến trn 10 ngư dn thiệt mạng v TQ.Trước kia cc vị ni chnh quyền VN hiện nay sợ TQ,ti ko tin,nhưng by giờ c lẽ phải nghĩ lại rồi.Ở VN ti đang lm hết sức mnh chuyện ny.Trong khi thanh nin chng ti đang nảy sinh lng cm th bọn TQ,th chnh quyền lại giải quyết thật l chm chạp,như ko c chuyện g cả,tại sao.Chng ti ko sợ bất cứ ai cả,cho d l một cường quốc đi chăng nửa,chng ti THanh nin VN yu cầu chnh phủ phải giải quyết việc ny thoả đng.CHng ta yu Ho bnh,nhưng ko phải l kẻ ngu ngốc,Vn đ mất đi nhiều sinh mạng.V thế chng ti thanh nin VN XHCN ,sẵn sng hy sinh v dn tộc,chống mọi k th xm lăng.

-- (kidfriendct@yahoo.com), January 19, 2005
Post lại cho (kidfriendct@yahoo.com), January 19, 2005

-- (test@test.test), January 19, 2005.

Response to Biểu tình,bạo động,tẩy chay hàng Trung Quốc.!!!Thật đau buồn cho Ngư dân VN

Bức thư của ti gửi tới Ban kinh doanh vnexpress phản đối việc nh nước độc quyền tăng gi điện một cch v l, trong khi đồng tiền vn giảm sức mua th thẩm. Hnh động trn c thể coi như l bc lột nhn dn bằng thủ đoạn tinh vi. Cc bc bn hải ngoại tch cực ln tiếng cho cộng đồng thế giới thấy VN l một nước khng c quyền con người. (V cn hn mạt nữa).


Knh gửi ban kinh doanh!

Việc tăng gi điện sẽ lm cho gi cả mọi thứ leo thang, trong khi sức mua của đồng tiền th cng giảm. Gi cả trong nước sản xuất tăng gi sẽ mất cạnh tranh với hng ngoại v cụ thể l hng Trung quốc. Người phải lnh đủ trong việc ny khng ai khc l tầng lớp lao động ngho trong x hội. Ti phản đối việc ny trn mọi website trong nước v hải ngoại. V coi việc ny l việc hại dn. Mong qu bin tập xem v gửi kiến của ti (v sau đ sẽ l của nhiều người trong nước lẫn hải ngoại) tới lnh đạo cc cấp trung ương. Chng ta đ phải quỳ gối dng đất, biển cho Trung Quốc (hnh động ny được coi l hn hạ), nay chẳng lẽ cn rằng nốt bt cơm của dn đen để nui lợn Trung quốc hay sao.

-- nguoihanoi (dmcs@yahoo.com), January 19, 2005.
Post lại cho nguoihanoi (dmcs@yahoo.com), January 19, 2005.

-- (test@test.test), January 19, 2005.

Response to Biểu tình,bạo động,tẩy chay hàng Trung Quốc.!!!Thật đau buồn cho Ngư dân VN

Ton dn (trong v ngoi nước) đều tức giận v hnh động d man của tụi tầu cộng, chỉ c m thằng "ch con" thn cộng ở nước ngoi l im lặng ??? Tại sao vậy ?? Tụi tầu cộng l cha của tụi my ?? Tại sao khng chửi "địt mẹ, đe b" nữa đi ?? Mấy thằng v lim sĩ !

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), January 19, 2005.
Post lại cho saigon (saigon@hcm.vnn.vn), January 19, 2005.

-- (test@test.test), January 19, 2005.


Response to Biểu tình,bạo động,tẩy chay hàng Trung Quốc.!!!Thật đau buồn cho Ngư dân VN

NNG-ĐỨC-MẠNH CON NG HỒ-CH-MINH MANG DNG MU TU.

HỒ-C-MINH Đ HIẾN DNG ĐẤT NƯỚC/DN TỘC VIỆT NAM CHO TRUNG CỘNG TỪ NGY NG TA THEO CỘNG SẢN

========

Ho Chi Minh's Love Child? By Hans S. Nichols

The British were rounding up communist agents in the Asian ports of their empire in 1931 when they stormed into Ho Chi Minh's apartment in Hong Kong and arrested him in bed with a Chinese woman. This came as no surprise to his Soviet backers, who had rejected his marriage request a few months earlier.

But to the communist hagiographers who now guard the myth of Ho Chi Minh, it amounts to blasphemy. To the mythmakers at party central, Uncle Ho was a Marxist saint, free of all earthly desires and married only to the revolution. From French police files and Soviet archives come this and other evidence that Uncle Ho had other interests. During one of his tours through the former Soviet Union, the files indicate, he struck up a relationship with a married Russian woman. Before his Russian fling, the alleged Vietnamese nationalist was seduced by French charm. From that liaison came rumors of a French child.

And while struggling to keep his thoughts and energies on the international revolution, Ho asked a fellow communist insurgent to find him a wife for his time in coastal China in the late 1920s. Unbeknownst to Ho, his comrade was a double agent working for the French secret police. While the agent took the time to find Ho a companion he also reported it all back to Paris.

And now comes perhaps the most conclusive proof of Ho's prodigious ways: a son, Nong Duc Manh, who mysteriously has risen to become the new general secretary of the Communist Party of Vietnam (CPV).

Long before he was known as Uncle Ho, he may have been Father Minh. Intelligence files indicate that at the time Ho Chi Minh (He Who Enlightens) is thought to have fathered Nong Duc Manh he wasn't even Ho Chi Minh. In those days, he still was using the name Nguyen Ai Quoc (Nguyen the Patriot) and was in fact a little-known communist agent who liked to describe himself as a "patriot who long has served his country."

Frederick Brown of Johns Hopkins University tells Insight that "Vietnam is a land of rumors and myth." The truth about the new leader of Vietnam still is somewhere behind the morning mist that rises above the shallow backwaters of the Mekong Delta. While the saying goes, "We are all Uncle Ho's children," Manh is believed by Vietnamese sources and American scholars to be the real thing: one of several illegitimate children of Ho Chi Minh.

Most news accounts about Manh's rise to the top of the CPV note that he is an ethnic Tay, even though there are no records of his parents, who Manh has said died when he was very young. At a Houston conference of Vietnam experts in late April, just after the Ninth Party Congress officially made Manh party secretary, questions about his parentage were on everyone's tongue. Back in Hanoi, conversations also buzzed with the implication that one of Uncle Ho's love children had become the new leader of Vietnam.

William Duiker, author of the definitive biography, Ho Chi Minh, may have been the first to do the math. If Manh was born in September 1940, this would have put Minh in southern China at the time of conception. Duiker rechecked his notes: He could not escape the possibility that the new leader of Vietnam may be half Chinese.

If Ho is the father, either Manh is half Chinese or his birth date is doctored. Given the uncertainty about Manh's background and the murky biographies made available by the CPV, either or both are plausible.

Myths seldom are born in a void. As Soviet files are declassified, evidence mounts that Uncle Ho's carefully constructed image as a monastic revolutionary, wedded only to the cause of an independent Vietnam, always was more myth than reality. Hilaire du Berrier, an American who was an operative against the Japanese in the region for both the French and the United States, scoffs: "That was always a pretense." But as Zachary Abuza, a professor at Simmons College in Boston and a noted specialist on Vietnam, observes: "The Communist Party goes to vast lengths to promote this myth." Assuredly so.

If only Uncle Ho's dalliances were a mere parlor game; if only Vietnam could survive on myth alone.

There's more at stake here than the reputations of a revolutionary and those of the Chinese, French and Russian women with whom he consorted: "To this day the party uses Ho to legitimize the regime because they certainly aren't gaining any legitimacy on their economic performance," Abuza offers.

"Whether the rumors are true or not," says Carl Thayer of the Asia- Pacific Center for Security Studies in Honolulu, "there's no doubt that they've been to Manh's benefit." However, the new party secretary must be careful not to exploit his mysterious origins too far because, if he is the communist leader's son, then Uncle Ho is not the aesthete the party long has maintained him to be. And if he personally was corrupt with women, then in what other ways did he betray the faith entrusted to him?

If the origins of a myth are difficult to trace, the source of a rumor is even more so. The story that Manh was the son of Uncle Ho first became widespread about eight or nine years ago. "Everyone says that he's the son of Ho Chi Minh, especially the Vietnamese," says Duiker, who was stationed in Saigon with the U.S. Foreign Service in the sixties and returned to Vietnam several times in the nineties to research his book.

Manh himself did little to put the rumors to rest, replying coyly, "All Vietnamese are Uncle Ho's Children." Once his ascension to the party leadership was ensured, however, he tried to distance himself from the rumor. Without issuing a flat-out denial, he announced he recently had visited his parents' grave in his home province of Bac Kan. And everyone knows, as a press officer at the Vietnamese Embassy in Washington explains, that Uncle Ho's final resting place is in Hanoi.

But if Manh was an orphaned child from the minority Tay hill tribe, how did he get so far? "This guy comes from nowhere," notes William Turley, a Vietnam scholar at Southern Illinois University. "Just who is his sponsor?"

While the question of Manh's parentage is unlikely to be settled anytime soon, experts in Congress and the State Department are trying to fill in other gaps in his rsum. Accounts differ on where he was throughout the late sixties and early seventies. The official party biography has him studying forestry in the Soviet Union from 1966 to 1971, then returning to a northern province to put his education to use. But a Capitol Hill source indicates Manh still was studying in Hanoi from 1966 to 1971 and that he spent only a year in the Russian woods. In yet another account, Manh was in the U.S.S.R. for most of the Vietnam War, not coming home until 1975. When pressed to explain these discrepancies, Western diplomats in Hanoi and Washington default to the official communist version.

To some on Capitol Hill, the questions about Manh's rsum are just another result of State Department gullibility and poor intelligence. They argue that chronically deceived diplomats and a sympathetic business community are downplaying Manh's role in the war. "They have no idea who this guy is," says Al Santoli, senior foreign-policy aide to Rep. Dana Rohrabacher, R-Calif.

Now age 60, Manh would have been 34 at the war's end. No matter how involved he was, it is significant that the CPV makes no mention of their new leader's role in the "American War." Does Vietnam want to open a new chapter in relations with the United States? Santoli, for one, is not biting: "He's a communist, and that's all that matters."

In 1986, when Manh was plucked from obscurity and named to the Central Committee, the Sixth Party Congress decided it was time to open up Vietnam's economy and launched a program of economic renovation called doi moi. Today, with the average annual income of the Vietnamese people hovering around $370 - only Laos is poorer in the region - doi moi cannot be called a great success. While Vietnam has watched other Asian countries enjoy economic progress, its own economy has been saddled with inefficiency and corruption. The Communist Party there long has sought a leader who could deliver it from its economic stagnation, just as Uncle Ho liberated it from colonial control.

Rep. Earl Blumenauer, D-Ore., visited Vietnam with Bill Clinton in November 2000. Blumenauer observes, "The young people are very eager to have a piece of the economic action. i They are all clamoring for a cell phone." Trivial as that may sound, their hopes for economic progress now rest with Manh, a leader who is called everything from a "compromise candidate" to a "closet reformer."

This is not to say that Manh believes in democracy or open markets. If Vietnam-watchers agree on one thing it is that he is a committed communist. On issues of human rights and religious freedom, few changes in Vietnamese policy are expected. In any event, Manh has received high marks as chairman of the National Assembly, having finessed the party he now heads. Indeed, Manh's political skills have an uncanny resemblance to those of Uncle Ho, a master of the art of balancing one faction against the other and then managing from the middle. The same could be said of Manh's ascension to the top of the CPV.

Oh yes, there is another similarity - there are no reports in the Western media about his wife and children. A chip off the old communist bloc?


-- (tosu_cs@yahoo.com), January 20, 2005.


Moderation questions? read the FAQ