Người dn H Nội nghĩ g về vụ HQ trung Cộng bắn chết ngư phủ Việt

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Người dn H Nội nghĩ g về vụ HQ trung Cộng bắn chết ngư phủ Việt

-- (Hồng H @ Đ Yn Phụ.Net), January 19, 2005

Answers

Response to Người dÃn Hà Nội nghĩ gà về vụ HQ trung Cộng bắn chết ngư phủ Việt-- (
Hồng H @ Yn Phụ.Net), January 19, 2005.

Response to Người dÃn Hà Nội nghĩ gà về vụ HQ trung Cộng bắn chết ngư phủ Việt

MP3

-- (Hồng H @ Yn Phụ.Net), January 19, 2005.

Response to Người dân Hà Nội nghĩ gì về vụ HQ trung Cộng bắn chết ngư phủ Việt

Toa`n da^n (trong va` ngoa`i nuoc') de^`u tu*c' gia^.n vi` han`h do^n.g da~ man cua? tu.i Ta^`u co^n.g, chi? co' ma^y' thang` "cho' con" tha^n co^n.g o*? nu*o*c' ngoa`i la` im lan.g ??? Ta.i sao va^.y ?? Tu.i Ta^`u co^n.g la` cha cua? tu.i ma`y a` ?? Ta.i sao kho^ng chu*i? "di.t me., deo' ba`" nu*a~ di ?? Ma^y' thang` vo^ lie^m si? !!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), January 19, 2005.

Response to Người dân Hà Nội nghĩ gì về vụ HQ trung Cộng bắn chết ngư phủ Việt

Tu.i lanh~ da.o Bac Viet khoe khoang ke? thu` na`o ta danh' cung~ thang'. Danh' Phap' die^.t My~, nhu*ng ta.i sao la.i kho^ng dam' danh' Trung Co^n.g ?? Nhu* va^.y ro~ ran`g la` tu.i chop' bu na`y da~ coi ta^`u co^n.g la` cha me., va` la`m no^ le^. cho tu.i no'. Tu.i lanh~ da.o na`y chi? la` mo^.t lu~ cho' de?, ha.i da^n ban' nuoc' !!

Ngay` xu*a Phap' va` My~ chi? danh' ca^`m chu*ng`, ba^y gio` tu.i Trung Co^n.g se~ danh' tha^.t su*. ne^n ma^y' con so*. chu*' gi`!!

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), January 19, 2005.


Response to Người dân Hà Nội nghĩ gì về vụ HQ trung Cộng bắn chết ngư phủ Việt

ba^u` o*i thuong la^y' bi' cung`...nguoi cung` dong` mau' Viet Nam sao khong thuong so't chi? co' lu~ cho' lanh~ da.o Ha` No^.i thay da^n den do^? mau' vi` ngoai bang ma` con` ho^` ho*i? mo*? tie^.c an mu*ng` tre^n xa'c kho^ cua? nguoi da^n vo^ to^.i Viet Nam vo*i' tinh` huu nghi. cua? lanh~ dao Ta`u Co^.ng cho tin`h do^`ng chi' cua? chung' no'..Va(n Lang 4000 na(m du*ng nuoc ba^'t ha.nh co' mot da'm phi? CSVN lanh~ da.o ba'n re? nha^n da^n va` to^? quoc ... mot lu~ lao' phe't cach mang nhu* con ca(c ....

-- tinh tinh (nguoiviet@yahoo.com), January 19, 2005.


Response to Người dân Hà Nội nghĩ gì về vụ HQ trung Cộng bắn chết ngư phủ Việt

HAY QUA'....

CHUI*~ QUA' DUNG'...

HOAN HO^ ANH TINH TINH...!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 19, 2005.


Response to Người dân Hà Nội nghĩ gì về vụ HQ trung Cộng bắn chết ngư phủ Việt

>


-- (tosu_cs@yahoo.com), January 20, 2005.

Response to Người dân Hà Nội nghĩ gì về vụ HQ trung Cộng bắn chết ngư phủ Việt

EXACTLY...

HAY QUA'...

DUNG' QUA'....

HOAN HO^ ANH TO^~ SU* CONG-SAN~...

-- DU-CON..Di~ Me Trung Cong ! (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 20, 2005.


Moderation questions? read the FAQ