Mấy đứa Nam ḱ, ngày xưa tau đă bảo rát cả họng mà chúng mày đếch nghe

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Bắc Kỳ Nhăm Tư (bắckỳ54@trạidicư.cáisắn), January 18, 2005

Moderation questions? read the FAQ