Mời các bác chống cộng và người trong nước vào đây...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Năm ngoái về Viet nam tôi có gặp người họ hàng, anh này người CS nên luôn lên tiếng bảo vệ CS. Nghe hoài thấy tức ḿnh tôi ngồi xuống nói chuyện... Đến một đoạn, anh ta nói: hỏi Góc-Ba-Chốp mới lên tôi thấy ngay là đứa phản bội. Nó làm sụp nước Liên xô làm thành tŕ cộng sản bị mất chỗ dựa. Thế là tôi hỏi ngay: thế theo anh tại sao dân Nga và Đông âu lại quyết định từ bỏ CS? Anh ta trả lời: bị bọn Mỹ và đế quốc nó lừa đảo hứa cho tiền nên dân Nga và Đông âu mắc lừa, chính phủ Nga và Đông âu bây giờ chỉ là tay sai cho Mỹ và Phương Tây.

Đến một đoạn khác, tôi hỏi tại sao học thuyết CS bị cả thế giới loại bỏ, ngay cả tại nước Đức và nước Nga là quê hương của 2 ông Mác và Lênin. Anh ta trả lời CHXH đảm bảo cho người dân làm chủ, c̣n ở các nước tư bản, toàn bộ nền kinh tế nằm trong tay bọn tư sản, người lao động bị bóc lột, chênh lệch giàu nghèo rất đáng sợ. Bọn tư bản nó bảo vệ chế độ tư bản để được bóc lột dân lao động. Những kẻ lănh đạo tại Nga và Đông âu ăn tiền tư bản nên để cho dân họ bị khổ.

Tôi đă trả lời rồi. Và bây giờ anh này đă hiểu ra sự thật, không c̣n nói thiếu suy nghĩ nữa. Có ǵ đâu sự thật là sự thật, không chối căi được. Cái quan trọng là phải biết chấp nhận sự thật, đừng tự lừa dối ḿnh.

Tôi nghĩ rằng có nhiều người vẫn c̣n ít hiểu biết như anh này, "quán triệt" toàn điều đảng dậy, không biết sự thật nó như thế nào. Nhiều người trong nước vào greenspun nhưng chưa dám tham gia v́ sợ lũ CS nó bắt vụ làm gián điệp. Vậy xin mời các chiến hữu chống Cộng trả lời lại cho 2 câu trên cho những người trong nước được hiểu. Phần trả lời của tôi xin được đăng sau.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 18, 2005

Answers

Response to Mời cĂ¡c bĂ¡c chống cộng vĂ  người trong nước vĂ o đĂ¢y...

Tui th́ cũng hổng hiểu nhiều mô tê về Bác Hồ Cáo, nhưng tui biết sơ sơ dzề cha Lenin và Karl Marx.

Cái dzụ miền bắc Bác Hồ Cáo chọn cán bộ thuộc gốc bần cố nông tam đại là thấy rơ Cha Già Hồ muốn làm nunero UNO hà cái kiểu độ tài Vua chúa thời xa xưa mà khi c̣n trong bóng tối bóng sáng chả đánh tư bản, mai bản, phú hào địa chủ chốg thực dân phong kiến mà nếu ḿnh ở thời đó, tui tin chắc là có nhiều Ông nhiều bà có học vấn cao hiểu rộng là biết Cha Già Hồ này là bố láo láu cá.

Bác Hồ cáo học đưỢc của Lenin dzà Staline cái kiểu đánh lận con bài tẩy rồi dùng cái bánh vẽ để dụ tụi nông dân nó theo đảng kiểu điếc không sợ súng đảng bảo làm 1 th́ làm 100 lấy công va vi phạm luật pháp bởi dzậy Mấy anh thủ trưởng như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ hay nói đảng là ta, ta là đảng đại khái là luật pháp nằm trong tay mấy thủ trưỞng.

Như dzậy chủ thuyết cộng sản là chỦ thuyết Vua chúa hay sao???

-Vua Không Làm việc : Bóc Lột Nhân Dân, sử chém bỏ t́ dân không cần luật pháp toà án va chứng cớ thực sự mà toàn vụ vu cáo [ ngậm mao phun ngườị

-Dân Nghèo v́ phải làm lụng để trả thuế cho Vua ăn trên ngồi chốc [ Vua = Đảng CS = Bác Hồ cáo ], cơm no ḅ cữơi nên mới có Vụ Bác Hồ cáo 65 tuổi đời mà hăm hiếp cô xuân mới chớm 20 [ Vô Đạo Đức ]. Như Vậy Bác Hồ cáo và Đảng CS là bọn thảo khấu như tụi băng đảng Mafia.

-Đă là Mafia th́ đa6u có lo làm ăn mà chỈ lo đi ăn cắp vặt hết miền bắc rồi vô Nam. Hồ rất thâm nếu để cả 20,000,000. đân bắc đói khổ họ sẽ làm loạn nên hắn cho dzô Nam ăn bám rỒi làm nghĩa vụ quốc tế để Nga + Tầu nó cho tiền củng cố địa vị

Chủ Thuết Marx-Lenin tư tưởng Bác Hồ là 1 chủa thuyết thụt lùi đưa xă hội đến chỗ nghèo đói và băng hoại. Tui cũng không lạ là người bà con của bác chỉ hiểu 1 chiều v́ đó là vốn anh ấy hấp thụ đưỢc trong chế đỘ che dấu sự thật.

Ba thằng cán ngố quan chỨc nó coi đảng là dụng cụ cho nó làm tiền c̣n tụi tép riu nó cho ăn cám xú mà không biết v́ chế độ ngu dân đă có ở miền bắc hơn 60 năm rồị

Hồ Chó Minh = Tần Thủy Hoàng = Lê Chiêu Thống

-- (Sáu Bi Da France @ Sài G̣n.Net), January 18, 2005.


Response to Mời cĂ¡c bĂ¡c chống cộng vĂ  người trong nước vĂ o đĂ¢y...

In the absence of an acceptable successor, Stalin's closest associates opted to rule the Soviet Union jointly, although a struggle for power took place behind the facade of collective leadership. Nikita Khrushchev, who won the power struggle by the mid -1950s, denounced Stalin's use of terror and eased repressive controls over party and society (see de-Stalinization). Khrushchev's reforms in agriculture and administration, however, were generally unproductive, and foreign policy toward China and the United States suffered reverses. Khrushchev's colleagues in the leadership removed him from power in 1964.

Following the ouster of Khrushchev, another period of rule by collective leadership ensued, lasting until Leonid Brezhnev established himself in the early 1970s as the preeminent figure in Soviet political life. Brezhnev presided over a period of détente with the West while at the same time building up Soviet military strength; the arms buildup contributed to the demise of détente in the late 1970s. Another contributing factor was the Soviet invasion of Afghanistanin December 1979.

After some experimentation with economic reforms in the mid-1960s, the Soviet leadership reverted to established means of economic management. Industry showed slow but steady gains during the 1970s, while agricultural development continued to lag. In contrast to the revolutionary spirit that accompanied the birth of the Soviet Union, the prevailing mood of the Soviet leadership at the time of Brezhnev's death in 1982 was one of aversion to change.

Two developments dominated the decade that followed: the increasingly apparent crumbling of the Soviet Union's economic and political structures, and the patchwork attempts at reforms to reverse that process. After the rapid succession of Yuri Andropov and Konstantin Chernenko, transitional figures with deep roots in Brezhnevite tradition, the energetic Mikhail Gorbachev made significant changes in the economy and the party leadership. His policy ofglasnost freed public access to information after decades of government repression. But Gorbachev failed to address the fundamental flaws of the Soviet system; by 1991, when a plot by government insiders revealed the weakness of Gorbachev's political position, the end of the Soviet Union was in sight.

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.de), January 18, 2005.


Response to Mời cĂ¡c bĂ¡c chống cộng vĂ  người trong nước vĂ o đĂ¢y...

Co^.ng Sa?n chi? la` hie^.n tu*o*.ng hoac sa?n pha^?m, no' kho^ng the^? na`o va` kho^ng bao gio*` la` 1 qui lua^.t hoa(.c ca'i gi` ddo' tu*o*ng tu*., ma(.c du` CS tuyen bo^' dda~ tim` ra qui luat lich su*?, dday la 1 sai la^`m khu?ng khie^'p. (millions dead)

Hien tu*o*.ng CS co' the^? tho^'ng ke^-ghi nha^.n theo phuong tri`nh pha^n pho^i' Gaussian :

PHONG TRAO CONG SAN = [1/(2PI.R^2)^0.5] . e^[-(t-Tm)^2/(2R^2)]

Vo*'i Tm la` cu*.c ddie^?m, co`n R = ha(`ng so^' ti'nh cha^'t pha^n pho^'i (distribution characteristic). Tm chinh' la` tho*`i ddie^?m no' le^n cu*.c ddie^?m khi Mao Trach DDong tien hanh cach mang ddo? Tm = 1949~1955, ddiem dda(.c biet cua ddo^` thi. na`y la` no' se~ che^'t da^`n xuo^'ng ZERO khi ma` bie^'n so^' tho*`i gian tie^'n to*'i vo^ cu*.c (infinity). Cai' ddo^` thi. Gaussian dda.i khai' gio^'ng 1 tra'i nu'i, ne^'u qui' vi. na`o chu*a thay ddo^` thi. Gaussian thi` gu'go^` vo^ cho^~ na`y:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/math/gaufcn.html

Hie^n nay Tm dda~ la` qua' khu*' va` tho*`i gian va^n~ tie^'p die^~n. Ne^'u la^'y 1917 (cach thang 10 mang Nga) va` 1990 (Lien So sup ddo^?) la` hai ddie^?m ddo^'i xu*'ng t = (+- 2R) qua cu*.c ddie^?m Tm = 1953 thi` hie^.n nay bie^n ddo^. cua? CONG SAN se~ la` khoa?ng 0.21 (vo*'i cu*.c ddie^?m coi nhu* ba(`ng 1).

Tien ddoa'n trong 6-12 na(m nu*~a bien ddo^. cu?a no' se~ ba(`ng 0.001 va` sau ddo' se~ bie^'n ma^'t hoa`n toa`n tren the gio*'i.

Cheers,

-- DDo^'n Ca^y @ Tang Long Coc (tieuphu@vietnam.com), January 18, 2005.


Moderation questions? read the FAQ