Mời Cc Bc Nghe Ban Hợp Ca Nắng Mới

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Những bi ht đ thường được cc Đi Pht Thanh Quốc Gia truyền thanh qua ln sng Radio mỗi ngy trong 1972 khi chiến dịch xun h của Vẹm đi dứt điểm VNCH, kết quả vẹm đ thảm bại trưỚc Hỏa Lực VNCH v Đồng Minh

BAN HỢP CA NẮNG MỚI

-- (Su Bi Da France @ Si Gn.Net), January 18, 2005

Answers

Response to Mời Các Bác Nghe Ban Hợp Ca Nắng Mới

cam-oon chu Sau bi-da, nhiu bai nhac classic nghe rat phan khoi, tuy nhiien hoi nho aanh di hoc o Ssigon thuong nnghe bon con nit Bacc-ki di cu xom Bui-Phat [ bui-chu phat DIEM_Truong minh Giang ] hat cuoc ca nhu sau : -NAY CONG DN OI, DUNG XEM CAI-BUOI TOI DAI!

-- chi-bua (broker@sbcglobal.net), January 18, 2005.

Response to Mời Các Bác Nghe Ban Hợp Ca Nắng Mới

Thế th chi bua ở khu cổng xe lửa số 10 gần Nh thờ Bi Chu Pht Riệm, đ l ci tự do cu/a Miền Nam con nt bố lo hay sửa bi bản cho n sm tụ nhi đồng. Ở Miền Bắc c em nhi đồng no m sửa bi như dzầy, cha mẹ chỉ c nhưỚc đi t cải tạo v tội phản động cho6'ng đảng dzạy con bố lo chống đảng

-- (Su Bi Da France @ Si Gn.Net), January 18, 2005.

Response to Mời Các Bác Nghe Ban Hợp Ca Nắng Mới

He eh, thang cu chia bua o su Bui Phat chac cung~ nghe con nit' ha't ba`i na`y : Cac lo~ xam la(ng, Cac lo~ bao. ta`n cac lo~ giet hai dan lanh...ruom mau que huong. Co`n ddi dzo^ sa^u dzo trong khu nha` tho*` thi nghe con nit hat ba`i na`y : DDoan quan ta`u o^ ddi, sao ma` ye^'u the^', buoc cha^n qu`e lang thang tren ddat VN...

-- (dancamau@saigon.com), January 18, 2005.

Moderation questions? read the FAQ