Tau rt sng v bắn một thằng cực k phản động

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Tau n (tau@tsk.tsk), January 16, 2005

Answers

Response to Tau rút súng và bắn một thằng cực kì phản động

HAHAAAHAAAHAA

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.com), January 16, 2005.

Response to Tau rút súng và bắn một thằng cực kì phản động

cai mo^ng dde.p qua...:- )).....ho?ng sung co ngon ko ??? J /K

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 16, 2005.

Response to Tau rút súng và bắn một thằng cực kì phản động

dit-me, the ki 21, thoi dai van minh, tai sao van con bon ma -di moi ro chi thich sung voi ong ? Dung la moi -ro . that's fuck me. Do you understand , Vietnamese KKK ?

-- chi-bua 2005 (broerr@sbglobal.net), January 16, 2005.

Response to Tau rút súng và bắn một thằng cực kì phản động

con cai hinh ia len mat no dau sao ko thay ?

-- mottynua (trungtran20002000@yahoo..com), January 17, 2005.

Response to Tau rút súng và bắn một thằng cực kì phản động

dit me the ki 21 van minh, sao van con cho dai nhu thang Chi Bua

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.de), January 17, 2005.


Moderation questions? read the FAQ