Những Phương Tiện Chuyên Chở tại Việtnam.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Copy from http://phanchautrinhdanang.com/BAIVO2005/PhuongtienchuyenchoVN.htm

Những Phương Tiện Chuyên Chở tại
Việtnam.

 

    


-- Dương Dê Cụ (Duong_De_Cu@yahoo.com), January 16, 2005

Answers

Response to Những PhĂ½Ăµng Tiện ChuyĂªn Chở tại Việtnam.

dit-me, cam on chu De-cu, hih aanh ro rang trong sach , chung minh su kien tri, su anh dung cua dan ta VN .

-- chi-bua 2005 (broerr@sbglobal.net), January 16, 2005.

Response to Những PhĂ½Ăµng Tiện ChuyĂªn Chở tại Việtnam.

Deo ma thang cho hoang Chi bua noi la cai chuyen xe 2000 Do bay gio o Vn no thuong roi!

Post may cai hinh nay lam chi????

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.com), January 19, 2005.


Response to Những PhĂ½Ăµng Tiện ChuyĂªn Chở tại Việtnam.

dit-me, Chí Bựa , đây đéo phải là chung minh su kien tri mà là sự bắt chiếc ngu xuẩn một bước tiến mười bước lùi ,phản thiên nhiên phản khoa học của bọn chệt cọng mà ngày xưa tổ tiên bọn chệt đă áp dụng xây Vạn Lư Trường Thành ,lối chuyển vận đần độn này mà làm cho cả triệu tên chệt bỏ mạng v́ đá đè .

Nhưng dầu sao nếu triệu tên chệt này c̣n sống th́ dân chệt bây giờ chắc cũng trên 1 tỷ rưỡi tới 2 tỷ rưỡi ,hèn ǵ chệt đang thông đồng với Mỹ và nhờ Mỹ cho vài qủa bom nguyên tử ,tội qúa thằng Mỹ nó nhân đạo nên nó súi chệt quậy thằng CHXHCN bằng cách giết vài ba tên ,dân bất măn hành động gia nô của bọn cán lănh đạo nên đứng lên lật đổ chúng ,chúng cầu cứu chệt ,chệt mang quân chiến CHXHCN ,Mỹ lúc ấy sẽ giúp chệt cho chệt vài qủa bom nguyên tử .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 20, 2005.


Moderation questions? read the FAQ