Khu vực cấm phóng uế

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Rự (ru4testing@test.ok), January 12, 2005

Answers

Response to Khu vực cấm phóng uế

Khiep that xau ho cho nhung con nguoi nhu lu chung may, Nhung dua con cua chung may roi cung nhu lo xi de ma nhet dau chung may vao thoi. Cam mom ma song cho den het doi. To dau ma dai lam hoi nhung anh hung rom ngu xuan.

-- thanhnienvn (Thanhnienvn@yahoo.com), January 13, 2005.

Response to Khu vực cấm phóng uế

IT'S A VERY NICE PICTURE....

HA HA HA HA HA HA HA HA ....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 13, 2005.


Response to Khu vực cấm phóng uế

great photo hahaha

-- to hiu (tohiu@hvn.vnn.vn), January 14, 2005.

Moderation questions? read the FAQ