Kính chiếu yêu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kính chiếu yêu

Tạp Chí Người Dân

Hiện nay, Chúng tôi nhận định như sau:

1. Ðảng Cộng Sản Việt Nam có lãnh thổ, có nhà nước, được các nước công nhận / bang giao, là hội viên Liên Hiệp Quốc.

- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa dựa vào đó để khuyến dụ người Việt chúng ta phải chấp nhận cộng sản.

2. Ðảng viên Cộng Sản tranh giành, đấu đá về địa vị, về quyền lợi, móc ngoặc làm ăn bất chính nên đã giầu có tiền rừng bạc biển nhưng tối đại đa số đồng bào vẫn bị tước đoạt quyền tư hữu, quyền sống, quyền mưu sinh, quyền suy nghĩ, miễn cưỡng phải khuất phục bạo quyền.

- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa dựa vào tranh chấp nội bộ của CSVN để nói là đã có những thành phần ngoài Ðảng có tiền, có quyền, đất nước đã đấu tranh chính trị và có mầm mống tự do dân chủ.

3. Ðảng Cộng Sản bạo quyền tự đồng nhất hóa với Tổ Quốc, Quốc Gia, Dân Tộc.

- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa cho rằng ai còn chống Ðảng, chống Nhà nước bạo quyền là không ái quốc, không thương nòi giống, làm cản trở cho công cuộc phát triển đất nước.

4. Quốc Tế Cộng Sản đã tan, nay Ðảng Cộng Sản nói chung, đảng viên cộng sản nói riêng, ra sức ca tụng công lao của Hồ Chí Minh, của Ðảng Cộng Sản; gán hết tội lỗi cho Lê Duẫn, Lê Ðức Thọ và những kẻ thất thế, để duy trì quyền bính, địa vị.

- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa hùa theo, bày ra chuyện "đa nguyên" để duy trì sự hiện hữu của Ðảng, hòng tâng công và được cho ăn ké.

5. Ðảng viên Cộng Sản bày kế "phản tỉnh" cuội chống đối đương quyền, để trong trường hợp nào cũng chỉ lọt sàng xuống nia: Vẫn là cộng sản phe này phe nọ thống trị.

- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa ca tụng phe "phản tỉnh" cuội là những... chiến sĩ tự do dân chủ, để quyền bính có lọt vào tay bọn này, thì họ cũng vẫn có cơ ăn có.

6. Bạo quyền Cộng sản kêu gọi lòng thương yêu đất nước, tôn giáo, đồng bào của Việt Kiều, để những người này bùi tai mang công của về đóng góp.

- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa xúi Việt Kiều theo tình tự về nguồn, dụ dỗ đầu tư tiền bạc, chất xám, gửi tiền về cho thân nhân nhiều thêm để xây dựng quê hương, nhưng thực chất là để tư bản đỏ và tay sai bỏ túi.

7. Ðảng cộng sản phát động mạnh chiến dịch "hòa hợp hòa giải dân tộc" bịp bợm để lường gạt người dễ quên, và người trẻ tuổi ít hiểu biết về cộng sản.

- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tiếp sức bằng những lời lẽ "cao thượng" xóa bỏ hận thù, quên quá khứ, ru ngủ người Việt hải ngoại.

8. Ðảng Cộng sản, bạo quyền và đảng viên cộng sản tiếp tục lên án cho những người thực tâm chống bạo quyền là Việt gian, phản quốc, tay sai, gián điệp tạo ấn tượng bất lợi nơi những người không am tường vấn đề.

- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa đồng tấu là người chống chống bạo quyền là cộng lạc hậu, xơ cứng, ngoan cố và quá khích.

9. Cộng sản tung sách báo, băng dĩa, gửi nghệ sĩ đi trình diễn ra hải ngoại để lung lạc những thành phần tò mò, dễ tính và chuộng lạ.

- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tiếp tay bằng việc cổ võ "giao lưu" đối thoại một chiều, loan tin, phỏng vấn các thành phần cộng sản, thiên cộng; chỉ trích việc chống đối "giao lưu" một chiều là không tôn trọng dân chủ và thiếu tinh thần tôn trọng tự do.

10. Cộng sản thuê mướn những kẻ đón gió trở cờ ở mọi lãnh vực, từng bước lũng đoạn cộng đồng người Việt hải ngoại.

- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tâng bốc những tay sai cộng sản này là người thức thời, phóng khoáng, cởi mở, yêu nước, thương xót đồng bào.

Trước bất kỳ lời lẽ, hành động nào của cộng sản và của những ai tự xưng là yêu nước, là trí thức, chuyên gia, chính trị gia, đoàn thể, đảng phái , nếu thử xét theo những nhận định trên đây, thì chúng ta cứ có thể thấy rõ họ thuộc thành phần nào, muốn cái gì, và người Việt trong nước, ngoài nước có được lợi gì hay không.

Chúng tôi cũng hi vọng là các thân hữu / độc giả sẽ đóng góp thêm các nhận định khác vào bài nhận định đăng thường trực này, để chúng ta cùng suy gẫm và khỏi bị bè lũ phản bội quốc gia dân tộc lường gạt, khiến đất nước và dân tộc chóong thoát ách thống trị của chúng.-- (Sáu Bi Da France @ SaiGon.Net), January 10, 2005


Moderation questions? read the FAQ