Hảy nghe Việt Hng, phng vin đi RFA phỏng vấn nh văn Hong Tiến:::Chống tham nhũng cũa TT Phan văn Khải

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

 

Click here for the program.

Trouble Listening? Download WinAmp.

Still having problems? Click here for a direct link to the program.-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 10, 2005

Answers

Response to Hảy nghe Việt Hùng, phóng viên đài RFA phỏng vấn nhà văn Hoàng Tiến:::Chống tham nhũng cũa TT Phan văn Khải

Thằng tổ sư tham nhũng đi chống tham nhũng. Như thể ku gọi mấy con mẹ t b đang ăn nn lm ra pht động chiến dịch Diệt Trừ ỉ iếm !!!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 10, 2005.


Response to Hảy nghe Việt Hùng, phóng viên đài RFA phỏng vấn nhà văn Hoàng Tiến:::Chống tham nhũng cũa TT Phan văn Khải

Ở Thế GiỚi Tự Do Dn CHỦ bo ch l dụng cụ của nhn dn để ngăn ngừa sự nhũng lạm quyềnn hnh v những hnh vi tri với hiến php như ăn chận ăn bẩn, đnh dn chng hay bắt t đầy khng qua trt to v Phin To sử.

Việt Nam hiện giờ l chế độ độc ti đảng trị họ coi dn như cỏ rc, Bo ch l dụng cụ của nh nưỚc kiểu con ht mẹ khen hay hoặc đ ma vụng cn ch đất lệch đi xa hơn nữa người đời gọi l kiểu ngậm mu phun người [sic]

-- (Su Bi Da France @ SaiGon.Net), January 10, 2005.


Response to Hảy nghe Việt Hùng, phóng viên đài RFA phỏng vấn nhà văn Hoàng Tiến:::Chống tham nhũng cũa TT Phan văn Khải

Bui Quoc Huy luc con la GD CA TPHCM co len bao CATP chong tham nhung, khoang hon nam sau bi phac giac dinh vo vu 5 Cam... chong tham nhung cai con C...

-- Xman (DT@yahoo.com), January 11, 2005.

Response to Hảy nghe Việt Hùng, phóng viên đài RFA phỏng vấn nhà văn Hoàng Tiến:::Chống tham nhũng cũa TT Phan văn Khải

Thang Bui Quoc Huy la bao ke cho Nam Cam, con cho cay the chu lam mua, lam gio o Sai Gon hon 20 nam.

Thang Vo van Kiet cung do dau cho thang Nam Cam, hoi thang nay bi bat Van phong Thu tuong tac dong can thiep rat nhieu.

-- Chien si diet bao (Chien si diet bao@daiviet.com), January 11, 2005.


Moderation questions? read the FAQ