Toilet Hồ chí Minh lăng Ba Rọi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đây là Toilet Vỉ Đại nhất Việtnam.

Toilet Hồ chí Minh lăng Ba Rọi-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 10, 2005

Answers

Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Cái chuồng xí mà như cái miếu cây da sà đầu làng quá, không biết chệt có bao nhiêu mà đảng lại phải có song ngữ Việt Trên, chệt dưới.

-- (Sáu Bi Da France @ Sai Gon .Net), January 10, 2005.

Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Xin lỗi bác! Cháu xin được xưng là "cháu" v́ cháu vừa 15 tuổi. Hiện cháu đang là Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Chi Đoàn HS tại trường một THCS. Xin thưa với bác rằng bác có thể nói xấu Đảng nói xấu Cộng Sản (tự do ngôn luận mà) nhưng nếu bác bôi nhọ danh dự, phẩm chất Hồ Chí Minh th́ chính bác đang bôi nhọ chà đạp lên dân tộc mà cháu và bác là "đồng bào". Cụ Hồ đă được công nhận là danh nhân văn hoá thế giới. đến cả Hoa ḱ và những đồng minh (Nhật, Hàn quốc, châu Âu ... ) cũng thừa nhận. Bác không tự hào, chúng cháu gọi bác là người mất gốc, bác bôi nhọ, chà đạp, chúng cháu không xem bác là con người (con người của dân tộc khác c̣n ngă mũ kính phục Cụ Hồ, vậy mà ...)

-- Tran Nguyen Truong Sinh (cacmac@vnws.com), January 10, 2005.

Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Xin lỗi bác! Cháu xin được xưng là "cháu" v́ cháu vừa 15 tuổi. Hiện cháu đang là Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Chi Đoàn HS tại trường một THCS. Xin thưa với bác rằng bác có thể nói xấu Đảng nói xấu Cộng Sản (tự do ngôn luận mà) nhưng nếu bác bôi nhọ danh dự, phẩm chất Hồ Chí Minh th́ chính bác đang bôi nhọ chà đạp lên dân tộc mà cháu và bác là "đồng bào". Cụ Hồ đă được công nhận là danh nhân văn hoá thế giới. đến cả Hoa ḱ và những đồng minh (Nhật, Hàn quốc, châu Âu ... ) cũng thừa nhận. Bác không tự hào, chúng cháu gọi bác là người mất gốc, bác bôi nhọ, chà đạp, chúng cháu không xem bác là con người (con người của dân tộc khác c̣n ngă mũ kính phục Cụ Hồ, vậy mà ...) *Đây là email thật của cháu.

-- Tran Nguyen Truong Sinh (cacmac@vnws.com), January 10, 2005.

Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Xin l?i em! Anh xin ???c x?ng là "anh" v́ anh v?a 20 tu?i. Hi?n anh ?ang là khong chuc vu gi ca, nhung anh cung tung la Doan vien ?oàn thanh niên c?ng s?n H? Chí Minh - Chi ?oàn HS t?i tr??ng m?t THCS va PTTH. Xin th?a v?i em r?ng em có th? ca ngoi ??ng ca ngoi C?ng S?n (t? do ngôn lu?n mà) nh?ng n?u em di noi dieu do voi bat ky mot nguoi dan thuong nao ngoai duong, ho se nghi em than kinh khong binh thuong;ca ngoi danh d?, ph?m ch?t H? Chí Minh th́ chính em ?ang bôi nh? chà ??p lên dân t?c mà em và anh là "??ng bào". Neu gia dinh em la goc Bac ky thi co the em co ly, neu nguoc lai thi em la ke phan boi to tien dong ho. C? H? ?ă ???c công nh?n là danh nhân v?n hoá th? gi?i.nhung anh chua thay co bang chung ro rang nao ca, chi thay nha nuoc tuyen truyen the thoi, ??n c? Hoa ḱ và nh?ng ??ng minh (Nh?t, Hàn qu?c, châu Âu ... ) c?ng th?a nh?n.Hitler va Ponpot ho cung thua nhan luon, vi giet duoc nhieu nguoi nhat trong lich su, Bac Ho kinh yeu con kem xa.

Em viet:

Bác không t? hào, chúng cháu g?i bác là ng??i m?t g?c, bác bôi nh?, chà ??p, chúng cháu không xem bác là con ng??i (con ng??i c?a dân t?c khác c̣n ngă m? kính ph?c C? H?, v?y mà ...)

Em chi la do tre con, hieu biet gi dau ma dam noi voi anh KSBH nhu vay. Anh ay tung la thay giao day DH o VN truoc khi qua Mi. Trinh do cua anh ay, xin loi em , hon tat ca thay co truong em cong lai.

Em coi Bac HO nhu cha me ong ba em, bat moi nguoi phai kinh yeu tu hao?

Em khong du trinh do va tu cach vao dien dan nay!

Khong xung dang noi chuyen voi nhung nguoi hieu biet nhu anh KSBH, cho nen anh phai ton it thoi gian va bat chap ca nguy hiem vi bon Cong an rinh nhu cho san suot ngay, mac du anh o nuoc ngoai, de lam vai viec vo ich.

-- Chien si diet bao (Chien si diet bao@daiviet.com), January 10, 2005.


Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Xin loi em! Anh xin duoc xung là "anh" v́ anh vua 20 tuoi. Hien anh dang là khong chuc vu gi ca, nhung anh cung tung la Doan vien Doàn thanh niên cong san Ho Chí Minh - Chi doàn HS tai truong THCS va PTTH. Xin thua voi em rang em có the ca ngoi Dang ca ngoi Cong San (tu do ngôn luan mà) nhung neu em di noi dieu do voi bat ky mot nguoi dan thuong nao ngoai duong, ho se nghi em than kinh khong binh thuong; ca ngoi danh du, pham chat Ho Chí Minh th́ chính em dang bôi nho chà dap lên dân toc mà em và anh là "dong bào". Neu gia dinh em la goc Bac ky thi co the em co ly, neu nguoc lai thi em la ke phan boi to tien dong ho. Cu Ho dă duocc công nhan là danh nhân van hoá the gioi.nhung anh chua thay co bang chung ro rang nao ca, chi thay nha nuoc tuyen truyen the thoi, den ca Hoa ḱ và nhung dong minh (Nhat, Hàn quoc, châu Âu ... ) cung thua nhan.Hitler va Ponpot ho cung thua nhan luon, vi giet duoc nhieu nguoi nhat trong lich su, Bac Ho kinh yeu con kem xa.

Em viet:

Bác không tu hào, chúng cháu goi bác là nguoi mat goc, bác bôi nho, chà dap, chúng cháu không xem bác là con nguoi (con nguoi cua dân toc khác c̣n ngă mu kính phuc Cu Ho, vay mà ...)

Em chi la do tre con, hieu biet gi dau ma dam noi voi anh KSBH nhu vay. Anh ay tung la thay giao day DH o VN truoc khi qua Mi. Trinh do cua anh ay, xin loi em , hon tat ca thay co truong em cong lai.

Em coi Bac HO nhu cha me ong ba em, bat moi nguoi phai kinh yeu tu hao?

Em khong du trinh do va tu cach vao dien dan nay!

Khong xung dang noi chuyen voi nhung nguoi hieu biet nhu anh KSBH, cho nen anh phai ton it thoi gian va bat chap ca nguy hiem vi bon Cong an rinh nhu cho san suot ngay, mac du anh o nuoc ngoai, de lam vai viec vo ich.

Anh dung he Mac OXS chuyen chay do hoa nen 0 chay Vietkey duoc, vi vay phai post lai cho ro.

Em nen rang hoc hanh de sau nay co the di du hoc ma xem nguoi dan cac nuoc khac ca ngoi Bac Ho kinh yeu vi dai nhu the nao. Mat thoi gian len mang nhang nhit, chat chit vo van, co khi lai xem ca Sex nua, vua ton thoi gian ton tien, hai nguoi; khong kiem che duoc gay hau qua nghiem trong thi vo tu tha ho ma nghien cuu ve Bac kinh yeu va dang muon lam.

-- Chien si diet bao (Chien si diet bao@daiviet.com), January 10, 2005.Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

hi em TRAN NGUYEN TRUONG SINH ..... em co´ 3 nam dde ddoc tat ca bai vo trong nay .... roi vao lai dday noi chuyen voi cac anh ....ddoctu tren xuong duoi .... va ngoi ngam nghi xem nguoi ta viet gi..... nho nha chu*a ddoc cho that ki ? ca ng .... anh tang e m 4 cau tho cua ong NGUYEN CHI THIEN

bac Ho cung voi bac TON

HAI BAC DDEU THICH OM HO^N NHI DDO^NG

da mat 2 bac ho^ng ho^ng

NHI DDO^NG KHAN DDO ? QUA^N QUANH CO^? CO `

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 10, 2005.


Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Chuc chau bi thu hoc gioi va thanh cong nhanh chong de giup Bac va Dang xay dung Nuoc CHXHCNVN tien nhanh, tien manh tren con duong xuat khau lao dong, ban phu nu va tre em ra nuoc ngoai cang nhieu cang tot va trong tuong lai neu can thiet ban them Dat dai, lanh hai (gia tai to tien) cho Trung Quoc de cung nhau vui huong cai goi la Thien dang cong san. Chau thich an com hay eat shit? Nguoi dan VN ngheo kho dang mo co bua com ca, com muoi!

-- nguyen sinh cung (hochiminh@congsan.net), January 10, 2005.

Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

We don’t know exactly how many people are living in poverty in Vietnam and we know we have relatives who barely escaped HCM's hell.

Ho chi Minh is a criminal and acted unjustly against the people of Vietnam.

The american people should contribute humanitarian aid to the vietnamese people, but communist party leaders must be put on trial for crimes against humanity in a manner similar to Nazi war criminals. Anyone who sympathizes with Ho chi Minh may as well sympathyze with Adolf Hitler.

If someone wants to help the vietnamese people, they must first recognize the evil that Ho chi Minh was.

-- Thomas c. Moore (Thudo@vietnam.com), January 10, 2005.


Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi-- (tosu_cs@yahoo.com), January 10, 2005.

Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Em Tran-Nguyen-Truong-Sinh da~ bi. CS tuyen truye^`n, nho^`i so. Em Sinh na`y, HCM la` te^n gie^t' nguoi` kho^n ngoan nha^t', gie^t' ho*n 5 trie^.u nguoi` VN ma` the^' gioi' kho^ng bie^t', no' da~ gie^t' nguoi` duo.c ngu.y danh duoi' chie^u ba`i "cac'h man.g, giai? phon'g" va` la`m no^ le^. cho chu? nghia~ CS. Em hay~ ve^` hoi? bo^' me. cua? em thi` bie^t' ngay, hay~ tranh' xa te^n gia` Ho^` na`y ngay ne^u' kho^ng thi` qua' muo^.n.

Ha(n' la` con quy? mang xac' nguoi`.

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), January 11, 2005.Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

HAY QUA'....

NOI' DUNG' QUA'....

DU MA' THANG` CHO' HO^` GIAN MANH BAN' NUOC' HAI DAN^...!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 11, 2005.


Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Ban Truong Sinh than men, Cha con loi gi co the noi voi loai nguoi nhu vay dau.Dung phi loi.Trai tim cung nhu dau oc cua ho da bi $$$$ MI tay roi. Di ton tho cai lu da xam luoc nuoc minh, giet hai dong bao minh.Mot lu nguoi ngu ngoc,ich ki va chua day han thu.Rieng nhung loi le va hanh vi cua chung tren dien dan nay cung da du thay chung that tieu nhan va hen ha the nao That dang thuong hai !!!.

-- Viet Nam (youwillsee83@yahoo.com), January 14, 2005.

Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Ban youwillsee83 than men

Sao ban noi ngu vay

Toi song tai thu do nuoc CHXHCN VN quang vinh may muoi nam troi, co bi SSS gi cua de quoc Mi no me hoac dau ma toi van chui dang cong san, chui bon quan lai va gia dinh chung no

Yeu nuou la phai yeu dang cong san? yeu chu nghia CS? yeu quan lai CS?

Ban 22 tuoi roi ma con ngu the

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.de), January 14, 2005.


Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Nha toi ko ai la Dang vien, cung chang co ai lam "quan lai".Cuoc song tham chi vat va va lan lon.Toi ghet Doan va tuyen truyen chinh tri.TOI CHI LA MOT NGUOI BINH THUONG. Tat ca nhung gi toi thay o nuoc CHXHCN VN co cai xau lan cai tot. nhung toi chua thay Cong san co hanh dong hen ha hay tieu nhan nhu nhung nguoi dang lam tai dien dan nay. Neu co 1 che do khac thi cung chang hi vong nhung nguoi suy nghi va hanh dong ban thiu nhu the la nhung nguoi tu te trong xa hoi duoc.

-- (youwillsee83@yahoo.com), January 18, 2005.

Response to Toilet Hồ chĂ­ Minh lăng Ba Rọi

Ban oi co ai han thu gi dau!

Cac chu cac anh tren nay 0 he muon phuc hoi lai VNCH hay 1 cai gi do tuong tu, ho chi muon lam cho nguoi dan trong nuoc bot kho thoi

Con toi thi thu che do cong san den xuong tuy, mac du chung chua truc tiep lam hai den toi. Nhung qua nhan thuc ban a, qua thuc te xa hoi va qua nhieu cai ma toi da chung kien tan ma---> toi da thay doi nhan thuc 180 '----> phai tieu diet communis

-- chien si (chiensidietcong@yahoo.de), January 21, 2005.Moderation questions? read the FAQ