Bà con ta nhớ lấy điều này:

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bà con ta nhớ lấy điều này:

Về mặt lănh đạo để xây dựng đất nước th́ Việt cộng không bằng ai.

Về mặt lươn lẹo, lừa bịp, lưu manh, ăn cắp, du côn, đàn áp trù dập nhân dân th́ không ai bằng Việt cộng

-- test (test@test.ok), January 09, 2005

Answers

Response to BĂ  con ta nhớ lấy điều nĂ y:

Hey that is a very cool toil to track the VAS's Visitor IP address. I wonder that can you discourage the commie or not?

Where is chi bua with 24 PCs'?

Where is CTHN? and his PCs'?

-- (Sau Bi Da France @ Sai Gon.Net), January 10, 2005.


Response to BĂ  con ta nhớ lấy điều nĂ y:

You only can see your own IP address, no one else can see it :-))

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), January 10, 2005.

Moderation questions? read the FAQ