CSVN nói không phân biệt đối xử nếu Việt kiều “không chống đối chế độ”

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CSVN nói không phân biệt đối xử nếu Việt kiều “không chống đối chế độ”

HÀ NỘI 3-1 (TH).- “Không phân biệt đối xử miễn là không chống đối, chống phá đất nước, chế độ”. Phạm Thế Duyệt, Ủy Viên Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam, chủ tịch “Mặt Trận Tổ Quốc” tức cơ quan ngoại vi của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nói trắng ra như vậy trong cuộc phỏng vấn của báo điện tử VNNet ngày mùng 03 Tháng Giêng 2005 khi nói về chính sách đối với Việt kiều từ về quê thăm nhà đến đầu tư sản xuất.

Nhân dịp đầu năm Dương Lịch, dù để quảng cáo cho chính sách “thu hút kiều bào của Đảng và nhà nước” Cộng Sản Việt Nam, một mặt Phạm Thế Duyệt ca ngợi “chính sách đại đoàn kết dân tộc đứng đắn, cởi mở của ḿnh” mặt kia liền mâu thuẫn ngay đó khi không dấu cái đuôi độc tài phản dân chủ khi nói rằng chỉ “thể hiện sự tôn trọng anh em” nếu không chống lại chế độ.

Nói khác, nếu người nào bị liệt vào danh sách những người “chống đối chế độ” th́ sẽ bị đối phó như kẻ thù.

“Đă là người Việt Nam th́ ở đâu cũng là những người cùng một quốc gia, cùng t́nh cảm, phải tôn trọng người ta, không phân biệt đối xử miễn là không chống đối, không chống phá đất nước, chế độ, làm ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết dân tộc.” Duyệt nói trong cuộc phỏng vấn của VNNet.

Duyệt c̣n nói thêm rằng “Miễn là làm sao, Việt kiều có ư thức tôn trọng mẫu số chung “dân giàu nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ văn minh.”

Các tổ chức của người Việt khắp nơi trên thế giới rất nhiều lần biểu t́nh đ̣i Cộng Sản Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo, tôn trọng nhân quyền, phản đối các bản hiệp định mà Cộng Sản Việt Nam kư với Trung Cộng về biên giới trên bộ và lănh hải.

Duyệt nói xă hội công bằng, dân chủ văn minh” và muốn Việt kiều tôn trọng “mẫu số chung” này nhưng thực tế cho thấy những người đ̣i hỏi dân chủ trong nước bị khủng bố, đàn áp dưới nhiều h́nh thức. Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, kư giả Nguyễn Vũ B́nh, Giáo Sư Nguyễn Đ́nh Huy, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn v.v... đang nằm trong tù với các bản án nặng nề. Các lănh tụ tôn giáo không nằm trong hệ thống tôn giáo quốc doanh đều bị quản chế hoặc tù đày, ít nhất th́ cũng không được tự do hành đạo. Linh Mục Nguyễn Văn Lư, Ḥa Thượng Thích Huyền Quang, Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, Ḥa Thượng Thích Thiện Hạnh, Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, Linh Mục Phan Văn Lợi, Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Thượng Tọa Hải Tạng, Thượng Tọa Thái Ḥa v.v... là những lănh tụ tôn giáo trong trường hợp khốn khó này.

Nếu có “dân chủ” th́ phải có đối lập, có chống đối, nhưng Duyệt nói chế độ Hà Nội không chấp nhận chống đối đường lối chính trị độc tài đảng trị của Cộng Sản Việt Nam th́ như thế không có “dân chủ”.

Hiến Pháp Cộng Sản Việt Nam, điều 69, viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu t́nh theo qui định của pháp luật”.

Cái đuôi “theo qui định của pháp luật” được chế độ Hà Nội biến thành “cơ chế xin cho” rất chặt chẽ chỉ để những ai làm theo ư muốn của đảng và chế độ mới được phép, c̣n ngoài ra đều bị coi là “chống chế độ”. Các ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Bác Sĩ Quế, Bác Sĩ Sơn, Nguyễn Khắc Toàn v.v.. phổ biến các bài viết phản đối chính sách bóp nghẹt dân chủ trong nước qua Internet, đầu tiên, đều bị gán cho tội danh “gián điệp” nhưng v́ dư luận thế giới đả kích mạnh mẽ, chế độ Hà Nội đă phải đổi tội danh cho họ thành “lợi dụng các quyền tự do dân chủ...”

Cũng chính v́ không chấp nhận “chống đối chế độ” nên nhiều Việt kiều ở ngoại quốc đă không được chế độ Hà Nội cấp chiếu khán về nước dù để đưa đám ma cha mẹ vừa qua đời, nếu biết được những người này tham dự biểu t́nh hay viết bài bày tỏ ư kiến đ̣i tự do nhân quyền hay tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Ngày 26 Tháng Ba 2004, Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam đưa ra Nghị Quyết 36 về “công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”. Trong đó, Hà Nội “xây dựng mới chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động đầu tư, kinh doanh trong nước”, “thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước...”

Nhiều tổ chức của người Việt hải ngoại khắp nơi đă lên tiếng phát động các chiến dịch chống lại cái Nghị Quyết 36 mà họ gọi là “giả nhân, giả nghĩa” và chỉ có tính cách phục vụ cho chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội. (N.T.)

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 07, 2005

Moderation questions? read the FAQ