Vị Thầy VN Bán Chùa, Cứu Trợ Nạn Nhân Sóng Thần

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vị Thầy VN Bán Chùa, Cứu Trợ Nạn Nhân Sóng Thần

Thầy Thích Nguyên Thảo (Photo: Vancouver Sun)

BURGABY, Canada -- Một vị sư trụ tŕ Việt Nam đă làm cho các Phật Tử kinh ngạc hôm thứ bảy khi Thầy loan báo rằng họ sẽ bán 1 ngôi chùa trị giá hơn 500,000 Gia Kim để giúp cứu trợ nạn nhân sóng thần Á Châu.

Nhưng các Phật Tử trong ngôi chùa của Thầy Thích Nguyên Thảo đều một ḷng với Thầy hôm thứ hai, khi họ đưa 1 người muốn mua tới xem ngôi chùa nhỏ ở Mission để hy vọng khẩn cấp gom tiền đưa cho Hồng Thập Tự. “Khi Thầy trụ tŕ loan báo quyết định trên, nhiều người há hốc mồm ra. Nhưng sau 1 ngày, th́ tất cả Phật Tử đều ủng hộ Thầy hết ḷng,” theo lời Bác Sĩ Nguyễn Liệt Vi, 1 bác sĩ gia đ́nh ở East Vancouver và là thành viên trong Giáo Hội PHVN Tại Canada.

Dinh Nguyen, cũng trong giáo hội đang có 2 ngôi chùa ở B.C., nói hôm thứ hai rằng Thầy Nguyên Thảo muốn các Phật Tử bày tỏ ḷng từ bi với mọi người, bất kể tôn giáo hay quốc gia khác biệt.

Nói qua 1 thông ngôn, Thầy nói 1 lư do thầy giúp cứu trợ là để nói “cảm ơn” tới dân tộc Phi Luật Tân, Indonesia và Mă Lai, những người trong thập niên 1970s đă đón nhận thầy và nhiều người Việt vào tị nạn, với tư cách “thuyền nhân.”

Ngôi chùa chính của giáo hội này là ở số 8708 Royal Oak Ave. ở Burnaby. Ngôi chùa đang rao bán ở số 11281 Bell St. ở Mission, trên 1 hectare đất.

Bên cạnh việc bán chùa, Thầy và các Phật Tử c̣n quyên được 5,000$ để cứu trợ.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 05, 2005

Answers

Response to Vị Thầy VN BĂ¡n ChĂ¹a, Cứu Trợ Nạn NhĂ¢n SĂ³ng Thần-- Kẻ SÄ© Bắc HĂ  (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 05, 2005.


Response to Vị Thầy VN BĂ¡n ChĂ¹a, Cứu Trợ Nạn NhĂ¢n SĂ³ng Thần

cuu 1 nguoi con ho*n xĂ¢y thap 7 tang ...... thay lam ddung ..agree 100%

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 05, 2005.

Moderation questions? read the FAQ