Freedom Fighter:::Lời Chc Tết cũa L Tống năm Ất Dậu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lời Chc Tết cũa L Tống năm Ất Dậu

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 03, 2005

Answers

Response to Freedom Fighter:::Lời Chúc Tết cũa Lý Tống năm Ất Dậu

LOI CAU CHUC CUA CHI-BUA CHO BON VIETNAMESE KKK O DAT MY VA UC . FUCK YOU ALL , GO TO HELL , STUPID PEOPLE !

-- chi-bua 2005 (mingo@netscape.net), January 03, 2005.

Response to Freedom Fighter:::Lời Chúc Tết cũa Lý Tống năm Ất Dậu

Ch chi bua mở mồm l F v lại F. Ch thừa biết Đảng Mafia Đỏ của ch ở H Lội cn c ci tn l Vietnamese NeoNazi Party hn???? Hay cn gọi l bọn KKK Việt Nam v lối sống của tụi ở phủ lợn luộc l lối sống của bọn anh chị sống ngoi vng php luật. Ton dn Việt Nam đ chn bọn Ma K KKK Cộng Sản Việt Nam rồi. Ai cũng bn tn về ngy tn của b lũ KKK Cộng Sản Việt Nam v vụ TC-2 l mới l pht sng lnh đầu tin thi.

Ton dn Việt Nam Fuck you chi bua thằng ba que sỏ l , ăn cắp vặt của nhn dn

-- Thằng chibua lải nhải ba ci điều lếu lo mất dạy như thằng Hồ Chủ đ Tịt (Qun Thịt Ch @ Ba Đnh . Bốn Đnh), January 04, 2005.


Response to Freedom Fighter:::Lời Chúc Tết cũa Lý Tống năm Ất Dậu

***

I, myself, have to say Mr. Lytong Huu Dong vo muu

PS: He was nut

-- Very sorry for the one doing alone and now CHUC TET :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 04, 2005.


Response to Freedom Fighter:::Lời Chúc Tết cũa Lý Tống năm Ất Dậu

Anh ke~ si~ bac' ha` Oi,

xin cho em hoi~ la` anh hung` Ly' Tong^' duoc tha~ ra chua* vay^

anh...? Anh Ly' Tong^' trong^ dep-trai qua' di thoi^...!

Lai anh hung` nua*~... em thich' anh Ly' Tong^' lam' do'!

-- Moon Flower (moonflower@cong-santoibai.vn), January 04, 2005.


Moderation questions? read the FAQ