Nguoi Viet Quoc-gia hai-ngoai giu gin suc khoe cho ngay ve diet cong no!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vietnamese Aspire for Healthy Hearts

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/other/viet_facts/viet-hbp.htm

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/other/viet_facts/viet-nutrition.htm

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/other/viet_facts/viet-pa.htm

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/other/viet_facts/viet-smoking.htm

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), January 03, 2005

Answers

Đâ hơn 30 năm nắm chính quyền ở Việt Nam. Sao xót xa cho dân Việt quá. Những kẻ nắm quyền không có môt trách nhiệm ǵ với dân Việt. Những kẻ nắm quyền chỉ lợi dụng quyền chức để vơ vét, bóc lột dân Việt mà thôi. Tại sao lại c̣n có những tên vô liêm sĩ, bưng bô cho vẹm để phản bội lại dân tộc. Chính quyền vẹm, bán nước hại dân c̣n tồn tại bao lâu ?

-- (test@test.test), January 05, 2005.

Dit me chung may an cac Meo

-- nguyen anh hung (hubgha1971@yahoo.com), January 20, 2005.

Dit me chung may an buoi thang Kiet+ thang Long dut met

-- chien si (chiensidietcong@yahoo.com), January 20, 2005.

lon me thang chiensy

-- (HUNGHA1971@YAHOO.COM), January 25, 2005.


Có chính quyền nào trên thế giới hèn mạt bằng chính quyền vẹm ?
Có chính quyền nào trên thế giới đổi chác đất đai, dâng biển cho ngoại bang để đổi lấy
quyền lực trừ chính quyền vẹm ?
Chính quyền vẹm coi thường sinh mạng nhân dân Việt Nam ?
Chính quyền vẹm hiện rơ nguyên h́nh là tôi tớ cho tàu phù ?


Nhân dân Việt Nam c̣n chịu tủi nhục bao lâu nữa ?

-- (test@test.test), January 25, 2005.


Bởi thế ngày xưa MNVN gọi họ là giặc cộng không ngoa .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 25, 2005.

Moderation questions? read the FAQ