Tiến Sĩ Phan Đ́nh Diệu: Một Trí Thức Lên Tiếng Đ̣i Hỏi Đa Nguyên

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tiến Sĩ Phan Đ́nh Diệu: Một Trí Thức Lên Tiếng Đ̣i Hỏi Đa Nguyên

Khi nhắc đến tên Phan Đ́nh Diệu, một nhà khoa học, một giáo sư, tiến sĩ Toán học, một chuyên gia về Tin học, người dân trong nước, nhất là giới thanh niên, sinh viên, trí thức đều biết đến và ngưỡng mộ về khả năng kiến thức chuyên môn của ông. Thời gian gần đây, ông bắt đầu lên tiếng phân tích những sai lầm của chế độ Cộng sản Việt Nam (CSVN) bằng trách nhiệm và lương tâm của một người trí thức. Dẫu những tiếng nói phê b́nh của ông không có vẻ "dao to búa lớn" nhưng là những nhát dao nhọn sắc, rạch sâu vào tư tưởng Cộng sản của những nhà người lănh đạo, những đảng viên CSVN và vào bản chất, tư thế lănh đạo của cả một guồng máy nhà nước mà ông chứng minh là không c̣n thích hợp qua thực tiễn cuộc sống cũng như qua quá tŕnh phát triển của khoa học xă hội. Ông Phan Đ́nh Diệu cho biết, "... theo yêu cầu của chương tŕnh khoa học KX.10 do Ban tổ chức Trung ương chủ tŕ về ’Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế’, trong thư đề ngày 18/8/2004...", ông đă đưa ra "một số ư kiến, suy nghĩ trên cơ sở t́m hiểu và nghiên cứu những phát triển gần đây về những tiến bộ trong khoa học, tư tưởng, trong nhận thức về kinh tế, xă hội...." Bài viết về những ư kiến này của ông gồm có 4 đề mục chính như sau: I. Sự cần thiết có một khung mẫu mới cho tư duy về vấn đề tiếp tục đổi mới; II. Những điều bất cập trong khung mẫu tư duy hiện nay; III. Những đề xuất chính cho một khung mẫu tư duy mới; và IV. Suy nghĩ về con đường tiếp tục đổi mới của nước ta. Trong đề mục I về sự cần thiết có một khung mẫu tư duy mới, ông cho rằng cần phải tập trung suy nghĩ 2 loại vấn đề sau:

-- Lấy Trí Nhân phá cường bạo Cộng Sản Việt Nam (Việt Nhân @ Filson.Com), January 02, 2005

Answers

Response to Tiến Sĩ Phan Đình Diệu: Một TrĂ­ Thức LĂªn Tiếng ĐĂ²i Hỏi Đa NguyĂªn

"1. Khung mẫu tư duy ’mới’ (mà nay đă trở thành cũ)... đă có ǵ không c̣n thích hợp, thậm chí cản trở sự phát triển tiếp tục hiện nay, mà ta phải sửa đổi, từ bỏ hoặc thay thế;

2. ...Một khung mẫu mới cho tư duy phù hợp với tư duy khoa học hiện đại, với sự phát triển của thế giới hiện đại, cũng sẽ là thích hợp với yêu cầu tiếp tục phát triển của đất nước ta, nếu sớm được h́nh thành sẽ có tác động tiếp tục dẫn đường cho đất nước ta đi nhanh hơn..."

Thật vậy, theo ông Phan Đ́nh Diệu, khung mẫu "mới" mà Đảng CSVN vẫn ôm giữ kể từ thời kỳ bắt đầu đổi mới vào giữa thập niên 80, nay đă trở nên "cũ", không c̣n phù hợp, và thậm chí c̣n ngăn cản sự phát triển hiện nay của đất nước. Do đó, cần phải có một khung mẫu tư duy mới hơn, theo hướng khoa học hiện đại để đáp ứng nhu cầu xây dựng đất nước. Theo ông, tư duy "mới mà cũ" trước đây chỉ có thể giúp cho Đảng CSVN vượt qua cơn khủng hoảng toàn diện trong thập niên 80 nhưng trong t́nh h́nh hiện nay, không thể áp dụng được nữa. Ông đưa ra 3 điều "bất cập", sai lầm, trong khung mẫu hiện nay để chứng minh điều đó.

"1. Sự cố t́nh mập mờ trong cách hiểu khái niệm ’xă hội chủ nghĩa’ đă tạo nên nhiều lẫn lộn và không nhất quán trong các chủ trương và hành động thực tế...

2. Về phát triển kinh tế, sự níu kéo giữa hai xu hướng hoàn thiện dần cơ chế thị trường theo thông lệ quốc tế để hội nhập và xu hướng bảo vệ cái gọi là ’định hướng xă hội chủ nghĩa’ đang tiếp tục gây những cản trở và khó khăn cho việc phát triển và hoàn thiện nền kinh tế thị trường...

3. Về đời sống chính trị - xă hội, các quyền tự do dân chủ cơ bản của người dân vẫn chỉ được ’tôn trọng’ trên văn bản giấy tờ, chứ chưa được tôn trọng sự trên thực tế, quyền tự do ứng cử và bầu cử được thực hiện một cách h́nh thức, những điều này trong xă hội người dân không phải là không biết, chỉ có điều là do sợ mà chưa dám nói ra đó thôi..."

Ông đặc biệt nhấn mạnh: "Ai cũng biết sự yếu kém về dân chủ đó là hệ quả tất yếu của chế độ một Đảng độc quyền lănh đạo (toàn diện và tuyệt đối) với sự thống trị chính thức của một ư thức hệ tư tưởng (chủ nghĩa Mác-Lênin). Nếu ta tiếp tục duy tŕ một thể chế chính trị như vậy th́ vẫn sẽ không có tự do tư tưởng, tự do bày tỏ ư kiến và phê phán, do đó không thể phát huy tiềm năng trí tuệ của đất nước trong một giai đoạn mà ta thường nói trí tuệ là nguồn lực chủ yếu nhất của phát triển."

Từ những trăn trở được nêu trên, ông đă đưa ra những đề nghị cho một khung mẫu tư duy mới trong mục tiêu phát triển quốc gia hiện nay.

Thứ nhất, "Không thể phát triển nền kinh tế thị trường một cách lành mạnh năng động, sáng tạo của nó, nếu bị đặt dưới sự chỉ đạo của một ’định hướng xă hội chủ nghĩa’".

Thứ nh́, "Một nền kinh tế thị trường không nhất thiết phải gắn liền với một chế độ tư bản chủ nghĩa."

Ở đây cũng cần "mở ngoặc" nói thêm rằng ông có vẻ "chuộng" khung mẫu của hệ thống "chủ nghĩa xă hội dân chủ" tại các nước Bắc Âu mà ông hài ḷng v́ có nền tự do dân chủ thật sự, như trong phần đề nghị thứ ba của ông dưới đây.

Thứ ba, "Mô h́nh chủ nghĩa xă hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin mà ta thường gọi là ’chủ nghĩa xă hội khoa học’,... xem sự phát triển phải là kết quả của cuộc đấu tranh ’ai thắng ai’ giữa hai mặt đối lập đó. Mô h́nh đó đă bị thực tiễn bác bỏ... Một mô h́nh khác của chủ nghĩa xă hội là chủ nghĩa xă hội dân chủ, từng bị phê phán là tay sai của chủ nghĩa tư bản, kẻ phản bội bằng cách mạng vô sản, đă chứng tỏ là có sức sống hơn, và trong chừng mực nào đó đă thành công ở các nước Bắc Âu và có ảnh hưởng to lớn đến thế giới ngày nay."

Thứ tư, "Các hệ thống kinh tế và xă hội là những hệ thích nghi phức tạp, trong các hệ thống đó, các yếu tố được coi là đối lập không chỉ có kiểu đấu tranh ’ai thắng ai’, mà thông qua những tương tác có tính hợp trội c̣n có thể t́m được khả năng hiệp tác để đạt tới trạng thái ’thắng -thắng’, tức là cả hai đều thắng. Hiện nay, ta đang cố gắng phát triển kinh tế thị trường... chắc không nhằm đi đến một cuộc đấu tranh giai cấp ’ai thắng ai’ trong tương lai, mà hy vọng trong tiến tŕnh phát triển sẽ luôn t́m được khả năng hiệp tác ’thắng- thắng’, v́ lợi ích của ḿnh và của đất nước."

Bằng biện chứng khoa học và qua xét nghiệm thực tiễn, ông cho rằng hệ thống xă hội chủ nghĩa hiện nay cũng là một trong những hệ thích nghi phức tạp, mà trong đó, yếu tố đối lập (đa đảng) không chỉ là để chiến đấu lẫn nhau để tồn tại mà c̣n có thể cạnh tranh b́nh đẳng, hợp tác để cùng nhau chiến thắng.

Kết thúc bài viết, ông Phan Đ́nh Diệu đưa ra 3 điểm đúc kết quan trọng về con đường phát triển đất nước hiện nay như sau:

1. Phát triển đầy đủ một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa;

2. Xây dựng Nhà pháp quyền và xă hội dân chủ thật sự; và

3. Đảng CSVN tự biến đổi thành một Đảng Xă hội Dân chủ để lănh đạo đất nước thành một nước "xă hội chủ nghĩa dân chủ" (như các quốc gia Bắc Âu), hoặc nếu không, Đảng phải v́ quyền lợi của dân tộc mà tôn trọng quyền dân chủ, quyền lập đảng để xây dựng một thể chế đa đảng tại Việt Nam.

Điểm qua những suy nghĩ của ông về các vấn đề trên, quả thật đây là một bước dài về tư tưởng của một người trí thức đă sống, làm việc, và phục vụ cả đời ḿnh cho chế độ CSVN. Những suy tư của ông hẳn không phải là mới hay mang tính chất đơn lẻ, mà đă từng được nêu lên bởi nhiều trí thức quốc nội, trẻ cũng như già, từ kư giả Nguyễn Vũ B́nh, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, cho đến các nhà trí thức lớn tuổi như Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ), Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.v.v... Trí thức Việt Nam nói riêng và giới trí thức thế giới nói chung đều luôn mang trong ḿnh những hoài băo chân thành nhằm cống hiến năng lực, tri thức cho quyền lợi quốc gia, dân tộc và nhân loại. Chỉ những quốc gia nào, những nhà cầm quyền nào biết thực sự lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của giới trí thức th́ mới thực sự khai thác được tiềm năng chất xám của họ mà phụng sự quốc gia, phát triển giống ṇi.

Từ lâu nay giới trí thức Việt Nam tại quốc nội đă bị bưng bít thông tin, bị áp đặt chủ thuyết chính trị mà dần dà mất đi nhiều chất sáng tạo, thiếu sự mạnh mẽ trong tiếng nói phê b́nh hay đối lập với nhà cầm quyền để vạch ra con đường tốt nhất trong nhu cầu phát triển đất nước. Họ bị ràng buộc bởi tư duy và cơ chế chính trị Cộng sản mà quên đi trách nhiệm chân chính của một nhà trí thức sống và phục vụ cho quyền lợi quốc gia, dân tộc và nhân loại chứ không phải cho bất kỳ chủ thuyết hay chính quyền nào. Khi t́m được ngơ ra cho chính ḿnh, nhiều nhà trí thức quốc nội đă và đang mạnh dạn lên tiếng. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho phong trào hoạt động xă hội-chính trị của giới trí thức trong nước. Điều c̣n lại là làm sao xây dựng một phong trào trí thức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền thật sự vững mạnh, kết hợp với trí thức Việt Nam tại hải ngoại và thế giới nói chung để cùng nhau đem đến một mùa xuân tràn đầy hy vọng cho dân tộc, một mùa xuân của xă hội Việt Nam "Dân Chủ, Phát Triển và Thái Ḥa". (Đ.V.)

---------------------------------------------------------------------- ---------- trở về đầu trang-- Lấy Trí Nhân phá cường bạo Cộng Sản Việt Nam (Việt Nhân @ Filson.Com), January 02, 2005.


Response to Tiến Sĩ Phan Đình Diệu: Một TrĂ­ Thức LĂªn Tiếng ĐĂ²i Hỏi Đa NguyĂªn

Ông Diệu là một tiến sĩ về Toán và Tin Học, chỉ chuyên về khoa học mà c̣n nhận ra và phân tích hiện t́nh VN 1 cách rất xây dựng và đứng đắn. Đă có bao nhiêu nhà trí thức có nhiệt huyết và can đảm dám nói lên cái sư thật đang bị đảng CSVN chà đạp và cố t́nh che đậy. CSVN dùng bạo lực bất công bắt bỏ tù những người dám đứng lên bảo vệ dân chủ dân sinh cho dân tộc VN. Đảng CSVN chỉ là thằng cáo đội lốt người, lợi dụng 2 chữ "Quê Hương" và "Tổ quốc" để hút máu, bóc lột người dân cho đến cùng sức kiệt lực ! Ông Phan Hiền một nhà văn, thơ (?) trong chế độ CS, gần đây đă cho đăng một bài thơ trên báo Quân đội ND . Chỉ có vài câu nhưng đă lột trần cái tṛ hề của bọn lănh đạo CSVN đang vá víu làm như một đống mèo mửa.
Sai đâu sửa đấy,
sai đấy sửa đâu,
sửa đâu sai đấy
Những thằng CS con trong cái diễn đàn này mở cái lá nhĩ ra mà nghe các tầng lớp cách mạng chuyên chính vô sản cha anh của lũ chúng mày mở miệng ra mà nhận xét về cái tư duy tài t́nh của đảng cướp CSVN ta. Đây không phải là nhận xét của các "Ông Ngụy, VNCH" đâu ! Đừng có gâu gâu như bầy chó sủa hôi nhá. Cứ sửa cho đến khi nào cái giang san cơ đồ VN thành tấm áo vá chằng vá chịt do những thằng đảng cướp CSVN ngu dốt làm thầy đời đưa cả một dân tộc đi vào tử địa lúc nào không biết. Những thằng CS con có mắt như mù từ thuở sinh ra nên chúng mày đâu có hiểu cái ǵ, y như tuồng 1 lũ mù sờ voi. Thật tội nghiệp !!!

-- Độc Ẩm Cũng Thú !? (lairaibasoi@yahoo.com), January 02, 2005.

Response to Tiến Sĩ Phan Đình Diệu: Một TrĂ­ Thức LĂªn Tiếng ĐĂ²i Hỏi Đa NguyĂªn

Tri thuc khong bang cuc phan ! Day la cau noi bat hu cua Mao.Xuat than cua Mao map dit cung la thay giao nhung co tham vong thanh hoang de.Khi nghien cuu hoc thuyet Mac Le,han nhan ra trong bat cu mot xa hoi nao thanh phan cong nhan va nong dan luc nao cung dong dao,cung la giai cap it hoc ,de tin,nhat la trong giai doan nhieu nhuong cua nhung nam 30.The la han phun ra cau nay de lay long giai cap cong nong ,nhat la nong dan vi TQ luc Mao chua cuop chinh quyen la mot nuoc nong nghiep lac hau.Nhu ai cung biet hoc thuyen Mac-Le la mot loai vi trung nen khi gap hoan canh xa hoi nao giong nhu mot dong rac ban thiu la no sinh soi nay no.Mot quoc gia cham tien lac hau chinh la noi phat trien tot dep nhat cho loai vi trung nay.Xa hoi VN vao nhung nam 1930,hau nhu toan dan song u toi vi chinh sach ngu dan cua bon thuc dan Phap,do chinh la moi truong ban thiu de HCM va dang cua han tha ho mua gay vuon hoang.Tang lop tri thuc luc do duoc thuc dan Phap dao tao khong dung muc va chi nham phuc vu cho bo may thuc dan nen thieu kinh nghiem cung nhung suy tu sac ben ve chinh tri.Chinh tri thuc va thanh phan cong nong thieu chieu sau kien thuc da giup cho bo may CSVN phat trien de cuop chinh quyen ,giu chat chinh quyen.Nhin cho ky chung ta thay duoc nhung tri thuc kieu NHTho,NTBinh,TDThao,DQHoa,HTPhat dung la cay kieng vua la phan cua che do CSVN.

-- Lucius Nguyen (Lucius@hotmail.com), January 03, 2005.

Response to Tiến Sĩ Phan Đình Diệu: Một TrĂ­ Thức LĂªn Tiếng ĐĂ²i Hỏi Đa NguyĂªn

i'm a youth living in VN. yes, i agree with your idea, in VN hasn't freedom in the true sense of the word by Cong San. i'm very happy to know this web. i hope to receive your response. thanks wait for mail.

-- Do Duc Thuan (viai8@yahoo.com), January 19, 2005.

Moderation questions? read the FAQ