Response to "TẠI SAO TÔI KHINH THƯỜNG HỘI CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hoàng Việt Nam: hay phết. Thằng này chống cộng bằng cách của riêng mình. Chửi bới bọn "thiếu muối" để cho chúng sáng mắt ra,từ đó..bên "anti VC" sẽ cố gắng bới móc hơn nữa những cái xấu xa nhất của ĐCSVN . Cố gắng chứng minh hơn nữa đi các vị thiếu muối.

Hoàng is Ally! Don't u see that.?

-- Concặc (địtmẹ@địtcả.com), December 29, 2004

Answers

Response to Response to "TẠI SAO TÔI KHINH THƯỜNG HỘI CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN"

Àh quên,cái ipod 20 GB bên Canada là bao nhiêu? Ai biết báo giá hộ cái.Thanks.!

-- Concặc (địtmẹ@địtcả.com), December 29, 2004.

Response to Response to "TẠI SAO TÔI KHINH THƯỜNG HỘI CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN"

dont be too HOT

Can not read the Msg

-- HOT kill all :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 29, 2004.


Response to Response to "TẠI SAO TÔI KHINH THƯỜNG HỘI CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN"

Tra^.n Song' tha^`n (Stunami) da~ gie^t' ha.i ho*n 100,000 nguoi` ta.i A' Chau (12 quoc gia), ca? the^' gioi' de^`u xuc' do^n.g va hai~ hung`. Ho*n the^' nu*a~, dang? CS Vietnam da~ ga^y ra cuo^.c no^.i chie^n' gie^t' che^t' ho*n 5,000,000 trieu nguoi` Viet Nam (1 nuoc'), va` da^y? ca? nuoc' va`o tham? ho.a die^.t vong trong ga^`n 30 nam qua, va^.y ma` va^n~ co' nhu*ng~ ke? ban' luong ta^m de^? be^nh vu*.c cho bo.n chung' !!! DUNG' LA` MO^.T BO.N CHO' DE? !! DA~ BAN' HO^N` CHO QUY? DU*~ !!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), December 30, 2004.

Response to Response to "TẠI SAO TÔI KHINH THƯỜNG HỘI CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN"

Tre^n do*`i na`y co' 3 han.g nguoi` :

1. Nguoi` THO^NG MINH : Mie^n~ ban`.

2. Nguoi` NGU : Han.g nguoi` na`y kho^ng co' co* ho^.i di ho.c va` do.c sac'h cho ne^n kho^ng hie^u? ro^n.g, bie^t' nhie^`u. Nhung, ne^u' chi.u ho.c hoi? thi` se~ kha'. Han.g nguoi` na`y kho^ng dang' khinh.

3. Thang` DO^T' : Han.g nguoi` na`y co' ho.c cung~ nhu* kho^ng, vi` chang? hie^u? gi` ca?, hoa.c co' hie^u? thi` cung~ lo* mo*. Co' tha^y' su*. tha^.t cung~ kho^ng tin, va` hay tin va`o tin do^`n nham?. Han.g nguoi` na`y kho^ng dung` duo.c trong xa~ ho^.i, thuo^.c loa.i ca(n. ba~.

CSan? than'g cuo.c chien tranh Nam/Bac la` nho*` su*. ba.o ta`n, nhu* thu? tie^u, gie^t' nguoi` do^i' la^.p, va` duo.c su*. ye^m? tro*. man.h me~ cua? kho^i' CS. Mie^`n Nam thua vi` su*. pha^n chia quye^`n lu*.c the^' gioi' thay do^i? ne^n bi. bo? ro*i. Nhung du` cho co' thang' mo^.t tra^.n cung~ kho^ng co' nghia~ la` chu? nghia~ CS da~ dung' voi' da^n Vie^t. Ca? 3 trieu nguoi` da~ bo? cha.y, va` ga^`n 3/4 da^n Vie^.t hie^.n nay chi? muon' ra di thi` cuo^.c chie^n' tha (ng' 1975 co' con` chinh' nghia~ hay kho^ng ?? Hoi? tu*c' la` tra? lo*`i.

Phai? noi' chinh' tu.i CS mo*i' tha^.t su*. la` CU*.C DOAN, CUO^NG` TIN', vi` tu.i no' da~ gie^t' nguoi` kho^ng go*m' tay. Ho*n 1 trieu nguoi` trong cuoc cai? cac'h ruon.g da^t' ta.i mie^`n Bac', thu? tie^u han`g tram nga`n nguoi` trong chinh' phu? mie^`n Nam, bo? tu` ca? ga^`n trie^u nguoi` khi chien thang' ...v.v.

Nhung~ lo*`i noi' na`y chi? giai? thich' cho nguoi` NGU, nhu*ng kho^ng ca^`n giai? thich' cho thang` DO^T', vi` thang` Do^t' chac' chan' se~ kho^ng hie^u? !!

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), December 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ