Trp` Trơi Nhập Nhăng Cờ Vàng Cờ Đở

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tṛ Trơi Nhập Nhằng Cờ Vàng Cờ Đỏ Cũng Là Cờ Cả

-- Lấy Trí Nhân phá cường bạo Cộng Sản Việt Nam (Hồng Hà@Bach_Đằng.Com), December 29, 2004

Answers

Response to Trp` Trơi Nhập Nhăng Cờ VĂ ng Cờ Đở

HAY QUA'..... DUNG' QUA'....

LAY^' TRI' NHAN^ PHA' CUONG*` BAO.....

VIET NAM CONG-HOA` MUON^ NAM.....

DU-MA' THANG` CHO'HO^` CHI' MINH BAN' NUOC' VA` HAI DAN^....!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 31, 2004.


Moderation questions? read the FAQ