Chính phủ đă quá chậm!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chính phủ đă quá chậm!

TTO - Thật mừng khi Chính phủ "đặt hàng" báo chí để xử lư các tiêu cực liên quan đến thủ tục hành chính. Tuy nhiên, phải thấy một điều: Chính phủ đă công khai hóa hay tuyên bố điều này quá trễ.

Người ta có thời truyền tai nhau rằng: khi báo chí phanh phui tiêu cực, th́ tiêu cực ấy không thể giấu được nữa nên các cơ quan điều tra mới vào cuộc. Điều ấy không biết chính xác hay không, nhưng rơ ràng khi các cơ quan điểu tra vào cuộc sau báo chí ở những thời điểm nhạy cảm nhất th́ dư luận không thể không bàn tán.

Đến bây giờ, khi thấy Chính phủ đặt hàng, tôi mới nghĩ đến ư kiến của Tiến sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Đức Dân khi thầy dạy môn "ngôn ngữ báo chí" rằng: báo chí phải thật sự như là một quyền lực thứ tư bên cạnh các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp. Có như vậy, báo chí mới thực sự trở là báo chí.

Từ lâu, báo chí trong nước luôn là "cơ quan ngôn luận" của Đảng, của các tổ chức chính trị-xă hội. Vậy th́ việc Chính phủ cho đến bây giờ mới "đặt hàng" báo chí cung cấp những tiêu cực trong lĩnh vực hành chính th́ cũng có nghĩa là Chính phủ đă làm một việc phù hợp với quy luật và chức năng của báo chí. Chỉ có điều: Chính phủ "đặt hàng" muộn quá!

CHÂN LUẬN

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 28, 2004


Moderation questions? read the FAQ