Picture of the day 02

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 25, 2004

Answers-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 25, 2004.

HOAN HO^ ANH M16....

HINH` VE~ HAY QUA' HAY QUA'.....

THANK-YOU ANH NHIEU^` LAM' NHA....

-- Moon Flower (moonflower@cong-santoibai.vn), December 25, 2004.


5 stars for SungM16 :-))

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 26, 2004.

Tiên sư bố chúng mày, có giỏi th́ cứ về Việt Nam ma đ̣i đất đi, đừng có ăn cứt MĨ, ở nhà Mĩ, làm đĩ cho Mĩ rồi tự cho ḿnh là anh hùng, la người đ̣i công lư mà to mồm

-- Tien su cha cai bon thua tran (tien su cha cai bon thua tran@Vietnam. muonnam. com), December 26, 2004.

Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư,
Tiệt Nhiên Định Mệmh TạI Thiên Thư.
Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm,
Nhữ Đẳng Hành Khang Thủ Bại Hư.

-- (taone@saigon.vn.vn), December 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ