Cc bc c rỗi, mnh bn luận tiếp

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chc cc bc một lễ ging sinh vui vẻ.

C ci g vui vui tn pht một cht đi cc bc. Cũng chẳng cần chnh trị, với đấu tranh, đấu đ g đu cho mệt c.

V dụ, cch sống của người Mỹ ni ring, v người phương Ty ni chung, c đặc điểm g nổi bật m người Việt Nam cần học hỏi.

-- Hoang Vietnam (hoang@yahoo.com), December 25, 2004

Answers

Response to Các bác có rỗi, mình bàn luận tiếp

Anh noi nao qua do ai ma muon tranh luan voi cai nguoi dzot dit nhu anh ay, di cho khac cho nguoi nhon noi truyen phai trai. lang vang o cai pho rum nay chi to cho cac than nien rau no cuoi cho ay.

Mike Tyson no dang doi de tam quat cho Hon Vit Lon tay ba sao cua bac ho day. Meryy Christmas and a Happy new Year

Hon Vit Lon chac chan la [phai lo dau me chan voi Mike day nha.

-- (Hon Vit Lon@Do Sao Ke.Basao), December 25, 2004.


Response to Các bác có rỗi, mình bàn luận tiếp

[http://vn.idv.tw/] bun bn phụ nữ VN qua hnh thức LẤY CHỒNG NƯỚC NGOI ..trang mạng Taiwan..

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 25, 2004.

Moderation questions? read the FAQ