Nguồn nhân lực thiếu sức bật - bi kịch cho ai?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nguồn nhân lực thiếu sức bật - bi kịch cho ai? Bài 1: 45,1% sinh viên không muốn gắn bó với ngành học 2:9', 24/12/ 2004 (GMT+7) 45,1% sinh viên không yêu nghề nghiệp ḿnh đang học, khoảng trên 30% sinh viên ở ĐH công lập và trên 50% ở ĐH dân lập bị rơi rụng trong quá tŕnh đào tạo! Những con số thật sự gây “buồn ḷng”cho những ai đă và đang nghĩ đến thế hệ trẻ cũng như nguồn nhân lực tương lai cho Tổ quốc. Sai lầm trong việc chọn nghề cũng như việc học thiếu chuyên cần hôm nay của một bộ phận sinh viên có hệ lụy từ đâu? Có phải lỗi của các sinh viên? Hay cơ chế nào của giáo dục đă đẩy tới bi kịch trên?

ai muon ddoc them :http://www.sggp.org.vn/giaoduc/nam2004/thang12/29556/

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 24, 2004

Answers

Response to Nguồn nhĂ¢n lực thiếu sức bật - bi kịch cho ai?

Cả cái đám cán bộ lớn ỏ Việt Nam chắc có không quá 5 % ăn học đàng hoàng. Sinh viên Việt Nam chắc chắn c̣n tụt hậu dài dài.

-- (test@test.test), December 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ