Sound On PLS:::The Việtnamese Radio in Australia

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Modified from the Vietnamese Radio in Australia(VNRA) http://vnra.net/

Những files dưới đây đều dưới 4MB (RM format) tất cả các bạn đều có thể load xuống nghe được...

Please click on one of the links below (bấm để nghe):Story 1: 10/11/04: Chuyện T́nh - với Tuyết Lê và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Story 2: 22/11/04 : Tiếng hú trong đêm - với Bích Hà và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Story 3: 13/10/04: Người Muôn Năm Cũ với Tuyết Lê và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Story 4: 20/10/04: Hăy Trôi Đi Gịng Sông - với Tuyết Lê và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Story 5: 27/10/04 : Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay - với Tuyết Lê và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Story 6: 03/11/04: Màu thời gian - với Tuyết Lê và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Story 7: 17/11/04: T́nh Thiên Thu - với Tuyết Lê và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Story 8: 2/8/04 : Chân Dung Nghệ Sĩ: Mai Hương - với Nguyễn-Đ́nh Khánh

Story 9: 9/8/04 : Chân Dung Nghệ Sĩ: Chế Linh - với Nguyễn-Đ́nh Khánh

Story 10: 16/8/04: Chân Dung Nghệ Sĩ: Julie - với Nguyễn-Đ́nh Khánh-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 22, 2004

Answers

Special 1: Quốc Ca Việt Nam

Special 2: Quốc Kỳ Việt Nam

Special 3: 09/11/04: Ngày bức tường Bá Linh xụp đổ & Bí mật về kho tàng của người Inca - với Bích Hà và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Special 4: 1/11/04 : Ngày Ma Quỉ Halloween

Special 5: 16/11/04: TH: Kho tàng dưới đáy biển - với Bích Hà và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Special 6: 14/9/04: VHNT: Ca Dao về các Ngôi Chùa Việt Nam (tt) - với Bích Hà và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Special 7: 02/11/04: Có phải phi thuyền không gian đă có từ thời cổ đại? - với Bích Hà và Nguyễn- Đ́nh Khánh

Special 8: 12/10/04: KTPT: Bí Mật Hang Đôn Hoàng và Thành Angkor - với Bích Hà và Nguyễn-Đ́nh Khánh

Special 9: 15/11/04: Quê Hương Mến Yêu: Cà Mau, tỉnh cuối cùng của Việt Nam - với Tuyết Trinh và Phiến Đan

Special 10: 8/11/04: Quê Hương Mến Yêu: Những Anh Hùng Hảo Hán Nam Kỳ Thuở Trước (Thầy Sáu Ngọ) - với Tuyết Trinh và Phiến Đan

Thư Gửi Bạn Ta (Bùi Bảo Trúc): Tuần lễ: 15/11/04 - 19/11/04-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 22, 2004.

Chuyen rat hay!

Thank you KSBH.

-- Bo Bac Ho (BacHo@badinh.hn.vn), December 23, 2004.


Moderation questions? read the FAQ