Sống trên đời ăn miếng dồi chó !!!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Rự (ru4testing@test.ok), December 21, 2004

Answers

Response to Sống trên đời ăn miếng dồi chó !!!!

-- The Vietnamese-VC history :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 21, 2004.


Response to Sống trên đời ăn miếng dồi chó !!!!

IT'S A VERY VERY NICE PICTURE....

HA HA HA HA HA HA.....

DANG' DOI*` THANG` CHO' GIA` HO^` DAM^ TAC.... BAN' NUOC' HAI DAN^

HIEP^' EM BE'

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 22, 2004.


Response to Sống trên đời ăn miếng dồi chó !!!!

DU MA' 2 THANG` HUN-HIT' NHAU THUI' QUA'....

THAT'S STINGKY MAN.....

HA HA HA HA HA.....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 22, 2004.


Moderation questions? read the FAQ