Giáo sư Trần Khuê nhận định về vai tṛ đảng CSVN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trích từ ykien.net.
Xin đọc nguyen bài.
Đối Thoại - Trần Khuê & Nguyễn Thị Thanh Xuân
Giáo sư Trần Khuê nhận định về vai tṛ đảng CSVN RFA 2004.12.17 - Việt Hùng, đặc phái viên đài RFA từ Đông Âu

Việt Hùng: Giáo sư nói là lên tiếng và góp ư cho nhà nước là những ư kiến bảo vệ sự thật, cho đất nước và cho nhân dân Việt Nam. Vậy đă đến lúc bàn đến vai tṛ lănh đạo của đảng cộng sản Việt Nam chưa thưa Giáo sư?

Gs Trần Khuê: Điều đó luôn luôn được đặt ra, v́ đảng cộng sản luôn nói là v́ nhân dân, v́ đất nước mà chúng tôi cũng nói là v́ nhân dân v́ đất nước, như vậy chỉ có cách tranh luận công khai với nhau để cho nhân dân ở trong và ngoài nước, thế giới làm trọng tài phân xử xem rằng ai đúng ai sai, đây là cuộc tranh luận về quan điểm, lư luận. Đảng cộng sản không thể vỗ ngực nói tôi phải lănh đạo, phải thế này phải thế khác.....

Nếu anh lănh đạo kém th́ anh phải nhường chỗ cho người khác. C̣n nếu anh lănh đạo giỏi th́ anh từ chối th́ nhân dân cũng không cho anh từ chối sự lănh đạo đó. Chứ bây giờ anh cứ dự kiến người này người khác bầu rồi ấn cho nhân dân th́ làm sao mà nhân dân chấp nhận được. Cho nên phải có cuộc trưng cầu dân ư để hỏi xem nhân dân cần ai vào Quốc Hội, cần ai vào chính phủ......

Việt Hùng: Nhưng mà điều 4 trong Hiến Pháp Việt Nam nói rơ là đảng cộng sản Việt Nam là đảng độc tôn lănh đạo, có quyền lănh đạo nhân dân, lănh đạo đất nước. Đảng nói là v́ nhân dân v́ đất nước, trong khi các nhà dân chủ như các ông ở trong nước cũng nói là v́ nhân dân v́ đất nước. Vậy sự khác nhau ở đâu ?

"đảng cộng sản Việt Nam không thể cứ vỗ ngực măi, tự cho ḿnh cái quyền lănh đạo măi được.... Bây giờ lại dự kiến người này, người khác để bầu, rồi ấn cho nhân dân th́ làm sao mà nhân dân chấp nhận được ...."

Giáo sư Trần Khuê

Gs Trần Khuê: Sự khác nhau th́ rất rơ ràng. Những người cộng sản Việt Nam hiện nay là thừa hưởng những thành quả cách mạng mà bao thế hệ hy sinh mới tạo nên được mà bây giờ họ giữ quyền lănh đạo th́ phải lănh đạo đất nước phát triển, chứ lănh đạo để cho đất nước tụt lùi, ai chấp nhận được ? Cho nên là điều 4 trong Hiến Pháp, dù muốn dù không trước sau cũng phải được hủy bỏ.

Người ta bảo, nếu bỏ điều 4 th́ sợ mất vai tṛ lănh đạo của đảng. Nếu đảng mà tốt, nếu đảng mà giỏi th́ nhân dân cũng không bao giờ bỏ đảng. Nếu đảng đă tồi, đă kém th́ phải tự ḿnh mà rút lui chứ sao cứ đứng thế măi đứng làm sao được ?

Tại sao những người lănh đạo hiện nay, các Bộ trưởng, thứ trưởng, Thủ tướng làm không nên thân nên hồn mà cứ không chịu từ chức.

Việt Hùng: Vâng thưa Giáo sư, có nhiều ư kiến cho rằng, thành phần Bộ Quốc Pḥng nhất là Tổng Cục 2 tức Tổng Cục T́nh Báo Quân Đội nghiêng về phía Trung Quốc nhiều hơn, Giáo sư nhận định về vấn đề này như thế nào ?

Gs Trần Khuê: Cái điều này th́ dă rơ rồi. Những người lănh đạo hiện nay ở Tổng Cục 2 cũng như những người lănh đạo ở Bộ Quốc Pḥng và một số người trong thành phần lănh đạo nhà nước và chính phủ th́ rơ ràng nghiêng về Trung Quốc. Và vừa rồi họ bạc nhược ở chỗ để làm mất Mục Nam Quan, mất hàng trăm cây số địa giới và hàng ngh́n cây số hải giới. Họ cứ bạc nhược để cho Trung Quốc lấn tới và để cho Trung Quốc chuyển dàn khoan dầu lửa xuống gần Hoàng Sa và Trường Sa th́ đấy tại sao không đi mà giải quyết đi. Tại sao lại cứ nhân nhượng để cho họ lấn tới như thế. Chủ Quyền của Việt Nam là như thế nào ?


Bài này rất hay.

-- (postlai@postlai.com), December 21, 2004

Answers

Response to Giáo sư Trần Khuê nhận định về vai trò đảng CSVN

Người ta lo cho nước như thế này mà VC nó vu khống cho tội là mất an ninh của Việt nam, phản quốc. Chửi lũ việt cộng chừng nào mới hết...

-- (dggt03@hotmail.com), December 21, 2004.

Response to GiĂ¡o sư Trần KhuĂª nhận định về vai trĂ² đảng CSVN

CĂ¡c Ă´ng cĂ³ bằng chứng gì khĂ´ng? hay lĂ  nĂ³i nhÆ° trẻ con nĂ³i Ä‘Ă¹a???

-- Nguyễn Văn Trai (traikhongcanvo@yahoo.com), January 12, 2005.

Moderation questions? read the FAQ