CẢM ƠN ANH ĐỈNH NGU TRÍ TỆ, NTD,JUB ĐĂ CHỈ BẢO VC CÁI TOC

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kính gửi các anh,

Nhờ sự chỉ bảo của các anh VC đă làm được cái Table of contents như ư. Xin đa tạ các anh nhiều. Chúc các anh 1 giáng sinh vui vẻ và 1 năm mới nhiều sứ khoe, hạnh phúc và thành đạt.

Thank you .

-- Viet Cuong (wilson_beng@yahoo.com), December 20, 2004


Moderation questions? read the FAQ