Nghe Tin Nguyễn Chí Vịnh Thăng Tướng [ Bọn Sâu Bọ Lên Làm Người , 1 Tên Tử Tội của Nhân Dân Việt Nam ]

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nghe Tin Nguyễn Chí Vịnh Thăng Tướng

Hữu Viện

Nghe Tin Nguyễn Chí Vịnh Thăng Tướng

Thiếu lên Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh

Nhân vật tai tiếng toàn dân kinh !

Tham nhũng lộng hành nhiều trọng tội

Sở hữu hai bệnh viện loại ḱnh

Nhiều công ty gỗ Lào Cam Bốt

Chủ trung tâm Hồ Tây công tŕnh (0)

Doanh thu rất lớn y thao túng

Bất b́nh trí thức cựu chiến binh * * *

Ngang nhiên thăng cấp cho đồ đểu

Thủ đoạn gian manh tên đầu têu (1)

Nhằm tạo thêm vây cánh lũng đoạn

Thầy Sú chột mắt (1) giật dây khêu

Chí Thanh (2) cha đẻ thằng Chí Vịnh

Tủi dưới suối vàng sao trớ trêu

Rơ ràng hổ phụ sinh cẩu tử

Hàng tỉ nhà thờ Chèm (3) dân đói kêu ! * * *

Mới nghe phe tham nhũng thắng lớn

Thăng tướng cho nhau chúng tưởng hơn !

Bạo phát bạo tàn loài sâu mọt

Tội phạm tham ô nghe phát ớn

Thối nát Đảng trị thôi hết thuốc !

Rơ siêu vi khuẩn cứ nhởn nhơn

Gặm nhắm máu xương gầy Quê Mẹ

Bụng phệ véc tông mặt béo trơn !

Nguyễn Hữu Viện

0. Vịnh sở hữu 2 bệnh viện tư nhân và ít nhất 3 công ty chuyên sản xuất đồ gỗ cao cấp ở Campuchia và Lào. Trong nước, ông Vịnh là chủ trung tâm dịch vụ Tây Hồ-một trung tâm có doanh thu rất lớn, thao túng công viên nước Hồ Tây và nhiều công tŕnh khác của nhà nước. Vịnh một nhân vật mang nhiều trọng tội : tham nhũng, lộng hành, vụ T4, Tổng cục 2, ….

1. Lê Đức Anh

2. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

3. Nhà thờ Nguyễn Chí Thanh (cha đẻ của Nguyễn Chí Vịnh) ở khu Chèm

-- (Việt Nhân@Filson.Com), December 19, 2004

Answers

Response to Nghe Tin Nguyễn ChĂ­ Vịnh Thăng Tướng [ Bọn SĂ¢u Bọ LĂªn LĂ m Người , 1 TĂªn Tử Tội của NhĂ¢n DĂ¢n Việt Nam ]

Con duong cua ong HCM di la con duong dam mau cua dong bon va dong bao VN.Nguyen chi Thanh bi trieu ve Ha Noi va bi thanh toan bang thuoc doc do chinh lenh cua Ho. Tram nam bia da thi mon , ngan nam bia mieng va con tro tro. Chuyen nay cung chang co gi la duoi cac che do phong kien ,ma che do CSVN la mot che do phong kien tra hinh

-- nguyen lucius (lucius@hotmail.com), December 19, 2004.

Response to Nghe Tin Nguyễn ChĂ­ Vịnh Thăng Tướng [ Bọn SĂ¢u Bọ LĂªn LĂ m Người , 1 TĂªn Tử Tội của NhĂ¢n DĂ¢n Việt Nam ]

cu cho tui no ddam dda nhau chet ddi ....thi xong chuyen ....

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 19, 2004.

Moderation questions? read the FAQ