Hịch Tướng Sĩ của Đức Trần Hưng Đạo

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

HỊCH TƯỚNG SĨ CỦA ĐỨC TRẦn HƯNG ĐẠO

-- Lấy Ư Nhân Phá Cường Bạo (DDT-CS@4H.Com), December 17, 2004

Answers

DUNG' HAY..... DUNG' QUA'......

YOU'RE RIGHT.....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 21, 2004.


Moderation questions? read the FAQ