CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chỉ tính sơ sơ trong 28 năm sau 30/04/1975. Đảng cộng sản VN đoạt được 3 giải quán quân trong lịch sử dân tộc Việt Nam, không có một triều đại hay chính phủ nào b́ kịp:

  1. Đưa đất nước trở thành một trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới, đoạt danh hiệu nhục nhă nhất trong lịch sử dân tộc.
  2. Hàng triệu con cháu Lạc-Hồng bỏ tổ quốc ra đi, liều mạng vượt biên t́m tự do, làm một cuộc bỏ phiếu bằng chân lớn nhất trong lịch sử dân tộc.
  3. Đảng ma cô cộng sản Viet-Nam cắt đất; cắt biển dâng cho quan thầy Trung Quốc, công nhận quần đảo Hoàng-Sa là của quan thầy Trung cong, làm ô danh lịch sử và tủi nhục cho ḍng giống Đại-Việt.

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), October 21, 2003
Một số Links liên quan tới bài trên.
  1. CHẾT KHÔNG KỊP GIĂY
  2. V̀ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HĂY THỨC TỈNH !
  3. GIẾT Ư CHÍ QUẬT KHỞI QUẬT CƯỜNG LÀ TRỌNG TỘI ĐỐI VỚI DÂN TỘC
  4. Ư kiến cũa một người dân trong nước... 11/2004
  5. Tại sao hiện nay GDP của MNVN cao hơn MBVN ?
  6. 1 mùa thu năm xưa CÁCH MẠNG tiến lên
  7. Coi chừng vẹm bán nước cho tàu ?

Bài hay post lại.

-- (test@test.test), December 16, 2004

Moderation questions? read the FAQ