TẠI SAO BỌN CNG SẢN NGU DZẬY : BỌN ĐỜN GẨY TAI TRU

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ai Ni chăn tru l khổ : chăn tru sướng lắm chứ ư ư ư Anh Hỗ Co Tốt Nghiệp Đại Học chăn tru rất giỏi về ngnh cỡi tru, đi cũng kiểu tru cỡi, nhờ vọn cn ngố qua' ngu v m sảng chủ nghĩa v bin cương nn 1 anh t lọt v học dzốt nt nắm mũi cả lũ cn ngố, đến khi lăn đng ra chết v bị quỷ n hớp hồn m ba thằmnh cn ngố n vẫn cn sợ nn n Lập Ra ci miếu gọi l trườngn Tư Tưởng Ba Lăng Nhăng Ba Rọi Hồ Chủ Địt rồi thằng gọi gio gian,= chibua=@@@@@ người yy tiền chỉ c tiề1n theo học để ln đy bốc pht cho đảng cướp cạn IMF v của nhăn răng Dziệt Nam, Bọn ny anh CTHN gọi l bọn Sến v Xe Ba Gc

-- (Ba_Sạo@HotPho.Com), December 15, 2004

Answers

Response to TẠI SAO BỌN CÔNG SẢN NGU DZẬY : BỌN ĐỜN GẨY TAI TRÂU

Pig_Party@Party.Pig), December 15, 2004.

Response to TẠI SAO BỌN CÔNG SẢN NGU DZẬY : BỌN ĐỜN GẨY TAI TRÂU

Pork Sweet meat : How Pig Chi bua AKA Gio Hong end up at banquet table in Shanghai for Zhang Zế mn

-- (Pig_Party@Party.Pig), December 15, 2004.


Response to TẠI SAO BỌN CÔNG SẢN NGU DZẬY : BỌN ĐỜN GẨY TAI TRÂU

Pork Sweet meat : How Pig Chi bua AKA Gio Hong end up at banquet table in Shanghai for Zhang Zế mn

-- (Pig_Party@Party.Pig), December 15, 2004.


Moderation questions? read the FAQ