TẠI SAO DAN VIỆT NAM TH GHt BỌN CỘN SẢN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Từ ngữ Cộng sản lun lun đi di với ngho đi v lạc hậu, dn l n lệ, Đảng ăn bm nhn dn

-- (Hai_Hung@Yen_Phu.Com), December 15, 2004

Answers

Response to TẠI SAO DAN VIỆT NAM THÙ GHÉt BỌN CỘN SẢN

HAY QUA'.....

NOI' DUNG' QUA' XA' .....

HOAN HO^ ANH......

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ