Tai Sao ca'c ba'c kho^ng thich ngu*o*`i Co^.ng Sa?n Hoa``ng Vie^.t Gian

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hoang viet gian dai dien cho dang csvn dang giay xeo que huong, ban dat, ban dan, dang bien cho giac ngoai xam Tau Phu ke thu truyenm kiep cua dan viet nam. Ai ma bao ve cai ddang cs at la co toi voi nhan dan va to quoc. Ai con dam me theo tinh than ngoai lai Lenin phu duoi mac tu tuong ho thoi dit la ba' nuoc la viet gian. cac ban viet gian thich dan bai nhung khong bao gio giam tra loi cac bac tren nay.Vi ho yeu kem tri thuc, chi hoc noi nhu co veyt khong co tri thuc suy nghi.

-- (Hai_Hung@Yen-Phu.Com), December 14, 2004

Answers-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (NongducManh@yaheo.com), December 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ