Tại Sao Nông Dân Nghèo, trong khi Gạo xuất cảng hàng thư 3 trên thế giới

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tại Sao Nông Dân Nghèo, trong khi Gạo xuất cảng hàng thư 3 trên thế giới

(CHXHCHVN->VN)87

Phân lời tại nước CHXHCNVN thật là kinh khủng, trung b́nh 4% một tháng. Thí dụ bạn mượn 1000 đô, chỉ cần 72/4 = 18 tháng = 1 năm rưỡi là bạn sẽ có vốn lẫn lời là 2000 đô, bạn nào rành toán chắc hiểu con số 72 này (do compound interest mà có ), Linh th́ quên hết rồi, chỉ biết cách tính như thế. 80 % dân số VN làm nghề nông, đa số nông dân nghèo rớt mồng tơi từ thời hợp tác xă năm 75-85, đến năm 86 bắt đầu cho chút quyền tư hữu, tự do canh tác ruộng đất của ḿnh mà không phải vào hợp tác xă, th́ lúc đó tiền đâu mà nông dân mua hột giống, phân bón, thuốc sát trùng, và máy móc để canh tác ???

Thế là phải đi Mượn Nợ. Đa số dân giàu có lại là một số cán bộ CS hủ hóa, nên thân nhân của những cán bộ là vợ, con thường đứng ra làm kẻ cho vay, cho mượn. Với phân lời 4% một tháng th́ làm sao người nông dân trả nợ cho nỗi, làm việc bao nhiêu tiền cũng phải đi vào túi của tầng lớp cán bộ đảng viên hủ hóa này .

Đồng ư ngân hàng của nhà nước CHXHCNVN có cho nông dân vay với phân lời rẻ hơn là 1.5% một tháng, nhưng nào là tiền trà nước cho cán bộ,tiền lệ phí tài chánh, rồi tiền mất nhiều ngày để lo giấy tờ, vị chi nếu tính kỹ lại sẽ nhiều hơn 4% phân lời của thân nhân cán bộ cho vay mượn.

Vậy Th́ Kể Ra Thân Nhân Cán Bộ Cho Vay Tiền Cũng C̣n Nhận Đạo Hơn Các Ngân Hàng Nhà Nước.

Nông dân làm được bao nhiêu tiền phải lo đi trả nợ hết, gía nông phẫm thường bị ém gía, đă vậy c̣n chịu đựng qúa nhiều những thứ thuế (mười mấy thứ thuế) mà người nông dân Thái B́nh đă đề cập đến, và đă nổi lên biểu t́nh chống đối .

Bởi Vậy Nông Dân Việt Nam Nghèo Vẫn Hoàn Nghèo, Dù Nước Ta Đă Xuất Cảng Gạo Hàng Thứ 3 Trên Thế Giới.

Mỉa mai thay

Ngày 8 tháng 9 năm 1997 Mylinhng@aol.com (Yêu cầu phổ biến)

Các trang nhà của My Linh http://come.to/mylinh http://go.to/mylinhvn http://www.vnet.org/kesat/mylinh/index.htm http://members.aol.com/mylinhng/index.html

-- (Viet Nha@Filson.com), December 13, 2004

Answers

Response to Tại Sao NĂ´ng DĂ¢n Nghèo, trong khi Gạo xuất cảng hĂ ng thư 3 trĂªn thế giới

Nông dân làm được bao nhiêu tiền phải lo đi trả nợ hết, gía nông phẫm thường bị ém gía, đă vậy c̣n chịu đựng qúa nhiều những thứ thuế (mười mấy thứ thuế) mà người nông dân Thái B́nh đă đề cập đến, và đă nổi lên biểu t́nh chống đối .

Bởi Vậy Nông Dân Việt Nam Nghèo Vẫn Hoàn Nghèo, Dù Nước Ta Đă Xuất Cảng Gạo Hàng Thứ 3 Trên Thế Giới.

Mỉa mai thay-- (Anh Tám@Phu Cao Su.Mitchelin), December 13, 2004.


Moderation questions? read the FAQ