Tiếng Ht C Ca Sĩ Tc Vng sợi nhỏ Dalena

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

C Ca Sĩ Tc Vng Sợi nhỏ ht nhạc Việt Nam

-- (Anh_Tm@Phu Cao SU.COM), December 12, 2004

Answers

Response to Tiếng Hát Cô Ca Sĩ Tóc Vàng sợi nhỏ Dalena

Lại c chuyện Dalena kiện nhạc sĩ Bảo Trấn về chuyện "chm" nhạc

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 12, 2004.

Response to Tiếng Hát Cô Ca Sĩ Tóc Vàng sợi nhỏ Dalena

Chuyện Chm nhạc l thường, như chuyện nhạc sĩ Phạm Duy chỗm bai ca c hng cf của 1 nhạc sĩ văn cng tn Ch sau ở lại với Bc v bị đi cải tạo v Cn Bộ c qu khứ gia đnh quan cch ko v sản ci tội lng sẹc

-- (Anh Tm@Phu Cao Su.com), December 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ