Ngy Cuối Cng Của HQ 406 Tại Cn Sơn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngy Cuối Cng Của HQ 406 Hải Vận Hạm

-- (Anh_Tm@Phu Cao Su.Com), December 12, 2004

Answers

Response to Ngày Cuối Cùng Của HQ 406 Tại Côn Sơn

Thi di Tướng Cưp*'p Cng an im ci loa rỉ tot ci mồm hi tot s uế lại đi, ănn i v học thỨc ko c văn ha m cứ post vớ vẩn. Nhờ bc VAS tẩy mấy ci post của thằng nhi con ny

-- (Bố Thằng Hồ@Hng Sanh.Bia-m), December 12, 2004.

Response to Ngày Cuối Cùng Của HQ 406 Tại Côn Sơn

BO THANG ho .... bia hang sanh ..co´ mad ko vay ??..chua ddoc cai gi dda la lang hong giong ai...

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 13, 2004.

Moderation questions? read the FAQ