Cch xử dụng HTML, tiện xi trong forum ny

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Qu vị vo ci links dưới đy để xem cch xi HTML.

Rất gọn v dễ hiểu, tiện post hnh hay viết cho đẹp trong forum.

http://philip.greenspun.com/seia/html

-- (postlai@postlai.com), December 12, 2004

Answers

Response to CÃch xử dụng HTML, tiện xÃi trong forum nÃy

It's great, Postlai. Thanks a lot. Wilson will learn fast in order to serve VAS population better :-)))

-- Việt Cờng (wilson_beng@yahoo.com), December 12, 2004.

Response to Cách xử dụng HTML, tiện xài trong forum này

V c một học sinh lớp 9 hỏi ti lm sao chứng minh √7 l số v tỉ.

Ti viết ln đy để thử xi HTML.

Chứng minh.

Giả sử √7 l số hửu tỉ.
√7 = p/q ( p v q l 2 số tự nhin c ước số chung lớn nhất l 1).
p2 = 7q2.
Chia phương trnh trn cho q.
p2/q = 7q.
Suy ra p2 chia chẳn được cho q. ( q divides p2)
Điều ny dẫn tới v l v ước số chung lớn nhất của p v q l 1.


Cch chứng minh trn được p dụng để chứng minh:
k1/n l số v tỉ với k l một non-zero square-free integer > 1 v n l số tự nhin > 1.

non-zero square-free integer dịch ra tiếng Việt l sao ? Ai biết chỉ gim. Cảm ơn.


-- (postlai@postlai.com), December 12, 2004.

Response to Cách xử dụng HTML, tiện xài trong forum này

Link rat hay. Thanks

-- (dggt03@hotmail.com), December 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ