MÙA XUÂN HẸN ƯỚC

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

(Gởi về Quê Hương vàđồng bào Việt Nam thân mến của tôi) Xuân lại đến, Mẹ ơi, xuân bát ngát ... Xuân quê người, xuân muôn sắc, muôn hương Nhưng riêng con, xuân vẫn cứ đau buồn Khi ba cơi núi sông c̣n thống khổ Khi dân tộc vẫn ch́m trong băo tố Khi trẻ thơ băi rác vẫn là cơm Khi những mẹ già, tóc nhuộm hoàng hôn Vẫn vất vả, đời vỉa hè lay lất ... Khi thiếu nữ, nụ hồng đang ươm mật Bỗng ngày kia thành những món hàng người ! Rao bán phương xa mong cuộc đổi đời Và nhục tủi làm rung ḷng nhân loại ! Khi xă hội vẫn trùng trùng băng hoại Khi Nam Quan, Bản Giốc cắt dâng Tàu Th́ Mẹ ơi, xuân đến, chỉ ḷng đau Dân nước thế, con làm sao vui được ! Con vẫn đợi một MUÀ XUÂN HẸN ƯỚC Một mùa xuân cánh én viếng muôn nhà Có ngọn đuốc thần lửa rực như hoa Có tiếng trống muôn dân mừng quang phục Triệu cánh tay giợ.. triệu ḷng nao nức Triệu bàn chân chung nhịp bước, chung ḷng Dựng Lá Cờ Vàng trên phố, trên sông Trên biển cả, trên núi rừng hùng vĩ Từ xuân ấy, nước ḿnh vui, Mẹ nhỉ V́ nước vui, con sẽ hết đau buồn Sẽ dệt thơ vàng rải khắp quê hương Cho tổ quốc thêm ngọc ngà, hoa gấm Xuân Hẹn Ước, Mẹ ơi, đang gần lắm Chờ chúng con, Mẹ nhé, phút huy hoàng Ôi .... một xuân hồng lịch sử sang trang .... Ngô Minh Hằng http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_ Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

-- Su'ng M16 (SungM16@yahoo.com), December 11, 2004

Answers

Response to MĂ™A XUĂ‚N HẸN ƯỚC

MÙA XUÂN HẸN ƯỚC (Gởi về Quê Hương vàđồng bào Việt Nam thân mến của tôi) Xuân lại đến, Mẹ ơi, xuân bát ngát ... Xuân quê người, xuân muôn sắc, muôn hương Nhưng riêng con, xuân vẫn cứ đau buồn Khi ba cơi núi sông c̣n thống khổ Khi dân tộc vẫn ch́m trong băo tố Khi trẻ thơ băi rác vẫn là cơm Khi những mẹ già, tóc nhuộm hoàng hôn Vẫn vất vả, đời vỉa hè lay lất ... Khi thiếu nữ, nụ hồng đang ươm mật Bỗng ngày kia thành những món hàng người ! Rao bán phương xa mong cuộc đổi đời Và nhục tủi làm rung ḷng nhân loại ! Khi xă hội vẫn trùng trùng băng hoại Khi Nam Quan, Bản Giốc cắt dâng Tàu Th́ Mẹ ơi, xuân đến, chỉ ḷng đau Dân nước thế, con làm sao vui được ! Con vẫn đợi một MUÀ XUÂN HẸN ƯỚC Một mùa xuân cánh én viếng muôn nhà Có ngọn đuốc thần lửa rực như hoa Có tiếng trống muôn dân mừng quang phục Triệu cánh tay giợ.. triệu ḷng nao nức Triệu bàn chân chung nhịp bước, chung ḷng Dựng Lá Cờ Vàng trên phố, trên sông Trên biển cả, trên núi rừng hùng vĩ Từ xuân ấy, nước ḿnh vui, Mẹ nhỉ V́ nước vui, con sẽ hết đau buồn Sẽ dệt thơ vàng rải khắp quê hương Cho tổ quốc thêm ngọc ngà, hoa gấm Xuân Hẹn Ước, Mẹ ơi, đang gần lắm Chờ chúng con, Mẹ nhé, phút huy hoàng Ôi .... một xuân hồng lịch sử sang trang .... Ngô Minh Hằng http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_ Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

-- Su'ng M16 (SungM16@yahoo.com), December 11, 2004.


Response to MĂ™A XUĂ‚N HẸN ƯỚC

CAC BAN OI ! TOI NGHI CAI KHAC BIET O DAY LA "QUAN DIEM" VA TRI THONG MINH. CAC BAN PHAI THONG MINH MOT CHUT DE TINH TAO DOC VA TIM HIEU SU KHAC BIET , SU TOT XAU CUA CA HAI CHE DO XHCN VA TBCN. CAC BAN HAI NGOAI CHUA BIET THE NAO LA DOI KHO, CHUA BIET THE NAO LA HI SINH, CHI NGHE NGUOI NHA NOI LAI, CHI DAT TU TUONG 1 CHIEU, CA NGOI TBCN. MINH KG CA NGOI XHCN NHUNG MINH TIN NEU 1 DAT NUOC CO NHUNG NGUOI THONG MINH THI THEO CHE DO NAO CUNG SE THANH CONG. NGA LA 1 VI DU, TQ LA 1 VI DU. VA DANG CS VN DA CO NHUNG NUOC CO THONG MINH DE TRANH CHO VIET NAM KG PHAI CO CHIEN TRANH DO NHUNG NGUOI HAI NGOAI NHU CAC BAN CO TINH MUON TAO RA! TAI SAO PHAI CO CHIEN TRANH , LAT DO CHE DO DE VN PHAI THUA KEM CAC NUOC KHAC NUA ?TREN DOI NAY NUOC NAO CUNG CO BAT CONG, CUNG CO THAM NHUNG, CUNG CO Y THE CAY QUYEN CHU KG RIENG VIET NAM DAU ! VA NGUOI THONG MINH LA BIET SUA LAI BAI TOAN CUA MINH CHU KG PHAI XOA CA BAI TOAN DE LAM LAI TU DAU DAU CAC BAN A ! NGAY XUA DA KG CON CACH NAO KHAC MOI LAM LAI ROI, NGAY NAY PHAI KHAC DI CHU !

-- DCSVN (lightdang84@yahoo.com), December 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ