Anh Hng Tử Sĩ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Anh Hung Tử Sĩ

-- (Anh Tm@Cng Nhn Cao Sụ.Com), December 10, 2004

Answers

Response to Anh Hùng Tử Sĩ

Ke thu cua dan toc VN truoc 1975 la de quoc do va CSVN.Ke thu cua dan toc sau 1975 cho den nay la de quoc Trung Cong va CSVN

-- Tran dai Quang (daiquang@hotmail.com), December 10, 2004.

Response to Anh Hùng Tử Sĩ

Nh anh Tướng đo ngũ ni ch phải. C tướng lnh qun đội miền Nam học thi kiếm sĩ xứ Ph tang hay sao m danh gi thế. Lấy ci chết nhẹ tựa lng hồng để trả nợ nước ư ??!! Đng l khng nghĩ su xa. Ring nh lo dm khẳng định cc thủ lợn luộc của đảng v nh nước ta sẽ v cng sng suốt n đất nước ta c xoay vần cuộc diện. Ni chẳng may, lỡ c cuộc cch mạng nhn dn vng ln lật đổ bạo quyền th cc thằng thủ lợn nh ta sẽ rất ư l sng suốt v tm mọi cch để vớt vt ci mạng ga.

Phải giả dại qua ải mới l hay chứ. C sống th mới hưởng những của cải đ ăn chận, ăn bẩn ăn hỗn của dn nhn trong v ngoi nước chứ chết thnh thy ma th lấy g m hưởng ! Thiếu điều kh đt như ci xc trong hm kiếng l cng chứ nước mẹ g nữa !!! Nh lo bẩu thật đấy m, nh anh Tướng đo ngũ khng tin nhời nh lo th cứ banh tĩ ra m nhn sẽ thấy ngay đấy m.

-- Long Qun (but_chang_ta@yahoo.com), December 10, 2004.

Response to Anh Hùng Tử Sĩ

o mẹ ba thằng cng an mạng ngu dzốt m c eo 3 ci mac sinh vin v em mi co 21 thuị ịt mẹ chng my ồ sc vật, m bm nhn dn bng b nng bi cho tụi tủng cớp trong ph lợn luộc 1 lẽ hn n bẩn n chận bc lột tận xng tủy ồng bo

-- (Anh Tm@Phu Cao Su.Com), December 10, 2004.

Response to Anh Hùng Tử Sĩ

o mẹ ba thằng cng an mạng ngu dzốt m c eo 3 ci mac sinh vin v em mi co 21 thuị ịt mẹ chng my ồ sc vật, m bm nhn dn bng b nng bi cho tụi tủng cớp trong ph lợn luộc 1 lẽ hn n bẩn n chận bc lột tận xương tủy ồng bo , đồ di bọ lũ con chu bọn Nghệ Tỉnh - Nghệ An - Quảng Bnh - Quảng Trị, bọn ngho đi ăn cắp vặt , bọn đnh dậm , lấy vải thưa che mắt thnh, đồ ăn ca R Cy

-- (Anh Tm@Phu Cao Su.Com), December 10, 2004.

Moderation questions? read the FAQ