Response to Vietnam airline..

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Quay lại ci topic của thằng ku "Bắc liều .." .. thằng Hiển n ni thế th sao ..?? so what .??

Tớ ni cho m biết ..thứ nhất,chả c thằng lnh đạo no thm trả lời phỏng vấn qua điện thoại cả .Thằng Hiển lm thế tớ mới thấy lần đầu đấy ..

Thứ hai,những vấn đề phng vin việt ngữ BBC nu ra,Ku Hiển đ trả lời r rng ..ny nh ..chuẩn bị mua my bay ..PV hỏi tại sao VN ko mua của Mỹ m c vẻ thch mua của Nga ..hay do VN đnh gi chất lượng Nga cao hơn Mỹ ..Ko c chuyện ấy ..VN muốn ngin cứu,tm hiểu xem loại no ph hợp cho thời tiết,kh hậu VN ..v dĩ nhin,gi thnh phải rẻ ..lm ăn ai chả thế ..đng chưa no ??..

Rồi PV hỏi tiếp ..United Airline đ mở tuyến bay từ San Francisco tới VN vậy tại sao VN ko mở ngược lại ..?? Hiển ni ..Ti ko thch..hay chưa thch ..v thời điểm ny l ko ph hợp ..Chnh xc ..v sao ..? V dịch vụ Mỹ cao,gi v cạnh tranh ..dn bản xứ th dĩ nhin họ phải ủng hộ cho U.A rồi ..Việt Nam bay sang đấy cạnh tranh thế no được ..

Ni tm lại,theo ti ..nếu cc bạn đặt mnh vo v tr của ng Hiển th cc bạn nghĩ g về 1 cuộc phỏng vấn lo tot như vậy ..thằng phng vin biết r V.N Airline ko thể cạnh tranh với U.S Airline hay Boeing ..nhưng vẫn mở miệng đặt vấn đề hỏi đnh đố,thch thức..vậy l lo tot ..

Ti ko khen hay bnh vực g ở đy nhưng ci g đng l phải đng ..thằng ngốc n cũng phải biết ..cc vị cực đoan ngu ngốc đến nỗi bắt bẻ ci nng giận của người ta ..đem n ra lm l do biện minh cho trnh độ văn ha ..khặc ..khặc ..qu 1 lũ ấu trĩ ..no l ti khng ngờ những lời ấy thốt ra từ miệng 1 vị lnh đạo,no l v văn ha ...hahaha ..chết cười ..1 lũ đạo đức giả đi ch người khc v văn ha ..

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), December 09, 2004

Answers

hiihhi anh CU to hay be´ ddây cha(?ng biê´t ,,tui cu~ng xin hâu` anh vai` chu*? ..mac du` va(n chu*a hay chu*? nhu* ga` bo*i´( viet co´ ngu*o*i` ddo.c không ddu*o*.c )

anh CU viet

*************** Tớ nói cho mà biết ..thứ nhất,chả có thằng lãnh đạo nào thèm trả lời phỏng vấn qua điện thoại cả .Thằng Hiển làm thế tớ mới thấy lần đầu đấy *******************

xin tra? lo*i` ... oh nhieu chu*´ ..anh vao paltalk room giang ho chong cong thi anh se~ nghe rat nhieu cuôn ba(ng ghi lai cac cuôc pho?ng vâ´n cua~ Pham The Duyet .... Truong Tan Sang ...va cac ddông chi la?nh ddao cao câ´p bi VINH THIT HEO cho vao` tro`ng ...cac ddông chi ay nghe noi co Viet kieu sap goi cho vai trieudollars cac ddong chi´ ho^`ho*i? phâ´n kho*i? nhu* heo ga(.p ca´m ........co`n nhu* anh noi´ cac ddông chi´ lanh ddao cao câ´p khong tra? lo*i` pho? ng vân qua ddiên thoai. thi cai´ nay no´ noi´ lên cai´ ti´nh gi ??? cua cac quan to o*? VN co´ phai? la` >>>> TAO LA DDINH CAO CUA VU? TRU ko ?????

anh CU viet

******************************** Thứ hai,những vấn đề phóng viên việt ngữ BBC nêu ra,Ku Hiển đã trả lời rõ ràng ..này nhé ..chuẩn bị mua máy bay ..PV hỏi tại sao VN ko mua của Mỹ mà có vẻ thích mua của Nga ..hay do VN đánh giá chất lượng Nga cao hơn Mỹ ..Ko có chuyện ấy ..VN muốn ngiên cứu,tìm hiểu xem loại nào phù hợp cho thời tiết,khí hậu VN ..và dĩ nhiên,giá thành phải rẻ ..làm ăn ai chả thế ..đúng chưa nào ??..

*******************************************************************

toi co nghe qua ..va khong co cau noi´ nao`cua phong vien hoi? la` co´ phai? chat lu*o*.ng may´ bay NGa ho*n My~ ...ma chi? hoi? co´ du* ddinh mua may´ bay cua~ NGa không ?????co`n cai van ddê` phu` ho*p voi khi´ hâu ,re? tien ..... cai nay ddung ra VN phai co kinh nghiem nhieu lam ...bay may bay cua Nga bao nhieu nam rui` ma ho?ng biê´t ha? ....may bay dân dung cua Nga bay nhu* xe ngu*a cua campuchia vu*a` lôc côc vu*a` ngô´n xa(ng lai ô`n nhu* go~ thu`ng thiê´t ... anh co biet hien tai cac phi truong trên thê´ gioi vi vâ´n ddê` môi sinh ma` nguoi ta câ´m cac may bay ôn ao` ... phun khoi´ nhu* lo` re`n ....va xin hoi? o*? NGa ngay` nay co sa?n xuâ´t ddu*o*.c chiê´c may´ bay dân dung nao` ma co thê? canh tranh ddu*o+.c voi AIRBUS va BOEING không ?????? cai câu nay` qua´ du* thu*a`

anh CU viet ...

******************************************************************** Rồi PV hỏi tiếp ..United Airline đã mở tuyến bay từ San Francisco tới VN vậy tại sao VN ko mở ngược lại ..?? Hiển nói ..Tôi ko thích..hay chưa thích ..vì thời điểm này là ko phù hợp ..Chính xác ..vì sao ..? Vì dịch vụ Mỹ cao,giá vé cạnh tranh ..dân bản xứ thì dĩ nhiên họ phải ủng hộ cho U.A rồi ..Việt Nam bay sang đấy cạnh tranh thế nào được

********************************************************************* thang cu HIEN tra? lo*i` tui ho?ng thi´ch ,,,tui ho?ng thi´ch ..cai VN AIRLINE la` cua ông tô? no´ ddê? lai a` ????hôi ddô`ng qua?n tri ddi ddâu mâ´t rui` la`m a(n ma` thi´ch voi ho?ng thi´ch thi` co´ phai? la` ngu không ..nhu* vay la` thang cu HIEN no´ co´ quyê`n quyet ddinh ho*n la` HOI DDONG QUAN TRI ha? ...va cac MARKETING MANAGER cua~ VNairline ddi ddâu hêt rui` ???? va anh CU co`n viêt ..tai vi dich vu o My~ gia cao cho nen khong canh tranh ddu*o*.c...... cai câu nay` tôi nghe không ô?n ddo´ nha !!!! ... dich vu o my~ cao con o*? VN thi sao ?? ..lu*o+ng ^1 cô chieu ddai? vien cua VN bao nhieu 1 thang ..mac du tien luong khong la van ddê` quyet ddinh ddat ,re? trong cac airline nhu*ng no´ cung la 1 phan trong chi phi´ .... cai´ vân ddê` khong canh tranh ddu*o+c voi my la vi phuc vu qua´ tê. .... tu thuc an cho ddê´n nhân viên cua phi hanh ddoa`n nguoi ta co the dda´nh gia´ la` BANANA .....ok ???

anh Cu viet

********************************************************************* Tôi ko khen hay bênh vực gì ở đây nhưng cái gì đúng là phải đúng ..thằng ngốc nó cũng phải biết ..các vị cực đoan ngu ngốc đến nỗi bắt bẻ cái nóng giận của người ta ..đem nó ra làm lí do biện minh cho trình độ văn hóa ..khặc ..khặc ..quá 1 lũ ấu trĩ ..nào là tôi không ngờ những lời ấy thốt ra từ miệng 1 vị lãnh đạo,nào là vô văn hóa ...hahaha ..chết cười ..1 lũ đạo đức giả đi chê người khác vô văn hóa

*********************************************************************

nghe qua cuoc pho?ng van tui chi? thay thang cu HIEN no vô va(n hoa´ ...no noi´ : cac anh o*? nuoc ngoai không ra`nh tiê´ng VIET .....va cuôc noi chuyên nay` ddu*o*c thu ba(ng ddây´ nha´ ...... hiihihihi thang CU hiên khoi? phai? thu ,pho´ng vien khi phong van thi ho dda thu rui` va` pha´t free lên cho moi ngu*o*i` nghe ... câu nay` la` ha(m doa. ha? ..... va` cai câu chê nguoi VIet hai~ ngoai không biet tieng VIET ..oh hô ai tai ....quo* ddua~ ca~ na(´m cai nay` la` do*? rui` ...ai cung nghe thay cai anh phong vien rat ddiem ddam va an noi nhe nha`ng mac dau hoi? ho´c bua´... cu HIEN ma` lên cai VAS forum nay` ddoc vai` câu hoi? thi` cha(´c ddu*´ng tim ma` chê´t phai? không ??? cai nay` chu*´ng to? tri`nh ddô chu*a biê´t giao tiê´p vo*i´ xa~ hôi vây ma` la` TGD 1 công ty to ddu`ng VN " xe ngu*a "

anh noi´ 1 lu? ddao ddu*´c gia~ .cu*c ddoan xông vao` chu*i? cu HIEN ...tui thay gân 90 % la nguoi ta phê pha´n cu HIEN vô van hoa´ .kê? ca? nguoi trong nu*o*´c ...tui thi` ho?ng noi´ cu HIEN vô van hoa´ ,tui noi´ : cu HIEN ngu va` dô´t tu* coi minh la` cai´ ddi? nh cua vu~ tru. ...... tui dda´nh ca´ voi anh CU la` trong vai` tha´ng sap toi cu HIEN se~ ddi nghi~ hu*u ( ha canh an toa`n ) anh co´ da´m dda´nh ca´vo*i´ tôi không ???? xin ddoc bai` tôi post phia´ du*o*i´ ........ toi viet tên anh CU ( viet hoa ,to ) thi tôi tôn trong anh CU to ho*n cu HIÊN ddo´ -)))))))))))))))

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 10, 2004.


Vụ Vinapco: Vietnam Airlines phải kiểm điểm trách nhiệm

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 234, truyền đạt kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Vietnam Airlines nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân, khi để xảy ra tham nhũng tại Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco).

Theo nội dung thông báo số 234, ngày 8/12, vụ việc xảy ra tại Công ty Xăng dầu hàng không là rất nghiêm trọng, nhiều cá nhân phạm tội tham nhũng, buôn lậu và cố ý làm trái các quy định của pháp luật, gây thất thoát lớn tài sản của nhà nước.

"Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân, làm rõ vì sao để vụ việc xảy ra thời gian dài và nghiêm trọng mà không phát hiện, ngăn chặn được", văn bản nêu rõ.

Về tình trạng hoạt động thua lỗ kéo dài của Pacific Airlines, Phó thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty Hàng không phải kiểm điểm về việc bố trí cán bộ điều hành và chậm chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị này. Trong tháng 12, phải báo cáo Bộ trưởng Giao thông Vận tải và và trình Thủ tướng phương án sắp xếp lại hoạt động của Pacific Airlines, kể cả phương án bán thêm cổ phần.

Trong 5 năm (1997-2003), Vinapco ký nhiều hợp đồng tái xuất với số lượng gần 65 triệu lít nhiên liệu các loại, trị giá hơn 11 triệu USD. Theo cơ quan điều tra, một phần số xăng dầu này đã được để lại tiêu thụ trong nước, thu lợi bất chính. Từ ngày 3/3/1999 đến 11/4/1999, Vinapco liên tiếp xuất 11 hóa đơn, tổng trị giá khoảng 700.000 USD với hai loại mặt hàng xăng A83 và dầu DO. Đây là số xăng dầu về thủ tục, hồ sơ là được tái xuất sang Campuchia, nhưng thực tế đã để lại tiêu thụ tại Việt Nam.

Liên quan đến tiêu cực tại Vinapco, Cơ quan an ninh đã bắt hàng loạt đối tượng. Chiều 15/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an, đã bắt tạm giam Giám đốc Công ty xăng dầu hàng không Trần Minh tại nhà riêng ở phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), và ông Đỗ Đình Tư, Trưởng ban tài chính công ty tại phố Trần Quốc Toản (Hà Nội) với tội danh tham ô.

Việt Anh

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 10, 2004.


Vietnam Airlines 777-200ER

-- (Anh_Tm@Cng_Nhn.Com), December 10, 2004.


Khớ khớ .. thằng cu Bắc liều ny cũng lắm chuyện nhẩy.. thi thế ny ..cu cứ tưởng tượng mnh l Tổng gim đốc cng ty mại dm đi ..khi c thằng Nga v Mỹ cho hng ..cu lựa ai .?? Gi Nga Mỹ th như nhau tất ..dĩ nhin tiu ch cuối cng để lựa th phải l rẻ chứ ..đng chưa .?? ..lỗ 2 con như nhau m lị .,đừng bảo gi Nga xấu hơn Mỹ nh ..nếu ni thế th tớ chịu ..

Tiếp ..thằng chủ qun bar Strip ở San Francisco g đấy n sang Việt Nam mở qun ..gi g th đẹp,kinh nghiệm đầy ..đ vậy cn rẻ nữa ..rồi thằng phng vin BBC n tới bảo ch Bắc Liều sao ko mở lại 1 qun tương tự bn đ ..giao lưu thị trường ..ch Bắc Liều nghĩ thế no ..?? trong khi ai chả biết Việt Nam thua Mỹ ..thua từ đầu đến đt ..vậy ch c nghĩ trong đầu thằng phng vin hỏi cu đ khc no n xỏ l ch khng .? ch c đin ln ko ..??

Ch trong cương vị Tổng gim đốc như vậy ch nghĩ thế no ..rồi ch sẽ suy ra được người ta lm sao ..cn ch bảo khoa học kỹ thuật của Nga km mỹ th xin lỗi ch ..ko biết thằng no hơn thằng đu ..ti liệu về khoa học tự nhin,khoa học cơ sở của cc trường đại học Mỹ ton dịch từ của bọn Nga đấy ạh..

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), December 10, 2004.


Trong bi post ny anh CU c vẽ chưa nghe những g thằng cha Hiển ni. ề nghị anh CU nghe cho kỷ v nhn định.

Thằng cha Hiển l 1 thằng mất dạy, nhờ c cng bắn rớt my bay B52 cũa Mỹ m lm lớn. Trnh độ đang học lớp 10 rồi bỏ học đi bộ đội. Ngu dốt v lm quan lớn th ăn ni xấc xượt l chuyện đương nhin. Ở hải ngoại chng ta thấy thằng Hiển hống hch như thế th cho đ l chuy5n lạ, mấy người trong nước th thấy chuyện ny qu bnh thường. N bnh thường như thể ăn v ngủ.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 10, 2004.KSBH nói đúng, các quan hống hách thì đúng là VN chứ còn gì nữa. Đi ăn nhà hàng gần xong, gọi đồ đệ " Em ra đây ăn với anh cho vui". DM, thằng đồ đệ phải len lén giấu vợ mở tủ lấy mấy vé (usd ) mặt mũi vui vẻ ra uống chén rượu thừa ở đáy chai, đợi cuối bữa thanh toán cả bữa tiệc. Đến khi nó lên Sếp thì lặp lại y hệt như thế với đồ đệ của mình.

Còn anh Con Cặc nghe đây, đã là một hãng lớn làm ăn chuyên nghiệp thì họ phải có PR dept, thằng này phải lo làm việc với Media, bài trả lời nào cũng phải chuyên nghiệp ,chuẩn, chứ không bao giờ để rơi vào thế bị động như chú Hiển. Biết là bị móc máy mà vẫn giữ được bình tĩnh mới là bản lĩnh, nổi cáu lên bây giờ thấy hố. Không kịp nữa rồi vì cả giận thì mất khôn. Nó phát live trên sóng FM là chết mẹ rồi.

-- Viet Cuong (wilson_beng@yahoo.com), December 10, 2004.


Sorry.com lộn font :-))

KSBH ni đng, cc quan hống hch th đng l VN chứ cn g nữa. Đi ăn nh hng gần xong, gọi đồ đệ " Em ra đy ăn với anh cho vui". DM, thằng đồ đệ phải len ln giấu vợ mở tủ lấy mấy v (usd ) mặt mũi vui vẻ ra uống chn rượu thừa ở đy chai, đợi cuối bữa thanh ton cả bữa tiệc. Đến khi n ln Sếp th lặp lại y hệt như thế với đồ đệ của mnh. Cn anh Con Cặc nghe đy, đ l một hng lớn lm ăn chuyn nghiệp th họ phải c PR dept, thằng ny phải lo lm việc với Media, bi trả lời no cũng phải chuyn nghiệp ,chuẩn, chứ khng bao giờ để rơi vo thế bị động như ch Hiển. Biết l bị mc my m vẫn giữ được bnh tĩnh mới l bản lĩnh, nổi cu ln by giờ thấy hố. Khng kịp nữa rồi v cả giận th mất khn. N pht live trn sng FM l chết mẹ rồi.

-- Viet Cuong (wilson_beng@yahoo.com), December 10, 2004.


Tớ nghe kĩ lắm rồi ..tới 2 lần cơ đấy .Vì giọng thằng Hiển là giọng nông thôn,hơi khó nghe 1 tí .

Tớ đề nghị các vị khách quan 1 tí,đây đơn giản là 1 vụ mua bán..đúng chưa nào .?? Mà đã là khách hàng thì tớ thích mua của ai tớ mua ..thượng đế mà lị .. Bên nào nịnh nọt,dễ nghe tớ thích thì tớ mua ..còn tớ có láo đi chăng nữa thì cũng cố mà chịu ..đúng nhá ..

Mở rộng ra ...với sản phẩm là máy bay dân dụng,khi Việt Nam mở lời thì có lập tức cả tá các chú tư vấn từ Pháp,Đức,Nga,Mỹ của các hãng lớn tới mời ..tớ tha chọn ..tiền tớ mà lị .. Mà khi tớ mua hàng có thằng lải nhải đứng bên hỏi tại sao thế này tại sao thế kia ..? tớ ko bực làm sao được ..tớ phải chửi nó chứ ..đại loại như máy bay cấu tạo thiết kế kĩ thuật thế nào ..mày có biết ko mà hỏi ...mà nói .. Kể cả nếu thằng phóng viên Việt Ngữ đó ko làm ở BBC mà làm ở "Rêu-tơ" hay "i-sờ-ta-tát" thì cũng thế ..vì chuyên môn nghiệp vụ của người ta ..anh biết cái chó gì mà hỏi..kể cả phóng viên Việt Nam .

Và lí do cuối cùng,khi xưa anh bé ăn cắp kẹo..thằng Sam bán kẹo Mỹ nó tát anh 1 cái ..giờ anh lớn ..có vợ con ..nó mời anh mua kẹo anh có mua không ..?? chứ nói đến kẹo ngon hay dở ..rẻ hay đắt ..

Thế thôi nhá ..địt tranh luận dài dòng .

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), December 10, 2004.


Ban Tổng Giám đốc, HĐQT Vietnam Airlines phải nghiêm túc kiểm điểm một số vụ việc 11/12/2004 9:25:29 AM GMT +7(NLĐ)- Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo một số kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về một số vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty Hàng không VN.

Phó Thủ tướng cho rằng, vụ việc xảy ra tại Công ty Xăng dầu hàng không là rất nghiêm trọng và chỉ đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc của Vietnam Airlines phải nghiêm túc kiểm điểm làm rõ vì sao để xảy ra trong một thời gian dài và nghiêm trọng mà không phát hiện, ngăn chặn được.

Theo TTXVN, đối với Công ty Cổ phần Hàng không Pacific Airlines để thua lỗ kéo dài nhiều năm mà không báo cáo cấp trên, Phó Thủ tướng yêu cầu HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nghiêm túc kiểm điểm việc: bố trí cán bộ điều hành và chậm chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời báo cáo Bộ trưởng GTVT phương án sắp xếp lại hoạt động của Pacific Airlines, kể cả phương án bán thêm cổ phần hoặc giải thể

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 12, 2004.


THẰNG CON CẶC KIA N CŨNG MỘT DNG "THNG MINH ĐẠI LOẠI " NHƯ "VỊ TỔNG DZM ĐỐC" CUẢ TỔNG CNG TY HNG KHNG VIỆT NAM VẬY THI..

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 12, 2004.


Moderation questions? read the FAQ