Kiến nghị cảnh co 3 cn bộ lãnh ạo tỉnh ồng Nai

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kiến nghị cảnh co 3 cn bộ lãnh ạo tỉnh ồng Nai

oàn TTCP ã kiến nghị cc mức xử l ối với những cn bộ lãnh ạo cao nhất của tỉnh N như: - Cảnh co 3 ng: Lê Hoàng Qun (nguyên Chủ tịch tỉnh và B thư Tỉnh ủy N), Võ Vn Một (Chủ tịch tỉnh N) và Ao Vn Thinh (Ph Chủ tịch tỉnh N phụ trch lĩnh vực khiếu kiện) - khai trừ ảng ối với 3 cn bộ thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy N ã liên quan trực tiếp trong vụ xm phạm tri php vùng bn ngập lòng hồ Trị An...

Lòng hồ Trị An ang bị xm hại nghiêm trọng. Chiều 8.12, tại TPHCM, lãnh ạo Thanh tra Chnh phủ (TTCP) gồm cc ng: Quch Lê Thanh (Tổng TTCP), Vũ Phạm Quyết Thắng và Trần Quốc Trượng (ều là Ph Tổng TTCP) ã c buổi làm việc với lãnh ạo tỉnh ồng Nai (N) gồm 2 ng: Võ Vn Một (Chủ tịch tỉnh) và Nguyễn Hoàng Lưu (Chnh TT tỉnh N). Ngoài ra, còn c một số cn bộ thành viên trong oàn TT cc vụ khiếu kiện xảy ra ở N. Trong buổi làm việc trên, lãnh ạo TTCP ã nghe lãnh ạo tỉnh N giải trình những vấn ề mà bản bo co kết quả TT vụ xm chiếm ất ai vùng lòng hồ Trị An của oàn TTCP (do ng Vũ Phạm Quyết Thắng làm Trưởng oàn) ã nêu ra.

Trong bản bo co này, oàn TTCP ã ề cập nhiều vụ việc người dn khiếu kiện mà Thủ tướng CP yêu cầu làm rõ (dự n khu dn cư trên ường ồng Khởi, cc dự n dn cư TP.Biên Hòa, vụ "xẻ thịt" lòng hồ Trị An và vụ 290ha ất ở huyện Vĩnh Cửu), cũng như cc kiến nghị, ề xuất của oàn TTCP nhằm xử l cc tổ chức - c nhn sai phạm. Theo giải trình của lãnh ạo tỉnh N, thời gian qua, N ã c nhiều vn bản chỉ ạo cấp dưới khắc phục hậu quả gy ra từ việc xm lấn tri php lòng hồ Trị An. Từ , lãnh ạo N kiến nghị TTCP giảm nhẹ trong phần kiến nghị xử l hành vi sai phạm của cc tổ chức, c nhn sai phạm trong vụ "xẻ thịt" lòng hồ Trị An... Song, trong phần pht biểu của mình, lãnh ạo TTCP ã yêu cầu pha lãnh ạo N xc nhận kết quả TT của oàn TTCP là ng sự thật, hay là sai ? Mặc dù ã cố gắng biện minh cho cc sai phạm, nhưng lãnh ạo tỉnh N vẫn khng thể phủ nhận ược một thực tế - lòng hồ thủy iện Trị An ã và ang bị xẻ nt, ang phải gnh chịu một hậu quả v cùng nghiêm trọng.

Và cuối cùng, lãnh ạo N phải thừa nhận kết quả TT của oàn TTCP do ng Vũ Phạm Quyết Thắng làm Trưởng oàn, thực hiện là ng với thực tế. Trong khi , từ một nguồn tin riêng, chng ti ược biết kết quả TT của oàn TTCP ã xc ịnh: Trong vụ xà xẻo lòng hồ Trị An, c 234 hộ gia ình, c nhn, tập thể vi phạm với tổng diện tch mặt nước là 577,55ha. Trong : C 2 ơn vị là tập thể (vi phạm 31,6ha) và 27 cn bộ, cng chức nhà nước ương nhiệm và ã nghỉ hưu (vi phạm 229,2ha). Trong số những cn bộ trên, c 6 cn bộ cấp tỉnh (3 cn bộ thường vụ Tỉnh ủy N là G Cng an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Qun sự tỉnh và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy), 9 cn bộ cấp huyện (B thư, Ph B thư Huyện ủy; nguyên Chủ tịch UBND huyện, nay là Chủ tịch HND huyện, Trưởng Cng an huyện, Ph Trưởng Cng an huyện, Cng an kinh tế huyện, Hạt Kiểm lm, Phòng Nng nghiệp huyện), 3 cn bộ CNV doanh nghiệp nhà nước, 2 cn bộ xã (Chủ tịch HND và Chi hội trưởng Hội Chữ thập ỏ) và 6 cn bộ ã nghỉ hưu.

Ngoài những kiến nghị xử l kỷ luật hành chnh cc tổ chức và c nhn sai phạm, bo co kết quả TT còn kiến nghị chuyển cơ quan iều tra xử l hình sự 2 vụ việc: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ất tri php và trch nhiệm của Cty thủy sản ồng Nai. ặc biệt, kết quả TT còn khẳng ịnh việc ể xảy ra những sai phạm nghiêm trọng tại lòng hồ Trị An là "trch nhiệm lãnh ạo, chỉ ạo của Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh N trong giai oạn từ nm 2001 ến nay, mà trước hết là ồng ch B thư Tỉnh ủy và ồng ch Chủ tịch UBND tỉnh ã thiếu kiểm tra, n ốc, thiếu kiên quyết xử l ến nơi ến chốn cc vi phạm, c biểu hiện nể nang, n trnh"...

Từ , oàn TTCP ã kiến nghị cc mức xử l ối với những cn bộ lãnh ạo cao nhất của tỉnh N như: - Cảnh co 3 ng: Lê Hoàng Qun (nguyên Chủ tịch tỉnh và B thư Tỉnh ủy N), Võ Vn Một (Chủ tịch tỉnh N) và Ao Vn Thinh (Ph Chủ tịch tỉnh N phụ trch lĩnh vực khiếu kiện) - khai trừ ảng ối với 3 cn bộ thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy N ã liên quan trực tiếp trong vụ xm phạm tri php vùng bn ngập lòng hồ Trị An... Sau khi nghe giải trình, Tổng TTCP sẽ c kết luận vụ việc nêu trên và trình Thủ tướng Chnh phủ c biện php xử l ng ắn. C.H Trở về

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 09, 2004

Answers

Response to Kiến nghị cảnh cáo 3 cán bộ lãnh ðạo tỉnh Ðồng Nai

Trong phiên họp điều trần về vụ việc này trước "hội đồng nhăn răng" tỉnh, CT tỉnh ĐN Võ Văn Một cắm cuối đọc một lèo cho hết bản tự kiểm rồi nhăn răng cười. Úi cha, nhờ trời cái tỉnh ĐN có vị trí kinh tế thuận lợi, lại làm ăn biết điều nên tai qua nạn khỏi. ĐN được biết cũng là tỉnh có nhiều vụ Scandale nghiêm trọng nhưng everything OK. The ĐN TiVi also continuously broadcasts all knavish propaganda about the bloody war that looter-VCs killed the south compatriots.

-- Cán bộ ĐN là thối nát nhất, dốt nhất @ bullshit.com (suytu@demo.com), December 10, 2004.

Response to Kiến nghị cảnh cáo 3 cán bộ lãnh ðạo tỉnh Ðồng Nai

Trong phin họp điều trần về vụ việc ny trước "hội đồng nhăn răng" tỉnh, CT tỉnh ĐN V Văn Một cắm cuối đọc một lo cho hết bản tự kiểm rồi nhăn răng cười. i cha, nhờ trời ci tỉnh ĐN c vị tr kinh tế thuận lợi, lại lm ăn biết điều nn tai qua nạn khỏi. ĐN được biết cũng l tỉnh c nhiều vụ Scandale nghim trọng nhưng everything OK. The ĐN TiVi also continuously broadcasts all knavish propaganda about the bloody war that looter-VCs killed the south compatriots.

Cn bộ ĐN l thối nt nhất, dốt nhất @ bullshit.com (suytu@demo.com), December 10, 2004.

-- (test@test.test), December 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ